.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zobowiązanie gminy do budowy drogi przez zarząd dróg miejskich

Z otrzymanych warunków o możliwości włączenia do ruchu drogowego naszej działki zostaliśmy zobowiązani do prac budowlanych na naprawdę sporym odcinku - ponad 100 m przechodzących przez inne działki. To dla nas, czyli gminy, ogromny koszt, którego nie przewidywaliśmy. Czy zarząd dróg miejskich może obarczać nas kosztownymi pracami budowlanymi całej drogi? Czy możemy się odwołać od postawionych warunków i na jakiej podstawie pisać ewentualne odwołanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zobowiązanie gminy do budowy drogi przez zarząd dróg miejskich

Jak rozumiem, działki, przez które ma być prowadzona komunikacja, są działkami należącymi do gminy, ale nie stanowią drogi publicznej. Są zapewne drogą wewnętrzną.

Uzgodnienia dotyczące budowy drogi na działkach gminnych

Przepisy ustawy o drogach publicznych nie precyzją ani formy dokonania uzgodnień, ani też na jakiem etapie i w jakim postępowaniu takie uzgodnienia mają nastąpić. W przepisach prawa materialnego trudno również doszukać się bezpośrednich rozstrzygnięć, w jakim postępowaniu następuje konkretyzacja tego obowiązku. Przepis art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane nakłada wprawdzie na organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązek stwierdzenia kompletności projektu budowlanego pod względem uzgodnień, jednakże z projektu budowlanego nie sposób ustalić, czy planowane zamierzenie będzie wpływać na zmianę obciążenia drogi publicznej ruchem drogowym i czy planowana zmiana wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi.

Zmiana zagospodarowania działek

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. Zarządcą dróg krajowych jest GDDKiA (art. 19 ust. 2 pkt 1). Przepis art. 35 ust. 3 nie określa wytycznych, jakimi powinien kierować się zarządca drogi w realizacji obowiązku uzgodnienia z nim możliwości włączenia do ruchu drogowego spowodowanego zmianą wynikającą z planowanej inwestycji. Niemniej jednak zarządca drogi powinien w tym zakresie mieć przede wszystkim na względzie działanie zgodne z zasadą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przesłanka ta stanowi podstawowe kryterium oceny dopuszczalności mającej powstać inwestycji przy drodze krajowej, będącej w zarządzie organu uzgadniającego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Włączenie działki do drogi ruchu drogowego

Sformułowanie „możliwość włączenia do drogi ruchu drogowego” należy rozumieć zgodnie ze stanowiskiem organu, jako zapewnienie obsługi komunikacyjnej danej działki poprzez zjazd. Decydowanie o możliwości skomunikowania nieruchomości przyległej z drogą publiczną należy do wyłącznej kompetencji zarządcy tej drogi, tj. w omawianej sprawie – do zarządcy drogi krajowej o dostępie bezpośrednim do drogi publicznej mówimy wtedy, gdy działka posiada bezpośredni zjazd z tej drogi, natomiast dostęp pośredni odbywa się z wykorzystaniem istniejącego zjazdu do nieruchomości sąsiadującej z terenem inwestycji, po ustanowieniu służebności przejścia i przejazdu. Samo położenie działki przy drodze publicznej nie uprawnia jej właściciela bądź użytkownika do bezprawnego urządzenia do niej dojazdu. Prawo to może być nabyte jedynie w drodze odrębnego postępowania administracyjnego, przeprowadzonego na wniosek właściciela/użytkownika działki, w trybie art. 29 ust. 1 i ust. 3 (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt  IV SA/Wa 323/18).

 

To jest tylko opinia, a nie decyzja, nie można się od niej odwołać. Wymóg uzgadniania z zarządcą drogi zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego odnosi się jedynie do dróg istniejących, a nie projektowanych. Pogląd taki wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt II SA/Po 270/07:

 

„(…) Jednoznaczna w swym brzmieniu treść przepisu art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz przepisu art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu nie pozwala na odmowę uzgodnienia z przyczyn podanych przez organy. Treść obydwu przepisów konieczność uzgodnień odnoszą do terenów położonych przy istniejących drogach nie zaś do pasów drogowych, projektowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (…)”.

 

Nie wiem, na jakim etapie i w jakim celu uzgadnialiście ten fakt, rozumiem, że na etapie uzyskiwania pozwolenia na zabudowę działki.

Ponowne rozpatrzenie sprawy kosztownej budowy drogi

Ale skoro ustawa nie zawiera żadnych wytycznych co do zasad ustalania włączenia do ruchu działki, to jedynym odnośnikiem może być tu argument – zarządca drogi powinien w tym zakresie mieć przede wszystkim na względzie działanie zgodne z zasadą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przesłanka ta stanowi podstawowe kryterium oceny dopuszczalności mającej powstać inwestycji przy drodze krajowej, będącej w zarządzie organu uzgadniającego – budowa drogi na odcinku 100 m nie ma nic wspólnego z ww. zasadami bezpieczeństwa.

 

To można by uznać za argument jedynie w zakresie lokalizacji zjazdu – nie wiem, czy tam takowy jest prawnie urządzony.

 

Może są inne sposoby na uzyskanie dostępu do drogi publicznej Ale w zakresie włączenia ruchu drogowego na działkach – zarządca terenu ma prawo stawiać warunki.

 

W tym zakresie można wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazując, że utwardzenie drogi na odcinku 100 m nie ma nic wspólnego z zagrożeniem bezpieczeństwa czy lokalizacją zjazdu z drogi publicznej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu