Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gorsze warunki pracy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 25.06.2010

Dostałem wypowiedzenie umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia i stanowiska pracy. Podstawą jest „zmiana systemu wynagrodzenia i stanowisk” w mojej firmie. Czy nie można tego uznać za zmianę reorganizacyjną? Będę miał gorsze stanowisko, a przecież byłem cenionym pracownikiem przez wiele lat. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W czasie trwania stosunku pracy pracodawca może zmienić na gorsze warunki, na jakich zatrudnia pracownika. Pracodawca, chcąc dokonać trwałych zmian, musi posłużyć się wypowiedzeniem zmieniającym (wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy), względnie uzyskać na nie zgodę pracownika w drodze porozumienia zmieniającego.

 

Wypowiedzenie pracownikowi wynikających z umowy warunków pracy i płacy dokonywane jest w trybie art. 42 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) i stanowi jednostronną czynnością prawną pracodawcy, której rezultatem jest zmiana warunków zatrudnienia pracownika, prowadząca zazwyczaj do pogorszenie sytuacji pracowniczej – tj. wprowadzenia mniej korzystnych dla pracownika warunków pracy i płacy, bez rozwiązywania stosunku pracy.

 

W praktyce pojawiają się wątpliwości, kiedy zmiana konkretnych warunków pracy jest istotna i wymaga wypowiedzenia zmieniającego, a kiedy do takich nie należy i może być dokonana przez pracodawcę w ramach przysługujących mu uprawnień kierowniczych.

 

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że procedurze wypowiedzenia zmieniającego podlegają wszystkie niekorzystne dla pracownika zmiany warunków istotnych, a więc w zakresie wynagrodzenia za pracę, rodzaju pracy (stanowiska pracy), miejsca wykonywania pracy oraz wymiaru czasu pracy.

 

Przepis art. 42 § 1 K.p. nakazuje odpowiednie stosowanie do wypowiedzenia zmieniającego przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to m.in., że w sytuacji gdy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy na czas nieokreślony, pracodawca musi uzasadnić dokonywane wypowiedzenie zmieniające.

 

Przyczyn uzasadniających wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest bardzo wiele. Są to przyczyny zachodzące zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. Przede wszystkim okoliczności dające pracodawcy podstawę do definitywnego wypowiedzenia umowy są z reguły także przyczynami wypowiedzenia tylko warunków pracy lub płacy. Natomiast zasadność wypowiedzenia opartego na przyczynach, które nie uzasadniają definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę, lecz mają jedynie usprawiedliwić jej zmianę, zależy najogólniej od tego, czy wypowiedzenie warunków pracy lub płacy z tych przyczyn służy społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu omawianej czynności prawnej, a więc czy zmierza do dalszego zatrudnienia pracownika stosownie do jego kwalifikacji i aktualnych możliwości pracodawcy.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 05.09.2001 r., sygn. akt I PKN 613/00, „przyczyna wypowiedzenia warunków pracy i płacy określona przez pracodawcę jako zmiany organizacyjne może uzasadniać wypowiedzenie tylko wówczas, gdy zostanie wykazany jego związek przyczynowy z przeprowadzoną reorganizacją”.

 

Na ocenę zasadności wypowiedzenia warunków pracy lub płacy może mieć wpływ treść propozycji, jaką pracodawca złożył pracownikowi w zakresie nowych warunków pracy lub płacy. Za nieuzasadnione należałoby np. uznać wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy z równoczesnym zaproponowaniem mu warunków niedostosowanych zupełnie do jego kwalifikacji, gdy istniała możliwość zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiadającym jego uzdolnieniom i przygotowaniu zawodowemu. Pod pojęcie nieuzasadnionego wypowiedzenia warunków pracy i płacy podpada też z reguły wypowiedzenie, które jest połączone z propozycją zatrudnienia pracownika na warunkach nienadających się do przyjęcia. W tym wypadku wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest czynnością, która może być uznana za dokonaną w celu osiągnięcia skutku w postaci rozwiązania stosunku pracy nie przez wypowiedzenie umowy, lecz pośrednio przez skłonienie pracownika do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków (a więc z obejściem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę).

 

Za aktualne w obecnym stanie prawnym należy uznać stanowisko Sądu Najwyższego w tej części, w której stwierdza, że wypowiedzenie warunków płacy nie czyni zadość wymogom zawartym w art. 45 K.p., jeżeli zaproponowane pracownikowi warunki płacy są do tego stopnia niskie, że w sposób rażący są nieadekwatne do stażu pracy i kwalifikacji pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.09.1976 r., sygn. akt I PRN 51/76).

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeśli Pańskim zdaniem dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie zmieniające jest nieuzasadnione (w tym sensie, że zaproponowano Panu pracę zdecydowanie poniżej Pańskich kwalifikacji i zbyt niskie wynagrodzenie), wówczas może Pan w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia zmieniającego odwołać się do sądu pracy, kwestionując np. zasadność wypowiedzenia lub jego zgodność z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 5 =

»Podobne materiały

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Dostałem wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, które przesyłam w załączniku. Firma jest w upadłości układowej. Czy jest szansa na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu? Jakie będą konsekwencje w urzędzie pracy, jeśli odmówię przyjęcia nowego stanowiska?

 

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Jestem zatrudniona od wielu lat u jednego pracodawcy na czas nieokreślony. Przez pewien czas byłam kelnerką, następnie awansowałam na menadżera restauracji. Przez ten czas rzadko korzystałam z urlopu czy zwolnień. Obecnie jednak przebywam na długim zwolnieniu lekarskim. Chciałabym wrócić do pracy, a

 

Postępowanie karne a zwolnienie z pracy

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić z pracy? 

 

Ogłoszenie upadłości firmy a prawa pracownicy na urlopie macierzyńskim

Ogłoszono upadłość mojej firmy. Mam umowę na czas nieokreślony, urlop zaległy 40 dni, a do końca grudnia jestem na urlopie macierzyńskim. Jakie są moje prawa? Co mi się należy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »