.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż składników majątku wspólnego przed rozwodem - jak odzyskać połowę pieniędzy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.10.2021 • Zaktualizowane: 11.10.2021

Jestem w trakcie rozwodu. Po rozpoczęciu procedury rozwodowej mąż „wyprowadził” nasz majątek w postaci samochodu osobowego i motocykla, tzn. sprzedał pojazdy bez mojej zgody (nadal je użytkując, ponieważ jest to fikcyjna sprzedaż). Prokuratura rejonowa umorzyła postępowanie, ponieważ sprzedaż jest zgodna z prawem, gdyż pojazdy były zarejestrowane na imię i nazwisko mojego męża, więc mógł on nimi swobodnie dysponować, jednakże pieniądze uzyskane ze sprzedaży powinny znaleźć się w majątku wspólnym, ale tak się nie stało. Zostałam poinformowana, że mogę ubiegać się o zwrot pieniędzy przy podziale majątku, jednak nie wiem, kiedy uzyskam rozwód, mąż też uprzedził mnie, że będzie mi stwarzał problemy. Czy mogę odzyskać od męża połowę pieniędzy ze sprzedaży majątku wspólnego bez odnoszenia się do pozostałych składników majątku przed zakończeniem procedury rozwodowej (mamy kredyt mieszkaniowy i wiem, że będzie to kwestią sporną, więc na chwilę obecną chciałabym odzyskać tylko pieniądze ze sprzedaży majątku wspólnego)? Czy mogę wystąpić do męża z pismem z prośbą o zwrot pieniędzy przed zakończeniem procedury rozwodowej? Czy może mogę na drodze sądowej zażądać zwrotu pieniędzy, bez odnoszenia się do pozostałych składników majątku? Dodam, że od kwietnia 2018 r. mamy z mężem ustanowioną rozdzielność majątkową, nie wiem, kiedy zakończy się procedura rozwodowa i chciałabym się upewnić, czy istnieje możliwość odzyskania choć części pieniędzy z „wyprowadzonego” majątku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż składników majątku wspólnego przed rozwodem - jak odzyskać połowę pieniędzy?

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Bezsporne w niniejszej sprawie jest występowanie między Państwem separacji faktycznej, co z kolei upoważnia Panią do wystąpienia do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków z żądaniem ustanowienia dla Państwa przymusowej rozdzielności majątkowej.

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a w szczególności zachowanie męża wskazać należy na treść art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt V CZ 78/10, „rozdzielność majątkowa – jak wynika z art. 52 § 2 k.r.o. – powstaje z dniem oznaczonym, w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Tak więc w dalszym ciągu sąd, orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, obowiązany jest z urzędu oznaczyć dzień jej ustanowienia. Zachodzą zatem podstawy, by przyjąć, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową z dniem późniejszym niż żądany przez powoda zawiera negatywne rozstrzygnięcie co do żądania ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą. W konsekwencji nie można zgodzić się z oceną, że taki wyrok jest orzeczeniem niezupełnym”.

 

„Ustawa nie definiuje pojęcia »ważne powody«. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć – ogólnie mówiąc – wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny” (np. J. St. Piątowski, Stosunki majątkowe…, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84; L. Stecki, Ustanie ustawowej wspólności…, s. 12). W opisanym przez Panią przypadku ważnym powodem będzie sprzedaż majątku przez męża, bez jednoczesnego podziału tegoż między Panią, co z kolei nakazuje uznać, że późniejsze ich odzyskanie będzie działaniem utrudnionym.

Sprzedaż majątku wspólnego

Jak podnosi się w literaturze, „przykłady ważnych powodów – to sytuacje powstałe na skutek zachowania się jednego z małżonków, polegającego na trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego” [M. Sychowicz i in. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006].

 

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe (art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego). Wyłączną właściwość miejscową sądu ustala się na podstawie art. 41 § 1. Przede wszystkim jest nim sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce. Zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata stała w kwocie 200 zł.

 

Wyraźnie wskazać należy, iż w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej można żądać ustanowienia rozdzielności z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa może być uzasadnione zwłaszcza w razie długotrwałej separacji faktycznej małżonków lub gdy jedno z małżonków nie przyczynia się do pomnażania majątku wspólnego lub w sposób bezpośredni zagraża utrzymaniu jego substancji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »