.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Problemy z dokończeniem robót przez wykonawcę

• Opublikowano: 07-01-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Mam problem z wykonawcą robót dotyczących zabudowy kuchennej. Umowa na wykonanie mebli i ich montaż została podpisana 8.05 z terminem wykonania do 11.07. Część robót została wykonana, ale w dalszym ciągu korzystanie z kuchni jest niemożliwe. Wykonawca codziennie informuje mnie o „zdarzeniach losowych”, przez które nie może dokończyć robót. Na grupie na Facebooku trafiłem na osoby, które miały ten sam problem z wykonawcą, teraz ich sprawy są w sądzie cywilnym. Wykonawca dostarczył wszystkie materiały potrzebne do zakończenia robót, ale ich nie wykonał – przez co od przeszło 3 miesięcy nie mam możliwości przygotowania sobie posiłku oraz mam trudności z poruszaniem się po własnym mieszkaniu. Dodatkowo przy montażu blatu (o wartości około 400 zł) wykonawca uszkodził go, przez co w konsekwencji musiałem zamówić nowy (750 zł). Nowy blat również został wycięty źle przez wykonawcę, który zadeklarował się, że naprawi błąd i dostarczy naprawiony blat ponad miesiąc temu. Poniosłem już spore koszty, a nadal nie widać końca pracy. Co robić i jak rozwiązać opisany problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problemy z dokończeniem robót przez wykonawcę

Niedokończenie dzieła – robót wykonawcy

Mamy tu do czynienia z klasyczną umowa o dzieło. Nie doszło tutaj do wykonania części prac, które należy rozliczyć. Zgodnie z normą zawartą w art. 644 Kodeksu cywilnego dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. W takim wypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Prawo do odstąpienia na podstawie art. 644 przysługuje zamawiającemu w każdym czasie – aż do momentu ukończenia dzieła. Może to zrobić, składając jednostronne oświadczenie woli. Warto pamiętać, że za nieukończone należy traktować dzieło, które nie nadaje się do wydania i odbioru.

Wynagrodzenie za niedokończone roboty

W przypadku odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 644 zamawiający jest jednocześnie zobligowany do zapłaty wynagrodzenia określonego w tej umowie. Obowiązek ten odróżnia jednak odstąpienie na podstawie art. 644 od klasycznego odstąpienia z art. 494, gdyż jest szczególnego rodzaju konstrukcją prawną, która zakłada konieczność zapłaty „umówionego wynagrodzenia” za nieukończone dzieło jako świadczenia należnego.

 

Jak wskazałam wyżej, od wskazanego w umowie wynagrodzenia może Pan odliczyć to, co wykonawca zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła. Oszczędnością może być w tym wypadku na przykład wartość majątkowa materiałów, jakie wykonawca musiałby zużyć do wykonania dzieła, a co w wyniku zaniechania wykonywania dzieła może wykorzystać zarobkowo w inny sposób.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opóźnienie wykonania zlecenia i odstąpienie od umowy

Inną ścieżkę wskazuje art. 635, zgodnie z którym jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Jeżeli natomiast przyjmujący zamówienie wykonał dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin (art. 636). Po jego bezskutecznym upływie zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie, oczywiście na koszt i odpowiedzialność przyjmującego zamówienie.

Wezwanie do dokończenia zleconych robót

W Pana sytuacji rekomendowałabym pisemne (listem poleconym  wezwanie do dokończenia prac w wyznaczonym terminie w pod rygorem powierzenie dokończenia zabudowy kuchennej innej osobie na koszt dotychczasowego wykonawcy.

 

Poprzez takie oświadczenie woli roszczenie staje się wymagalne i na wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia świadczenia w wyznaczonym czasie. Termin wykonania zobowiązania może być określany ściśle, za pomocą daty albo przez inne wskazanie konkretnego dnia bądź przez odwołanie do zdarzeń, jakie nastąpią w przyszłości.

 

Ponadto, skoro wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, Pan jako inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin (ten sam, co na ukończenie prac). Natomiast po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może Pan:

 

  1. od umowy odstąpić albo
  2. powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

 

Pierwsze wezwanie, które więc należy wysłać, winno wskazywać, jakie działania wykonawcy uznał Pan za wadliwe lub sprzeczne z umową oraz jakich zmian oczekuje. Możliwe jest też domaganie się ponownego prawidłowego wykonania oznaczonych elementów przedmiotu umowy. Jeżeli chodzi o termin, to powinien być on odpowiedni do okoliczności, w których inwestycja jest wykonywana oraz uwzględniać czas niezbędny do wdrożenia przez wykonawcę odpowiedniej zmiany dotychczasowego sposobu wykonania umowy. Kolejne wezwanie dotyczy zakończenia przedłużających się prac. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu , można od umowy odstąpić lub powierzyć wykonanie innej firmie. Podejmując ww. działania, należy pamiętać, że wykonanie zastępcze jest alternatywą dla odstąpienia. Odstąpienie od umowy niweczy prawo do powierzenia wykonania zastępczego.

 

Odstąpienie nie przekreśla Pana uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W szczególności w sytuacji, gdy odstąpienie jest skutkiem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, Pan jako zamawiający może, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu niewykonania umowy. W każdym razie decydując się na odstąpienie od umowy o, krok ten należy dokładnie przemyśleć, biorąc pod uwagę jego konsekwencje ( przepadek zaliczki), w sytuacji gdy jak wynika z Pana informacji część z tych prac należy poprawić. Skoro wykonanie zastępcze odbywałoby się na koszt wykonawcy, mogłoby to być lepsze rozwiązanie.

 

Reasumując – należy wysłać listem poleconym wezwanie do prawidłowego wykonania zamówionych prac oraz ich dokończenia w zakreślonym w piśmie terminie pod rygorem przekazania dokończenia prac i ich poprawy innemu zleceniobiorcy na koszt i ryzyko wykonawcy. Dałabym termin np. 14 dni. Potem zostaje już tylko droga sądowa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu