Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka od rodziców

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 06.08.2013

Planujemy z mężem budowę domu. Część środków ma pochodzić z kredytu bankowego, a część (100 000 zł) mamy zamiar pożyczyć od moich rodziców. Czy powinnam sporządzić dwie umowy (osobno z matką i ojcem – z każdym na połowę pożyczonej sumy), czy wystarczy jedna? Rodzice nie mają rozdzielności majątkowej. Czy mój mąż również powinien podpisać umowę? W załączniku projekt umowy pożyczki od rodziców – czy jest on poprawny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przez zawarcie umowy pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą sumę albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 

Umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

 

Umowa pożyczki może być umową darmą (tzn. pożyczkodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu pożyczonych pieniędzy) albo odpłatną (pożyczkodawca otrzymuje odsetki od pożyczonej sumy). Załączona przez Panią umowa jest umową, która ma zostać zawarta pod tytułem darmym.

 

Jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki pochodzą z majątku wspólnego Pani rodziców, to nie ma potrzeby zawierać dwóch odrębnych umów. Po prostu należy określić obydwoje rodziców jako stronę dającą pożyczkę. W samej umowie można także zaznaczyć, że pieniądze pochodzą z majątku wspólnego.

 

Natomiast jeśli chodzi o to, czy Pani mąż ma być wpisany jako strona biorąca pożyczkę od rodziców, to sprawa wygląda następująco.

 

Rozumiem, że między Państwem również istnieje małżeńska wspólność majątkowa (tj. nie ustanowili Państwo między sobą rozdzielności majątkowej), a dom ma wejść w skład Państwa majątku wspólnego. Z majątku wspólnego będą również spłacane zobowiązania zaciągnięte w związku z zamierzoną budową domu. Skoro tak, to Pani mąż także powinien być stroną umowy pożyczki od rodziców. Jeśli Pani mąż nie byłby stroną umowy, wówczas mogłaby powstać wątpliwość – zwłaszcza jeśli posiadają Państwo inną jeszcze nieruchomość mieszkaniową – czy Pani mąż wyraził zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania, co miałoby z kolei wpływ na to, czy za zwrot pożyczki odpowiada on również swoim wynagrodzeniem za pracę czy dochodami osiąganymi z innej działalności zarobkowej oraz majątkiem odrębnym. Zgodnie bowiem z art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.) jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, pokrewnych, własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

 

Natomiast jeśli pożyczka lub kredyt mają zostać spłacone z Pani majątku odrębnego, to proszę o ponowny kontakt.

 

Dla jasności należy wyjaśnić, że w małżeństwie, jeśli nie zawarto umowy o wyłączeniu małżeńskiej wspólności majątkowej (tzw. intercyzy), istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków.

 

Wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która powstała z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1).

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII - 6 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego - kiedy kończy się umowa?

Mam kontrakt menedżerski. 16.06 dostałem wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kiedy kończy się umowa: 15.09 czy 30.09?

 

Podział majątku dorobkowego – rozliczenie pożyczki zaciągniętej na rozwinięcie działalności gospodarczej małżonka

Od trzech lat jestem po rozwodzie. Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa i małżeńskiej wspólnoty majątkowej, w 2005 r. zaciągnąłem w firmie mojego kuzyna pożyczkę w wysokości 60 tys. zł na rozwinięcie działalności gospodarczej. Z pożyczki tej korzystała cała moja rodzina. Rok temu była żona wyst

 

Rozwód z winy żony

Moja żona opuściła mnie i dzieci siedem lat temu. Później dwukrotnie zgłaszała się na policję, kłamiąc, że ją pobiłem. Zarzuty były oddalane. Dzieci już prawie nie pamiętają matki, są ze mną szczęśliwe, wreszcie mamy spokojny dom bez agresji ze strony żony. Wiem, że prowadzi ona teraz rozwiązły tryb

 

Jak odzyskać pieniądze pożyczone bez umowy?

Pożyczyłam partnerowi (bez umowy) kwotę 10 tys. zł z ustnym zobowiązaniem zwrotu w ciągu roku. Minęło trzy lata. Ponieważ związek chyli się ku upadkowi, chciałabym się jakoś zabezpieczyć, zawrzeć umowę z dniem dzisiejszym na tę kwotę, podpisać weksel? Oficjalne zarobki mojego partnera są na poziomie

 

Pożyczka w rodzinie

Mój pełnoletni syn chce pożyczyć ode mnie pieniądze, które następnie ma zamiar pożyczyć swojej matce (mojej byłej żonie), aby spłacić jej kredyt hipoteczny (który pobrała pod zastaw mieszkania, którego jest jedyną właścicielką). Czy taka forma pożyczki w rodzinie jest możliwa? Jak najbezpieczniej i

 

Jak współwłaściciele nieruchomości powinni rozliczać koszty mediów?

Jesteśmy z żoną współwłaścicielami 3/4 nieruchomości. Udział, który mi przypada, wynosi ¾ przy ¼ części żony. Problem dotyczy podziału kosztów związanych z mediami. Jak rozliczać koszty utrzymania nieruchomości? Rozumiem, że wszystkie inwestycje, remonty, naprawy dzieli się według wiel

 

Zakwestionowanie przez kuratorium przygotowania pedagogicznego przy awansie

W zawodzie nauczyciela pracuję 11 lat. W tym roku złożyłam teczkę na nauczyciela dyplomowanego. Kuratorium zakwestionowało moje przygotowanie pedagogiczne. Zwróciłam się więc z prośbą do rektora uczelni o wydanie mi zaświadczenia potwierdzającego, że je posiadam w wystarczającym stopniu. Studia magi

 

Przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego

Naszej spółce z o.o. zarzucono czyn z art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego za niepłacenie podatku VAT w maju 2010 r., w całym 2011 r. oraz od maja do września 2012 r. Byłem prezesem firmy, a od połowy 2012 r. jej likwidatorem. Sąd oddalił jednak wniosek o upadłość (brak środków). Pierwsze wez

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »