Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawca i wypowiedzenie umowy dzierżawy na czas określony

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 17.04.2012

Czy dzierżawca może wypowiedzieć umowę dzierżawy zawartą na czas określony (np. na 10 lat)? W jakich sytuacjach dzierżawca może ubiegać się o obniżenie wysokości czynszu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawca i wypowiedzenie umowy dzierżawy na czas określony

Możliwość rozwiązania umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

Przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) milczą na temat możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej na czas określony. Kodeks cywilny przewiduje jedynie możliwość rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony.

 

Zgodnie z treścią artykułu 704 Kodeksu cywilnego:

„Art. 704. W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego”.

 

Co do braku możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej na czas określony pośrednio wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 kwietnia 1993 r., stwierdzając, iż umowa zawarta na czas oznaczony, do której z mocy art. 708 K.c. mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące dzierżawy, nie może być rozwiązana przez wypowiedzenie w trybie art. 704 K.c.

 

Z kolei w sposób jednoznaczny Sąd Najwyższy zajął stanowisko w uchwale z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 74/07), wskazując, iż wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony dopuszczalne jest w wypadkach określonych w tej umowie.

Co powinno znajdować się w treści umowy dzierżawy aby dzierżawca był uprawniony do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony?

Zatem należy przyjąć, iż w treści umowy dzierżawy powinien znajdować się zapis określający sytuacje, w których dzierżawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. Jeśli zatem umowa nie przewiduje takiej możliwości, trzeba uznać, iż rozwiązanie umowy najmu nastąpi wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że umowa ta zostanie rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron.

 

Odnosząc się z kolei do możliwości obniżenia czynszu dzierżawnego, należy zwrócić uwagę na treść art. 700 K.c.:

 

„Art. 700. Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.

Możliwość obniżenia czynszu dzierżawnego

W związku z powyższym należy przyjąć, iż możliwość obniżenia czynszu dzierżawnego uzależniona jest od dwóch przesłanek:

 

  • muszą wystąpić okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby,
  • zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy musi się znacznie zmniejszyć.

Powyższe przesłanki muszą zaistnieć łącznie. Podkreślam, iż fakt, czy powyższe przesłanki zaistniały, będzie uzależniony każdorazowo od ich oceny, wobec czego nie sposób z góry stwierdzić, jakie to będą okoliczności. Obecnie przyjmuje się, iż wystąpienie każdej okoliczności, za którą nie ponosi odpowiedzialności dzierżawca, uprawnia go do żądania obniżenia czynszu (oczywiście przy zaistnieniu pozostałych wymagań). Okoliczności te nie mogą dotyczyć osoby dzierżawcy – nie mogą to być okoliczności, które związane są z jego zawinionym działaniem czy zaniechaniem – ani osób, za które ponosi odpowiedzialność.

 

Podsumowując, wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas określony jest możliwe wyłącznie w sytuacjach określonych w treści umowy. Z kolei możliwość obniżenia czynszu dzierżawnego zachodzi tylko wtedy, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 700 Kodeksu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus IV =

»Podobne materiały

Odzyskanie zaliczki przekazanej bez pokwitowania

Pracowała u mnie firma X, która wykonała prace w domu. Prace zostały wykonane i rozliczone. Dogadałem się z pracownikami na kolejną pracę, mieli wykonać ocieplenie poddasza i montaż płyt KG. Na poczet prac na poddaszu dałem im zaliczkę w wysokości 3000 zł. Zaliczkę dałem bez jakiegokolwiek pokwitowa

 

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

 

Zrezygnowanie z umowy najmu dzień po zawarciu umowy a kaucja

Dnia 30 lipca zawarłam roczną umowę ustną na wynajem mieszkania od 1 sierpnia. Najemca wpłacił kaucję i otrzymał pokwitowanie. Następnego dnia (w tym dniu miał otrzymać klucze) powiadomił mnie telefonicznie, że rezygnuje z najmu i żąda zwrotu kaucji. Na moje uwagi, że umowa została zerwana z jego wi

 

Dzierżawa gospodarstwa rolnego

Czy rodzice mogą dzierżawić gospodarstwo rolne (ziemię bez budynków) od dzieci?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »