.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność adwokata, którego działania spowodowały szkodę u klienta

Profesjonalny pełnomocnik, reprezentujący mnie przed sądem apelacyjnym, mylnie zaadresował zażalenie na postanowienie sądu (wpisał niewłaściwy wydział). Sąd stwierdził, że zażalenie było złożenie do innego składu sędziowskiego, w konsekwencji nie wstrzymało ono biegu terminu do opłacenia apelacji. Adwokat jednak twierdzi, że sąd odrzucił apelację z powodu źle wniesionej opłaty. Co gorsza, w ogóle mnie nie poinformował o postanowieniu sądu, sam musiałem zająć się sprawą.

W drugiej sprawie, którą mu powierzyłem, o rozwiązanie spółki, wycofał pozew bez powiadomienia mnie o tym i bez jakiejkolwiek konsultacji. W dodatku nie poinformował mnie o kosztach z tym związanych, co było powodem wydania przez sąd klauzuli wykonalności i zajęcia przez komornika wszystkich moich kont bankowych. Z tego powodu bank odmówił mi kredytu. Kwota należności była nieduża, gdybym o tym wiedział, wpłaciłbym ją natychmiast. Dodatkowo wycofanie tego pozwu spowodowało stratę w wysokości 2500 zł (kwota wcześniej wpłacona do sądu).

Zwróciłem się do adwokata e-mailowo o zwrot wszystkich kosztów z tym związanych oraz wycofałem mu pełnomocnictwa co do dwóch innych, jeszcze nie rozpoczętych spraw. Jako powód podałem utratę zaufania. Chciałbym zapytać, w jaki sposób mogę ubiegać się o naprawienie szkody przez adwokata poprzez zwrot poniesionych przeze mnie kosztów. Czy jest szansa na przywrócenie terminu apelacji z powodu zaniedbań pełnomocnika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność adwokata, którego działania spowodowały szkodę u klienta

Wezwanie adwokata do naprawienia szkody spowodowanej zaniedbaniem

Każdy adwokat zobowiązany jest do wykonywania swojego zawodu według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. O zasadach tych stanowi Kodeks etyki adwokackiej, określający reguły i normy etyczne, którymi powinien kierować się każdy adwokat. Z Pańskich słów wynika, że mogło dojść do naruszenia powyższych reguł, czy to poprzez brak informowania Pana o przebiegu sprawy, czy przez brak reakcji na prośbę o przesłanie treści postanowienia sądu. Niedopuszczalne jest również wycofanie pozwu przez pełnomocnika bez zgody klienta, co w konsekwencji naraziło Pana na straty finansowe.

 

W zaistniałej sytuacji powinien się Pan zwrócić do Okręgowej Rady Adwokackiej, do której wpisany jest Pana były pełnomocnik i złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, przedstawiając zaistniały stan faktyczny.

 

Jeśli chodzi o odzyskanie kosztów i straty, które Pan poniósł w wyniku błędów popełnionych przez pełnomocnika, to należy zwrócić uwagę, że – jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. – „adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność, ocenioną przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności” (II CSK 219/12). Każdy adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych. Wobec tego powinien Pan wezwać adwokata do zapłaty kosztów, które Pan poniósł w związku z prowadzonymi sprawami (na piśmie, najlepiej przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru), a w przypadku braku reakcji może Pan złożyć do sądu pozew o zapłatę.

 

Możliwość przywrócenia terminu do złożenia apelacji z powodu zaniedbań pełnomocnika

Zapytuje Pan również, czy istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia apelacji z powodu zaniedbań pełnomocnika. Ta kwestia niestety może być problematyczna, gdyż działania pełnomocnika są tożsame z działaniami samej strony. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 maja 2007 r. – przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej może nastąpić tylko w razie, gdy strona nie dokonała czynności procesowej w terminie bez swojej winy. Przez stronę należy przy tym rozumieć także pełnomocnika strony, a jego błąd procesowy obciąża stronę. Wniosku o przywrócenie terminu nie można opierać na tym, że to nie strona, a jej pełnomocnik zaniedbał dokonania czynności procesowej (II CSK 167/07). Zaniedbania osób, którymi posłużyła się strona, w tym pełnomocników, powoduje, że nie można uznać braku jej winy w uchybieniu terminowi (postanowienie SN z 12 marca 1999 r., I PKN 76/99).

 

Opierając się na przywołanym orzecznictwie, należy stwierdzić, że w przypadku złożenia przez Pana wniosku o przywrócenie terminu z powodu uchybień pełnomocnika, w mojej opinii, wniosek ten zostanie przez sąd oddalony.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl