.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana właściciela gruntu z ustanowioną służebnością

Autor: Kinga Karaś

Mam dom na działce, przed którą znajduje się pas gruntu, który należy do sąsiada i który łączy się z drogą asfaltową miejską. Na ten pas gruntu jest nałożona służebność. Zatem mogę korzystać z tego pasa gruntu, aby wjechać, wyjechać z/na moją posesję. Ponieważ zmienia się właściciel tego pasa gruntu, pojawiły się u mnie wątpliwości, czy nowy właściciel może mi ograniczać użytkowanie tego pasa gruntu i np. nie będę mógł parkować tam samochodu lub sam będzie tam parkował samochód przed moją bramą, uniemożliwiając mi np. wyjazd/wjazd na posesję. Jaka jest waga służebności notarialnej, czy sąsiad ma jakieś podstawy, żeby móc mnie blokować lub nie zezwalać na parkowanie? Czy lepiej odkupić ten pas ziemi, żeby uniknąć problemów, jeśli sąsiad będzie chciał go sprzedać?
I drugie pytanie. Ten pas gruntu sąsiada jest teoretycznie w dalekiej przyszłości przeznaczony na chodnik. Czy w przypadku decyzji gminy/miasta o budowie chodnika jej właściciel uzyska odszkodowanie w cenie rynkowej gruntu lub zbliżonej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana właściciela gruntu z ustanowioną służebnością

Służebność drogi

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia ze służebnością drogi.

 

Służebność przejazdu stanowi tzw. ograniczone prawo rzeczowe, które podlega ochronie z punktu widzenia prawa. Istotną okolicznością jest weryfikacja tego, czy zostało one ujawnione w księdze wieczystej obciążonej nieruchomości. Jeżeli taka okoliczność znajduje się w księdze wieczystej, to właściciel tej nieruchomości nie może (bez negatywnych konsekwencji pranych) zakazać korzystania z tego prawa. Przedmiotowa służebność dotyczy prawa przechodu, przejazdu oraz instalacji urządzeń infrastruktury, nie dotyczy ona jednak prawa parkowania na tej nieruchomości. Dlatego też w zakresie parkowania samochodu sąsiad może się sprzeciwiać.

 

Zgodnie z art. 285 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

 

Stosownie do art. 294 „właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej”.

Przejęcie drogi przez gminę

W przypadku takiego przejęcia nieruchomości przez gminę mamy do czynienia z tzw. wywłaszczeniem, które odbywa się za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 

„1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

3. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

4. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej”.

 

Stosownie do art. 128:

 

„1. Wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

2. Jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw.

3. Jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości, stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tego prawa.

4. Odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124–126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu”.

 

Art. 130 precyzuje:

 

„1. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio.

2. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości”.

 

Podsumowując, sposób korzystania z nieruchomości sąsiedniej został określony w treści ustanowionej służebności. Aby ją znieść, należałoby wystąpić na drogę sądową. Natomiast problematyczną kwestią jest parkowanie samochodu na udostępnionym fragmencie. Co do ewentualnego wywłaszczenia na rzecz gminy, to następuje ono zawsze za wynagrodzeniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl