.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przejęcie przedszkola a zwolnienie z VAT

• Autor: Jakub Bonowicz

Spółka z o.o., płatnik VAT, chce przejąć przedszkole i prowadzić szkołę, które są zwolnione z VAT. Czy spółka z o.o. będzie miała prawo do zwolnienia z VAT-u? Spółka została utworzona do wybudowania budynku szkoły (odzyskuje VAT w trakcie budowy). Po jej zakończeniu będzie prowadzić te placówki oświatowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26) ustawy o VAT „zwolnione z VAT są:

 

26) usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane”.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 , nr 256, poz. 2752) „system oświaty obejmuje:

 

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

szkoły:

 

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

d) artystyczne”.

 

Jak wskazuje się w literaturze, zwolnieniem objęte są usługi wykonywane przez przedszkola, różnego rodzaju szkoły wyższe, tj. jednostki, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach o szkolnictwie wyższym. Przy czym zwolnienie dotyczy tylko usług w zakresie kształcenia i wychowania bądź wychowania i nie obejmuje wszystkich usług świadczonych przez te podmioty.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust. 17a, „zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe”.

 

Zwolnieniem objęte są także usługi ściśle związane z kształceniem oraz wychowaniem oraz dostawy towarów ściśle z tym związanych. Na gruncie powyżej regulacji ukształtuje się – jak można mniemać – praktyka zgodna z dotychczasową, gdzie podawanie uczniom i wychowankom obiadów w szkołach czy przedszkolach będzie traktowane jako dostawa towarów bądź świadczenie usług (w zależności od charakteru posiłku) ściśle związane z realizacją podstawowych usług zwolnionych z podatku. Tym samym czynność ta również będzie korzystać ze zwolnienia z podatku (tak. A. Bartosiewicz, VAT, Komentarz, LEX 2014, komentarz do art. 43, poz. 107).

 

Wreszcie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24) zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty; przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 

Zatem Państwa usługi polegające na świadczeniu usług kształcenia i wychowania przedszkolnego oraz szkolnego (prowadzeniu prywatnego przedszkola i prywatnej szkoły) będą korzystały ze zwolnienia z VAT.

Natomiast moje wątpliwości wiążą się z faktem odliczania przez spółkę VAT-u. Spółka z o.o. została utworzona do wybudowania obiektu szkoły, VAT jest odliczany w trakcie budowy, mimo iż budynek ten będzie służył do wykonywania czynności zwolnionych z VAT.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT w zakresie, w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124. Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego przepisu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

 

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

 

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik VAT czynny (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

 

Zatem w sytuacji gdy przedszkole i szkoła mają być wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT, to spółka nie ma prawa odliczenia VAT-u od nakładów i wydatków na budowę.

 

(…)

 

W sytuacji natomiast, gdyby spółka w budynku świadczyła zarówno usługi opodatkowane jak i usługo zwolnione, to w takim wypadku znalazłyby zastosowanie przepisy o tzw. odliczeniu częściowym (art. 90 i 91 ustawy o VAT).

 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania:

 

  • czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT,
  • jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje,

    – podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. W takim wypadku zatem wskazujemy, jaka kwota VAT wynika z czynności opodatkowanych. Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, to wówczas podatnik może dokonać odliczenia VAT proporcjonalnego, tj. o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT.

 

Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT oraz czynności, w związku z którymi prawo to nie przysługuje;

określa się ją % w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliżej liczby całkowitej.

 

(…)

 

Jak Pani widzi, kwestie prawnopodatkowe (zwłaszcza w zakresie podatku VAT) związane z prowadzeniem niepublicznego przedszkola są bardzo skomplikowane. W mojej opinii sensownym wyjściem byłby schemat następujący – powołane byłyby 2 spółki zoo, z czego jedna wybudowałaby budynek, odliczyła cały VAT i następnie wynajmuje budynek drugiej spółce zoo, która prowadzi przedszkole. Usługa wynajmu lokalu usługowego dla przedszkola będzie opodatkowana VAT, więc pierwsza ze spółek będzie mogła odliczyć VAT od wybudowanego budynku. Choć same usługi nauczania przedszkolnego są zwolnione z VAT, to już wynajem pomieszczeń na rzecz podmiotu prowadzącego przedszkole jest opodatkowany VAT jako najem lokali usługowych. Podobne stanowisko choć w nieco odwrotnej sytuacji – gdy to właściciel przedszkola niepublicznego wynajmował po godzinach zajęć sale na cele edukacyjne – przedstawiono w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady z 12.06.2006 r. V/005-36/06 - „mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawne stwierdzić należy, że świadczone przez stronę usługi edukacyjne (przedszkole niepubliczne) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, natomiast wynajem pomieszczeń na cele niemieszkalne podlegać będzie tym podatkiem. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu