.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Skarga do kuratorium na nauczyciela

Postawiłam uczniowi kilka ocen niedostatecznych za braki prac domowych. Postępowałam zgodnie ze Statutem Szkoły i Przedmiotowym Systemem Oceniania. Matka ucznia napisała skargę do kuratorium, które po zapoznaniu się ze sprawą uznało, że złamałam, czy też naruszyłam § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie oceniania. Dyrektor chce, abym wycofała się z ocen niedostatecznych za brak prac domowych, ale ja przecież postępowałam zgodnie z dokumentami, które zostały przez niego zatwierdzone. Co z tym dalej zrobić, co mi grozi? Czy mogę nie zgadzać się z odpowiedzią i interpretacją kuratorium?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Skarga do kuratorium na nauczyciela

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuje, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne?

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Wystawianie ocen niedostatecznych za brak pracy domowej

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

 

Podsumowując – przepisy rozporządzenia nie określają ile ocen cząstkowych powinien otrzymać uczeń, ani ile ocen niedostatecznych może otrzymać na przykład za brak zadania domowego w danym semestrze. Takie sprawy powinny zostać uregulowane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, a uszczegółowione w Przedmiotowym Systemie Oceniania. Pani obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia jest jedynie poinformowanie rodziców i uczniów na początku roku szkolnego o tym, na jakiej podstawie wystawiane będą oceny, jakie są wymagania dla danej oceny, itp.

 

W mojej opinii powinna Pani otrzymać oficjalne pismo od dyrektora szkoły, do którego mogłaby się Pani ustosunkować. Póki takiego pisma nie będzie – nie musi Pani poddawać się naciskom dyrektora, gdyż do złamania prawa nie doszło, jeśli przepisy wewnętrzne w szkole pozwalają na wystawienie tylu ocen niedostatecznych za brak zadania domowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu