.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Alimenty na 16-letnie dziecko a zamieszkiwanie w Irlandii

• Autor: Krystian Lenowiecki

Mieszkam wraz z 16-letnim dzieckiem w Irlandii. Mój mąż także tutaj mieszka. Czy mogę starać się o alimenty od męża na syna, jeśli syn nadal się uczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Alimenty na 16-letnie dziecko a zamieszkiwanie w Irlandii

Obowiązek alimentacyjny ojca w stosunku do małoletniego syna

Zasadniczo obowiązek alimentacyjny ojca w stosunku do małoletniego syna statuują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dziale III: Obowiązek alimentacyjny.

 

Zgodnie z art. 128 tego kodeksu „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”.

 

Natomiast na podstawie art. 133 § 1 „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zakres obowiązku alimentacyjnego wynika natomiast z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Zgodnie z § 2 „wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co bierze pod uwagę sąd ustalając wysokość alimentów?

Ważne jest pamiętanie o tym, że sąd, ustalając alimenty, bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – z dnia 21.05.1975 r., sygn. akt III CRN 72/75, stwierdzono, że „usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów”.

 

Ustalając alimenty, sąd weźmie zatem pod uwagę okoliczność, że miejscem pobytu dziecka jest Irlandia, a co za tym idzie, wydatki wynoszą więcej, niż gdyby np. małoletni przebywał na terytorium Polski.

 

Na Pani jako reprezentancie małoletniego ciążył będzie obowiązek wykazania wydatków, jakie ponoszone są na małoletniego (najlepiej do tego celu służy zgromadzenie rachunków na wydatki w okresie np. 1-2 miesięcy).

 

Przy wykazaniu tych usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz zbadaniu sytuacji materialnej zobowiązanego ojca, sąd ustali wysokość alimentów, dostosowując ją do potrzeb dzieci i możliwości finansowych.

 

Kwestię właściwości miejscowej sądu stosownego do rozpatrzenia roszczeń alimentacyjnych należy ustalić w oparciu o art. 31 i 32 w związku z art. 28 Kodeksu postępowania cywilnego. Treść tych przepisów przedstawia się następująco.

 

Zgodnie z art. 31 Kodeksu postępowania cywilnego „powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych”.

 

W oparciu o art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego można stwierdzić, że „powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej”.

Właściwość sadu

Natomiast właściwość ogólną w tej sprawie ustala treść art. 28 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że „jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce”.

 

Od osoby uprawnionej do wystąpienia z wnioskiem o alimenty zależy więc, przed jakim sądem nastąpi wszczęcie postępowania. Osoba ta bowiem ma prawo wyboru, tj. może albo wybrać sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (czyli dziecka), albo wybrać sąd zgodnie z właściwością ogólną i będzie to sąd ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego na terytorium Polski.

Staranie się o alimenty w sądzie irlandzkim

Jeśli chodzi o staranie się o alimenty w sądzie irlandzkim, to zasadniczo, zgodnie z ustawą o alimentach na współmałżonków i dzieci z 1976 r. (Maintenance of Spousesand Children Act) sąd rejonowy (District Court) rozpatruje sprawy, w których maksymalna wysokość płatności wynosi tygodniowo 500 euro na współmałżonka, a 150 euro na dziecko.

 

Obowiązek alimentacyjny można ustalić co do zasady do 18. roku życia, lecz gdy dziecko pobiera naukę w trybie dziennym – do 23. roku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krystian Lenowiecki

Magister prawa oraz magister administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie aplikant radcowski w Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zatrudniony na stanowisku prawnika w samorządowej jednostce budżetowej. Udziela porad przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, pracy, lokalowego, a także zabezpieczeń społecznych (renty, emerytury oraz inne świadczenia z ZUS). Prywatnie zainteresowany kwestią dostępu do informacji publicznej, ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, a także technikami negocjacji i mediacji.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu