.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż przez bank wierzytelność firmie windykacyjnej

• Autor: Michał Berliński

W sądzie toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie pożyczki bankowej. Pozwana jest osoba fizyczna. Po 2 latach sąd wydał wyrok z nakazem zapłaty, osoba fizyczna zamierza złożyć apelację, jednak tuż przed wyrokiem bank sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej, obecnie to nowa firma jest właścicielem długu i kontaktuje się z osobą fizyczną w sprawie spłaty. Co zmienia dla postępowania sądowego zmiana właściciela długu? Czy będzie ono kontynuowane? Czy nowy podmiot może posługiwać się nakazem zapłaty, jeśli się uprawomocni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż przez bank wierzytelność firmie windykacyjnej

Bardzo duże znaczenie ma tutaj fakt, kiedy dokładnie nastąpiło zbycie wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej? Z tego, co Pan wskazuje, nastąpiło to już po tym, jak otrzymał Pan odpis pozwu, czy tak? Nastąpiło to na chwilę przed wydaniem wyroku w sprawie?

Kredyt w banku i dług

Pozwał Pana bank. Podstawę prawną żądania stanowi art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe: przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

 

Zgodnie zaś z art. 75 ust. 1 w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.

Moment zmiany właściciela długu

Najbardziej istotne jest to, kiedy powód zbył Pańską wierzytelność. Spór przed sądem zgodnie z prawem pojawia się z chwilą doręczenia odpisu pozwu drugiej stronie. Z powyższego wynika, że w dniu zbycia wierzytelności nie powinno mieć to miejsca, jeśli chcemy mówić o braku uprawnień windykatora do wstąpienia do postępowania. Wprost mówią o tym przepisy. Stosownie do brzmienia art. 192 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego z chwilą doręczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej. Stan ten sąd bierze pod uwagę z urzędu. Z treści art. 192 k.p.c. wynika, że zbycie rzeczy lub prawa nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Gdyby powód zbył wierzytelność po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu w sprawie, czynność ta nie miałaby wpływu na dalsze postępowanie.

 

Wyrok czy też, jak w Pana przypadku, nakaz wydany z udziałem zbywcy odnosi bezpośredni skutek wobec nabywcy (zob. jednak uwaga 12 oraz uchwała SN z 17.06.2010 r., sygn. akt III CZP 38/10). Jest to przypadek tzw. prawomocności rozszerzonej, co przejawia się w tym, że można w stosunku do nabywcy (lub przez nabywcę) uzyskać klauzulę wykonalności (art. 788 § 1). Uprawniony jednak, który nie może wykazać przejścia praw lub obowiązków dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, może wytoczyć powództwo o ustalenie przejścia tego uprawnienia lub obowiązku (uchwała SN z 5.05.1951 r., sygn. akt C 689/50).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeniesienie wierzytelności

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2 art. 509). Na skutek przelewu wierzytelność cedenta (dotychczasowego wierzyciela) przechodzi na cesjonariusza (nabywcę wierzytelności) w takim stanie, w jakim dotychczas istniała. Zasadniczo cesja nie wpływa na kształt wierzytelności, zmienia się jedynie podmiot uprawniony do żądania świadczenia.

Zatem podsumowując, w mojej ocenie niewiele Pan zyska, składając apelację od tego nakazu. Chyba że znajduje Pan inne podstawy ku temu, dla których kwestia zmiany podmiotu będzie dodatkiem do uchylenia przedmiotowego nakazu. Proszę pamiętać, że składanie apelacji czy też sprzeciwu w tym przypadku spowoduje po Pańskiej stronie dodatkowej koszty. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu