.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Serwis komupterowy przetrzymuje mój sprzęt, co zrobić, aby odzyskać laptopa?

• Data: 24-06-2024 • Autor: Kiecana Kamil

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i oddałam do serwisu Apple laptopa. Laptop był wysłany kurierem, którego do mnie przysłali. Wycenili naprawę, zaakceptowałam kosztorys, po czym otrzymałam informację, że naprawa została wykonana. I od tego momentu zaczęły się problemy, ponieważ bez żadnego dokumentu chcieli, abym zapłaciła za naprawę. Po przepychankach w końcu przez moje naciski wystawili mi fakturę z terminem płatności 14 dni. Jednak napisali również, że komputer odeślą mi, jak dokonam płatności. Inaczej mi go nie wydadzą. Ten komputer jest środkiem trwałym w mojej firmie. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić? Czy oni mogą zatrzymać mój sprzęt? Zapłacić oczywiście im zapłacę, tylko chciałabym najpierw zobaczyć ten komputer, czy działa. Kompletnie im nie ufam po tej całej akcji. Czy mogę ich zmusić do wydania sprzętu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Serwis komupterowy przetrzymuje mój sprzęt, co zrobić, aby odzyskać laptopa?

Naprawa sprzętu jako umowa o dzieło

Zawarta z serwisem umowa była umową o dzieło. Zgodnie z art. 642 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610):


„§ 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.
§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych”.

 

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego:

Oddanie dzieła przez przyjmującego zamówienie powoduje powstanie obowiązku odebrania dzieła przez zamawiającego. Z zestawienia treści art. 642 i 643 w zw. z art. 627 wynika wniosek, że o oddaniu dzieła możemy mówić wtedy, gdy przyjmujący zamówienie wydaje je zgodnie z oznaczeniem wynikającym z treści umowy oraz charakteru dzieła, zaś dzieło nie ma wad, które czynią je niezdatnym do umówionego użytku lub sprzeciwiają się wyraźnym postanowieniom umownym, ponadto jeśli wydanie następuje w odpowiednim miejscu i czasie 6569 . W judykaturze podkreślono, że przedstawienie dzieła do odbioru nie oznacza ani oddania go w rozumieniu art. 642 § 1, ani wydania go w rozumieniu art. 643 i 646. Oddaniem dzieła w rozumieniu art. 642 § 1, skutkującym nabyciem przez przyjmującego zamówienie uprawnienia do uzyskania wynagrodzenia, jest wydanie całego dzieła zgodnego z treścią zobowiązania, a więc odpowiadającego przedmiotowemu zakresowi zobowiązania przyjmującego zamówienie. Dopiero wówczas zamawiający zobowiązany jest odebrać dzieło na podstawie art. 643, które kontrahent oddaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem, nabywając uprawnienie do uzyskania wynagrodzenia od zamawiającego. Wyjątkiem jest tylko sytuacja określona w art. 642 § 2, a mianowicie gdy dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna. Wówczas wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o zapłatę wynagrodzenia, gdy oddawane dzieło jest dotknięte wadą istotną; jeżeli zaś dzieło obarczone jest wadą niemającą takiego charakteru, jego oddanie pociąga za sobą wymagalność roszczenia o wynagrodzenie, a zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady dzieła” (B. Szolc-Nartowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, LEX/el. 2023, art. 642).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ponadto:

„W sytuacji oferowania przez podwykonawcę wadliwego przedmiotu świadczenia zamawiający dysponuje zrozumiałym i prostym mechanizmem, który przeciwdziała powstaniu wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Wystarczy odmówić jego przyjęcia, co przy wadliwości wykonanej budowli nie wypełnia hipotezy art. 642 § 1 k.c. Skoro jednak zamawiający przyjął świadczenie przyjmującego zamówienie, to stał się zobowiązany do wykonania zapłaty reszty wynagrodzenia (wyrok SN z 12.10.2016 r., II CSK 15/16, LEX nr 2151410).

Jedynie wykazanie przez zamawiającego, że dzieło z powodu istnienia wad nie nadaje się do umówionego użytku, zwalnia go od obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Jeżeli zaś dzieło wykazuje inne, nieistotne wady, zamawiającemu pozostaje jedynie żądanie odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia (wyrok SA w Białymstoku z 13.10.2017 r., I ACa 337/17, LEX nr 2390587).

Jeżeli dzieło ma wady (istotne), zamawiający może odmówić jego odbioru. W takim wypadku powstałby stan niewykonania zobowiązania do czasu, aż przyjmujący zamówienie przedstawiłby do odbioru dzieło pozbawione wad. Jeśli zostałoby to dokonane po upływie terminu, w którym przyjmujący zamówienie zobowiązany był je wykonać, w zależności od przyczyn takiego stanu rzeczy doszłoby do opóźnienia, które w tym wypadku nie rodzi dla dłużnika ujemnych konsekwencji. W innym wypadku, gdy opóźnienie w świadczeniu wiązało się z okolicznościami, za które przyjmujący zamówienie odpowiada, stanowiłoby to zwłokę, z konsekwencjami określonymi m.in. w przepisie art. 491 § 1 k.c. Jeśli natomiast zamawiający zdecyduje się na odbiór dzieła, może to doprowadzić do powstania odpowiedzialności z rękojmi (wyrok SA w Białymstoku z 22.01.2016 r., I ACa 858/15, LEX nr 1979375)” (R. Tanajewska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 2023, art. 642. lex).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zwrot laptopa i późniejsza zapłata

Zakładamy, że nie została zawarta pisemna umowa lub nie ma innych wiążących regulacji w stosunku do tej naprawy (np. regulamin, owu itp.), które inaczej regulują kwestię zapłaty (np. płatność przed przekazaniem do Pani laptopa).

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że ma Pani prawo wstrzymać się z wykonaniem zapłaty do czasu sprawdzenia poprawności wykonania umowy przez serwis. Jeśli naprawa laptopa jest istotnie wadliwa, to nie dochodzi do odbioru dzieła i do prawa serwisu do zapłaty. Serwis powinien wykonać naprawę poprawnie.

Serwis nie ma prawa zatrzymania laptopa, a gdyby bezpodstawnie nie zapłaciła Pani wynagrodzenia po odbiorze laptopa, to serwis może skierować sprawę o zapłatę do sądu. Projekt pisma do serwisu z argumentacją prawną z Pani stanowiskiem możemy Pani przygotować lub możemy pismo wysłać z kancelarii.

Przykłady

Przykład 1

Pani Ania, właścicielka małej firmy projektowej, oddała swój laptop do lokalnego serwisu komputerowego, który wycenił naprawę na 1000 zł. Po zaakceptowaniu kosztorysu, naprawa została wykonana, ale serwis zażądał zapłaty przed wydaniem sprzętu. Pani Ania, powołując się na Kodeks cywilny, domagała się sprawdzenia laptopa przed zapłatą. Po negocjacjach serwis zgodził się na weryfikację działania sprzętu przed uregulowaniem należności.

 

Przykład 2

Pan Marek, prowadzący sklep internetowy, zlecił naprawę swojego komputera firmie informatycznej. Naprawa została wyceniona na 1500 zł i po zaakceptowaniu kosztorysu, została przeprowadzona. Jednakże, firma zażądała zapłaty przed odesłaniem sprzętu. Pan Marek, nie mając pewności co do jakości wykonanej naprawy, zwrócił się do prawnika, który sporządził pismo powołujące się na przepisy Kodeksu cywilnego. Firma komputerowa, po otrzymaniu pisma, wydała komputer do sprawdzenia przed zapłatą.

 

Przykład 3

Pani Kasia, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zleciła naprawę swojego laptopa w autoryzowanym serwisie. Po wykonaniu naprawy, serwis zażądał zapłaty 2000 zł przed wydaniem sprzętu. Pani Kasia, obawiając się, że naprawa nie została wykonana prawidłowo, odmówiła zapłaty do momentu sprawdzenia sprzętu. Po interwencji prawnika i odwołaniu się do przepisów Kodeksu cywilnego, serwis zgodził się na wydanie laptopa przed zapłatą, umożliwiając Pani Kasi weryfikację jakości naprawy.

Podsumowanie

W przypadku napraw sprzętu, przedsiębiorcy mają prawo domagać się weryfikacji poprawności wykonanej usługi przed dokonaniem zapłaty, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Serwisy nie mają prawa zatrzymywać naprawionego sprzętu jako zabezpieczenia płatności, a klienci mogą powoływać się na te regulacje, aby chronić swoje interesy. W razie problemów warto skonsultować się z prawnikiem, który może pomóc w egzekwowaniu praw do wydania sprzętu przed zapłatą.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz przygotowanie pism, które pomogą Ci w egzekwowaniu Twoich praw w przypadku sporów dotyczących naprawy sprzętu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką i skuteczną pomoc prawną. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu