.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż przez bank wierzytelność firmie windykacyjnej

W sądzie toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie pożyczki bankowej. Pozwana jest osoba fizyczna. Po 2 latach sąd wydał wyrok z nakazem zapłaty, osoba fizyczna zamierza złożyć apelację, jednak tuż przed wyrokiem bank sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej, obecnie to nowa firma jest właścicielem długu i kontaktuje się z osobą fizyczną w sprawie spłaty. Co zmienia dla postępowania sądowego zmiana właściciela długu? Czy będzie ono kontynuowane? Czy nowy podmiot może posługiwać się nakazem zapłaty, jeśli się uprawomocni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż przez bank wierzytelność firmie windykacyjnej

Bardzo duże znaczenie ma tutaj fakt, kiedy dokładnie nastąpiło zbycie wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej? Z tego, co Pan wskazuje, nastąpiło to już po tym, jak otrzymał Pan odpis pozwu, czy tak? Nastąpiło to na chwilę przed wydaniem wyroku w sprawie?

Kredyt w banku i dług

Pozwał Pana bank. Podstawę prawną żądania stanowi art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe: przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

 

Zgodnie zaś z art. 75 ust. 1 w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.

Moment zmiany właściciela długu

Najbardziej istotne jest to, kiedy powód zbył Pańską wierzytelność. Spór przed sądem zgodnie z prawem pojawia się z chwilą doręczenia odpisu pozwu drugiej stronie. Z powyższego wynika, że w dniu zbycia wierzytelności nie powinno mieć to miejsca, jeśli chcemy mówić o braku uprawnień windykatora do wstąpienia do postępowania. Wprost mówią o tym przepisy. Stosownie do brzmienia art. 192 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego z chwilą doręczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej. Stan ten sąd bierze pod uwagę z urzędu. Z treści art. 192 k.p.c. wynika, że zbycie rzeczy lub prawa nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Gdyby powód zbył wierzytelność po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu w sprawie, czynność ta nie miałaby wpływu na dalsze postępowanie.

 

Wyrok czy też, jak w Pana przypadku, nakaz wydany z udziałem zbywcy odnosi bezpośredni skutek wobec nabywcy (zob. jednak uwaga 12 oraz uchwała SN z 17.06.2010 r., sygn. akt III CZP 38/10). Jest to przypadek tzw. prawomocności rozszerzonej, co przejawia się w tym, że można w stosunku do nabywcy (lub przez nabywcę) uzyskać klauzulę wykonalności (art. 788 § 1). Uprawniony jednak, który nie może wykazać przejścia praw lub obowiązków dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, może wytoczyć powództwo o ustalenie przejścia tego uprawnienia lub obowiązku (uchwała SN z 5.05.1951 r., sygn. akt C 689/50).

Przeniesienie wierzytelności

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2 art. 509). Na skutek przelewu wierzytelność cedenta (dotychczasowego wierzyciela) przechodzi na cesjonariusza (nabywcę wierzytelności) w takim stanie, w jakim dotychczas istniała. Zasadniczo cesja nie wpływa na kształt wierzytelności, zmienia się jedynie podmiot uprawniony do żądania świadczenia.

Zatem podsumowując, w mojej ocenie niewiele Pan zyska, składając apelację od tego nakazu. Chyba że znajduje Pan inne podstawy ku temu, dla których kwestia zmiany podmiotu będzie dodatkiem do uchylenia przedmiotowego nakazu. Proszę pamiętać, że składanie apelacji czy też sprzeciwu w tym przypadku spowoduje po Pańskiej stronie dodatkowej koszty. 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl