Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aż 80 dni zaległego urlopu – jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 26.02.2010

Rozwiązałem umowę o pracę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 K.p. Mam 80 dni zaległego urlopu. 1) Jak oblicza się ekwiwalent? Czy mogę go przyjąć proporcjonalnie do mojego podstawowego wynagrodzenia? 2) Pracodawca zmusza mnie do wykorzystania całości urlopu. Czy ma do tego prawo? Wolę nie wykorzystywać urlopu, gdyż po latach pracy mam wiele spraw do zamknięcia w firmie. 3) Co się stanie, jeśli w trakcie urlopu zachoruję, a okres zwolnienia lekarskiego wykroczy poza przysługujący mi teraz 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kwestię wypłat ekwiwalentu z tytułu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości reguluje art. 171 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

 

Odpowiadając na Pana pytanie o możliwe drogi postępowania: jeżeli pracodawca zechce rozliczyć się z Panem z zaległych urlopów poprzez udzielenie Panu urlopu w naturze, to należy podnieść, że na mocy art. 1671, jeżeli w okresie wypowiedzenia pracodawca udzielił pracownikowi urlopu, pracownik jest obowiązany urlop ten wykorzystać. Należność za pozostałą, niewykorzystaną część urlopu pracodawca jest obowiązany wypłacić w formie ekwiwalentu.

 

Przedmiotową sytuację w pewnym stopniu komplikuje przedstawiony przez Pana wymiar przysługującego Panu urlopu. Zgodnie z podaną przez Pana informacją przysługuje Panu 80 dni urlopu. Przyjmując brak zapisów w umowie o pracę przyznających Panu prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż przepisany (maksymalnie 26 dni), Pana urlop stanowi kumulację urlopów wypoczynkowych z kilku poprzednich lat. W związku z powyższym, aby podjąć działania zmierzające do wypłaty ekwiwalentu, zamiast wykorzystywać urlop w naturze, należy poruszyć parę kwestii.

 

1. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę praw pracownika do urlopu wypoczynkowego


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 163 w związku z art. 168 Kodeksu pracy pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, nie później jednak niż do zakończenia pierwszego kwartału roku następującego po roku nabycia prawa do urlopu.

 

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o wypełnienie dyspozycji przywołanego przepisu. Tym samym jeżeli pracodawca nie skierował Pana na urlop lub jego część (nawet wbrew Pańskiej woli), to naruszył przysługujące Panu prawa do wypoczynku.

 

W związku z powyższym pracodawcy grożą dwa rodzaje sankcji. Po pierwsze w razie kontroli inspekcji pracy na podstawie art. 282 Kodeksu pracy z tytułu naruszenia pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty kary grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Na ten aspekt należy zwrócić uwagę, rozpatrując argumenty przemawiające za przyznaniem Panu prawa do ekwiwalentu (zamiast niechcianego przez Pana urlopu).

 

Po drugie ze względu na ciężkie naruszenie praw pracownika do wypoczynku przysługuje Panu – na podstawie art. 55 § 11 K.p. – prawo zmiany kwalifikacji oświadczenia o wypowiedzeniu na rozwiązanie umowy ze względu na ciężkie naruszenie praw pracownika z wypłatą odszkodowania za okres wypowiedzenia przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia związane jest jednak z jednym istotnym ograniczeniem. Otóż na mocy art. 55 § 2 K.p. do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy stosuje się bezpośrednio zapis art. 52 § 2 K.p. ograniczający terminowo możliwość złożenia oświadczenia o rozwiązaniu. Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (...) nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania (...) wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy”. Brak jest przy tym definicji, czy chodzi o moment zakończenia działań naruszających prawo pracownika, czy też ich rozpoczęcie, czy też inny prawem wskazany termin.

 

Przy całokształcie przywołanego przez Pana stanu faktycznego należy wskazać, że ponieważ musiał Pan zdawać sobie sprawę z liczby niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, a od zakończenia pierwszego kwartału również minął okres dłuższy niż miesiąc, sąd rozpatrujący ewentualne odwołanie od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia miałby wystarczającą podstawę do orzeczenia o złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu z naruszeniem przepisów prawa. Tym samym skorzystanie z tego prawa w Pana przypadku nie jest sugerowane.

 

2. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

 

 

Zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z okresem 3 lat od daty ich wymagalności. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą i doktryną prawo do urlopu wypoczynkowego staje się wymagalne z ostatnim dniem roku, w którym pracownik nabył do niego prawo.

 

W związku z powyższym prawo do urlopów, do których nabył Pan prawo wcześniej niż w 2005 r., jest przedawnione i nie ma Pan możliwości ich egzekucji na drodze sądowej. Oczywiście jako że zobowiązanie przedawnione staje się zobowiązaniem naturalnym w myśl prawa cywilnego, to jeżeli pracodawca dobrowolnie spełni zobowiązanie (tj. przyzna urlop wypoczynkowy bądź ekwiwalent z powyższego tytułu), to nie będzie mu przysługiwało roszczenie o zwrot uiszczonych należności.

 

Przedawnienie roszczeń, co oczywiste, nie umniejsza przewinienia pracodawcy (tj. nieudzielenia urlopu w terminie) i ewentualnego obowiązku zapłaty kary grzywny wskazanej powyżej.

 

Odnosząc się do kolejnych Pana pytań, pragnę podnieść, co następuje.

 

Jeżeli chodzi o sposób wyliczenia ekwiwalentu, to należy wskazać, że liczy się go analogicznie do wynagrodzenia za okres pozostawania na urlopie wypoczynkowym. Zasady te wymienione są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (j.t. Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

 

Odnosząc się do Pana ostatniego pytania (dotyczące zwolnienia lekarskiego w trakcie okresu wypowiedzenia), to należy wskazać, że ponieważ nastąpiło złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, umowa nie może być przedłużona przez pozostawanie pracownika na zwolnieniu lekarskim. Przy braku odwołania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i jego przyjęcia przez stronę drugą nie istnieją przesłanki do przedłużenia trwania umowy, a tym samym umowa ulegnie definitywnemu rozwiązaniu z zakończeniem okresu wypowiedzenia.

 

Co do wpływu zwolnienia lekarskiego na rozpoczęty urlop wypoczynkowy, pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 165 oraz 166 Kodeksu pracy, jeżeli urlop nie został rozpoczęty, pracodawca obowiązany jest do udzielenia całości urlopu, a jeżeli urlop już trwa, to pracownikowi należy się w terminie późniejszym część urlopu niewykorzystana ze względu na chorobę.

 

Jeżeli – jak zostało wskazane w stanie faktycznym – okres zwolnienia trwałby do końca okresu wypowiedzenia, to zgodnie z uprzednio przywoływanym art. 171 Kodeksu pracy pracodawca będzie obowiązany do zapłaty ekwiwalentu za urlop niewykorzystany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?

Zasiłek macierzyński z dwóch stosunków pracy

W firmie A byłam zatrudniona od połowy 2005 r. Po dwóch latach przeszłam na urlop bezpłatny. W tym czasie podjęłam pracę w firmie B. Pod koniec 2009 r. urodziłam dziecko – z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy w firmie B. Zaświadczenie o porodzie przedstawiłam też pracodawcy A i otrzymałam drugi zasiłek macierzyński. Czy jest to zgodne z prawem? W obu firmach mam umowę na cały etat.

Działalność gospodarcza założona podczas urlopu macierzyńskiego

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy kosztem założenia działalności jest też składka chorobowa wpłacana do ZUS?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »