.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie i ogrodzenie pasa drogowego na osiedlu i problem z sąsiadami

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.07.2021 • Zaktualizowane: 30.08.2021

Mieszkam na terenie osiedla, które jest własnością spółdzielni. Droga graniczy z gminnym pasem drogowym. Sąsiedzi z drugiej strony pasa zajęli go i ogrodzili. Następnie złożyli prośbę do gminy o dzierżawę tego pasa. Gmina wyraziła zgodę na dzierżawę na 3 lata z punktem natychmiastowego wypowiedzenia, jeżeli będzie podjęta budowa chodnika lub ulicy. Do momentu podpisania dzierżawy między nami nie było żadnych napięć. Niestety po podpisaniu dzierżawy sąsiedzi zaczęli nas straszyć i wyzywać (policja, sąd itp.), że usypaliśmy śnieg na ich płocie. Czy sąsiedzi mogli ogrodzić pas drogowy? Czy mogą nam zabronić przesypywać śnieg na ich płot lub na pas drogowy? Czy spółdzielnia może się ogrodzić od strony pasa drogowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie i ogrodzenie pasa drogowego na osiedlu i problem z sąsiadami

Dzierżawa gruntu przez gminę

Na wstępie wskażę, że należałoby sprawdzić, na jakich zasadach sąsiedzi wydzierżawili od gminy tę część działki stanowiącą – jak Pan mówi – pas drogowy.

 

Co do zasady nie ma przeszkód, aby gmina na określonych zasadach wydzierżawiała swoje grunty.

 

Zakres zadań zarządcy drogi określony jest w art. 20 ustawy o drogach publicznych. W świetle tych przepisów obowiązkiem zarządcy drogi jest m.in. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

 

Przepisy zakazują zajęcia pasa drogowego. Nie tylko jezdni, ale pasa drogowego.

Ogrodzenie pasa drogowego

Zgodnie z art. 36 oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia niesłużącego do obsługi drogi jest możliwe tylko za uprzednim zezwoleniem zarządcy drogi. Brak takiego zezwolenie skutkuje obowiązkiem przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego, a więc wyłączone zostaje zastosowanie art. 51 ust. 1 pkt 2.

 

Jeśli zarządca drogi zezwolił na umieszczenie tam ogrodzenia, to jest to legalne. Ale warto zawiadomić gminę o ogrodzeniu w pasie drogowym. Nie jest wykluczone, że ogrodzenie stanęło tam bez stosownej zgody gminy i zostanie wydany nakaz jego usunięcia.

 

Art. 36 u.d.p. stanowi: w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w zarządca drogi może wydać decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego. Z kolei przymusowe wykonanie tej decyzji może się odbywać wyłącznie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym, a nie obiektem budowlanym, a tym samym w sprawie nie ma zastosowania procedura, o której mowa w art. 49b ustawy Prawo budowlane, a tryb przewidziany w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlanego w związku z art. 51 ust. 7.

 

Proszę zawiadomić także PINB o wybudowaniu ogrodzenia w pasie drogowym.

Dzierżawa pasa i ochrona posiadania

Jeśli dzierżawią teren, to mają prawo do ochrony posiadania tak jak właściciel, mają prawo żądać, aby nie przesypywano śniegu na obszar dzierżawiony. Póki jednak śnieg zalega przy ogrodzeniu, nie niszczy go – nie ma podstaw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

 

Zgodnie z przepisem art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. „Społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości wynika z jej charakteru i jest określone w planach zagospodarowania przestrzennego, a niekiedy w decyzji administracyjnej czy umowy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl