Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dotacja z urzędu pracy a długi alimentacyjne

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 15.07.2017

Mam zadłużenie za zaległe alimenty wobec funduszu alimentacyjnego, bieżących alimentów już nie muszę płacić, bo dzieci już pracują. Chcę skorzystać z dotacji z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej. Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji przyznane na działalność gospodarczą? Czy może zabrać narzędzia kupione za tę dotację? Czy może zająć samochód, który będę pożyczał od rodziny? Jak wyglądałaby egzekucja komornicza z moich dochodów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dotacja z urzędu pracy a długi alimentacyjne

Fot. Fotolia

Komornik może działać, wykonując wskazania wierzyciela lub posiadać od niego zlecenie na poszukiwanie majątku dłużnika i samodzielnie go poszukiwać oraz zajmować. Komornik w razie wskazania środka egzekucyjnego w postaci zajęcia rzeczy ruchomych należących do Pana – uczyni to. Jak wierzyciel ustali adres Pana działalności, to na jego zlecenie komornik zajmie rzeczy ruchome tam się znajdujące, a należące do Pana – w tym zakupione za dotację. Komornika nie interesuje, z jakich pieniędzy finansowane były zakupy; interesuje go, czy dana rzecz należy do Pana.

Jeżeli samochód będzie zarejestrowany na kogoś innego, nie powinno dojść do skutecznego zajęcia. Gdyby komornik się uparł i dokonał zajęcia, powinien Pan wskazać, do kogo należy samochód, i zawiadomić o tym właściciela. Jeżeli komornik ma zlecenie na poszukiwanie majątku – to ewentualnie samodzielnie ustali adres Pana działalności i zajmie rzeczy ruchome pod tym adresem.

W praktyce – można umówić się z komornikiem na spłaty miesięczne i o ile wierzyciel nie będzie na niego naciskał, o tyle tak może pozostać do całkowitej spłaty.

Możliwe jest także zajęcie konta firmowego. Bank wskaże wierzyciel lub znajdzie go komornik. Pieniądze na koncie zajmowane są w ramach zajęcia rachunków bankowych. Jest to coś innego od zajęcia pieniędzy w kasie, zajęcia wierzytelności.

Przy przyjmowaniu pieniędzy od klientów w formie gotówki – komornik, aby dokonać ich zajęcia, musiałby wiedzieć, gdzie Pan będzie i od kogo będzie te pieniądze otrzymywać. Przy wielu klientach i rożnych miejscach świadczenia usług (w tym w domu klienta) komornik nie jest w stanie tego ustalić i zjawić się w chwili, gdy Pani otrzymuje lub ma otrzymać od nich pieniądze. Miałby wtedy prawo dokonać przeszukania Pana ubrania i zabrać pieniądze, kosztowności.

Komornik może zając pieniądze w kasie firmy. Komornik może zająć Pana konto prywatne lub konto wspólne z małżonką.

 

Pieniądze z dotacji znajdować się będą w PUP. O ile komornik lub wierzyciel będzie wiedział o przyznaniu Panu dotacji, może dokonać jej zajęcia. Dotacja przekazana zostanie na Pana firmowe konto bankowe. Jeżeli byłoby ono zajęte, to bank zrealizuje zajęcie. Gdyby dotacja była przekazana na konto prywatne i ono byłoby zajęte, to bank zrealizuje zajęcia ponad kwotę wolną od zajęcia. Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego:


„Art. 831. § 1. Nie podlegają egzekucji:


1) sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone;
3) prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;
4) (utracił moc);
5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansówi Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
6) świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.);
7) wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) przed ukończeniem udzielania tych świadczeń, w wysokości 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika lub świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–2a i 7, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu”.

Przepis ten nie zwalnia od egzekucji wierzytelności należnych od Skarbu Państwa z tytułu dotacji na działalność gospodarczą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki