Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonanie usługi stolarskiej w terminie - co zrobić?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 21.09.2019

Dnia 10.04 została podpisana umowa na wykonanie usługi stolarskiej. Termin zakończenia to 20.05. Została przekazana zaliczka na poczet zakupu materiału. Usługa nie została wykonana w terminie, minął już miesiąc. Wykonawca nie odbiera telefonu, jest nieosiągalny. Co robić?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W Pana sprawie powinien Pan zadziałać dwutorowo – z jednej strony zrealizować możliwości z punktu widzenia prawa cywilnego odstąpienia od umowy, żądania zwrotu zaliczki, ewentualnie uzyskania wyroku nakazującego taki zwrot, który będzie mógł być egzekwowany przez komornika (tu warto sprawdzić, czy druga strona ma majątek, z którego można egzekwować zaliczkę), z drugiej strony – ponieważ może zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa, powinien Pan zgłosić sprawę na policję. To drugie może bardziej przekonać wykonawcę do zwrotu zaliczki.

 

Zawarta przez Pana umowa jest umową o dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego, do której stosuje się przepisy art. 627 i nast. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

W reżimie tej umowy ustanowiono przepis art. 635, zgodnie z którym: jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

Ponieważ w Pana wypadku występuje dokładnie taka sytuacja jak opisana w przepisie – przyjmujący zamówienie opóźnił się z rozpoczęciem dzieła tak dalece, że nie tylko nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w czasie umówionym, ale już nawet wiemy, że nie zdołał tego uczynić w tym czasie, przysługuje Panu uprawnienie do odstąpienia od umowy. Ponieważ odstąpienie od umowy może być dokonane w dowolnej formie, wymaganiem jest tylko, by Pana wola w tym względzie doszła do drugiej strony i była wyrażona w sposób dostateczny (art. 60, art. 61 § 1), prawdopodobnie takie oświadczenie już Pan złożył (żądając np. zwrotu zaliczki). Jednak aby w tym względzie sytuacja była jasna, w piśmie do wykonawcy proszę oświadczyć, że odstępuje Pan od zawartej umowy na podstawie art. 635 bądź też potwierdza takie odstąpienie dokonane np. w rozmowie telefonicznej, SMS-em w dniu. Takie pismo można wysłać do wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a oprócz tego również e-mailem i SMS-em.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Niewykonanie usługi stolarskiej w terminie - co zrobić?

 

Na mocy art. 494 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

§ 2. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie”.

 

Po odstąpieniu od umowy może Pan domagać się niezwłocznego zwrotu od drugiej strony zapłaconej zaliczki. W piśmie proszę zatem wezwać wykonawcę do zwrotu zaliczki w terminie np. 3 dni od otrzymania pisma (pismo może być przesłane także e-mailem, gdyż termin 3 dni zacznie się liczyć wcześniej – od odebrania wiadomości) na rachunek bankowy … . W przypadku braku zapłaty wystąpi Pan na drogę postępowania sądowego, co narazi wykonawcę na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, tj. kosztów sądowych, egzekucji, kosztów zastępstwa procesowego. Z racji treści, które mają się znaleźć w przedmiotowym piśmie, może Pan je zatytułować „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do zapłaty”. Może Pan także wskazać, że po wskazanym terminie zapłaty rozpocznie Pan naliczanie odsetek z tytułu opóźnienia z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. Powyższy przepis stanowi, że może Pan również żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Do żądanej kwoty proszę zatem doliczyć wysokość kosztów, które naprawią szkodę wyrządzoną przez wykonawcę w związku z niewykonaniem umowy. W piśmie proszę precyzyjnie opisać te koszty, a najlepiej także załączyć dowody ich poniesienia.

 

Zasady ogólne, o których mowa w przepisie, określa art. 471: „na mocy bowiem art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W Pana wypadku nie może być wątpliwości, że dłużnik [wykonawca] zobowiązania nie wykonał”. Szkodą jest uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracony zysk (art. art. 361 § 2). Stratę stanowić mogą wydatki, które poniósł zamawiający na zrekompensowanie szkody.

 

Żeby jednak skutecznie zrealizować roszczenie o odszkodowanie, zamawiający musi dowieść:

 

niewykonania zobowiązania (tu nie będzie to trudne, zapewne tę okoliczność potwierdzi druga strona, korespondencja od niej, Pana e-maile, a nawet np. zdjęcie, że nie ma usługi/przedmiotu itd.);

poniesienia szkody majątkowej i wysokości tej szkody (nie wiem, o jakie koszty chciałby się Pan ubiegać, stąd trudno wskazać mi konkretne dowody, które można by przedstawić);

adekwatnego związku przyczynowego między  niewykonaniem zobowiązania a powstaniem szkody (o bowiem na Panu będzie spoczywał ciężar dowodu co do tych okoliczności – art. 6).

 

Przytoczę chociażby wyrok SN z 18.04.2013 r., sygn. akt III CSK 243/12, LEX nr 1353200, zgodnie z którym „jeżeli inwestor w razie wadliwego wykonania robót budowlanych wybrał reżim odpowiedzialności kontraktowej, musi udowodnić fakt nienależytego wykonania zobowiązania, rodzaj i wysokość szkody oraz istnienie normalnego związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą”.

 

Jeżeli wykonawca nie zadośćuczyni Pana wezwaniu (proszę zachować dowód jego wysłania, a najlepiej także dowód odbioru przy wysłaniu przesyłki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), może Pan dochodzić swojego roszczenia przed sądem.

 

Zgodnie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Dla popełnienia tego przestępstwa wymaga się zatem wprowadzenia w błąd innej osoby albo wyzyskania błędu (w tym także mieści się wywołanie u niej wyobrażenia o istniejącej – nie przyszłej – rzeczywistości, która jest w istocie inna niż przedstawia jej sprawca, por. wyrok SN z dnia 19 lipca 2007 r., sygn. akt V KK 384/06) lub nienależytego pojmowania podejmowanego działania. Za taki przypadek uznaje się np. sytuację, kiedy sprawca, wiedząc, że nie będzie w stanie zrealizować swojego zobowiązania zawiera umowę, nie zamierzając się z niej wywiązać albo przedstawia kontrahentowi nieprawdziwe informacje dotyczące transakcji, która ma być zrealizowana. Takie okoliczności oczywiście muszą być sprawcy udowodnione.

 

Przestępstwo z art. 286 jest zatem przestępstwem umyślnym – zachowanie sprawcy ma być ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Podejmując działanie, sprawca musi mieć wyobrażenie pożądanej sytuacji, która ma stanowić rezultat tego działania. „Zamiar bezpośredni winien obejmować zarówno cel, jak i sam sposób działania zmierzający do zrealizowania tego celu” (por. uzasadnienie wyroku SN z dn. 14.01.2004 r., sygn. akt IV KK 192/03). Trzeba bowiem odróżnić zwykłe niedotrzymanie warunków umowy (a także zwrotu zaliczki, która ze swej istoty jest świadczeniem podlegającym zwrotowi w przypadku niedojścia umowy do skutku) a oszustwo, tj. celowe doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Oceniając, czy doszło do oszustwa, sąd (prokuratura) bierze pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące realności wypełnienia złożonych obietnic kontrahentowi, w tym:

 

  • możliwości finansowe sprawcy;
  • skalę przyjętych zobowiązań;
  • zachowanie sprawcy po otrzymaniu pieniędzy;
  • stosunek do pokrzywdzonego w związku z upływem terminów płatności;
  • ocenę zmian w mieniu sprawcy na niekorzyść w czasie zwłoki w płatności i przyczyn tego stanu rzeczy (tak: wyrok SA w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt II AKa 122/13).

 

„Podstawowym kryterium rozgraniczenia oszustwa od niewywiązania się z zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym jest wykazanie, że w chwili zawierania zobowiązania (umowy) sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest dążył do uzyskania świadczenia poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy, mając świadomość, że gdyby druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub nie zawarłaby jej na tych warunkach, na jakich została zawarta” (wyrok jw.)

 

Zatem w Pana przypadku należałoby ocenić wszystkie powyższe okoliczności. Przypisanie kontrahentowi popełnienia przestępstwa wymaga udowodnienia, iż od początku chciał niezrealizowania umowy i zatrzymania dla siebie zaliczki, jego działanie było na kierunkowane na osiągnięcie tego celu. Z pewnością, gdyby podobna sytuacja zdarzała się przedsiębiorcy w ostatnim czasie, a z jakiegoś powodu byłoby jasne, że nie może wywiązać się ze zobowiązań – np. ze względu na swoją sytuację finansową nie mógł zakupić materiałów i na to nie przeznaczył Pana zaliczki, a nawet w ogóle nie dokonał zamówienia – przemawiałoby to za popełnieniem przestępstwa. Obok tego istotne pozostaje aktualne zachowanie przedsiębiorcy, który unika z Panem kontaktu.

 

Ponieważ aktualne zachowanie przedsiębiorcy może wskazywać na zamiar popełnienia oszustwa, może Pan zawiadomić policję o takim podejrzeniu albo zgłaszając ten fakt na komisariacie (ustnie do protokołu), albo formułując „Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa” (może Pan wysłać zawiadomienie do prokuratury właściwej ze względu na miejsce popełnienia czynu – tam, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania albo tam, gdzie skutek tego działania nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić). W takim postępowaniu organ postępowania przygotowawczego powinien zbadać, czy nastąpiły przesłanki wymienione przeze mnie powyżej. Na pewno dodatkowo złożenie takiego zawiadomienia zmobilizuje wykonawcę do zapłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Korzystna forma przeniesienia części praw własności

W październiku 2008 r. wraz z byłą dziewczyną zakupiliśmy mieszkanie. Aktem notarialnym otrzymaliśmy po 1/2 praw własności do lokalu. Zakup sfinansowaliśmy ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego, który zaciągnęliśmy po połowie. Obecnie nie jesteśmy już razem, dlatego chc

Niedotrzymanie terminu umowy

Zleciłam wykonanie strony internetowej. Zleceniobiorca nie dotrzymał terminu. Podpisaliśmy aneks do umowy, gdzie ustaliliśmy kolejny termin. Strona w końcu została wykonana, ale ma mnóstwo wad i nie spełnia warunków określonych w umowie. Dlatego chcę odstąpić od tej umowy i zlecić to z

Ustanie stosunku najmu a rzeczy najemcy pozostawione w lokalu

Podatnik podnajmował biuro, którego jest najemcą głównym, pewnemu przedsiębiorcy. Umowa między podatnikiem a przedsiębiorcą była spisywana na trzy miesiące. Po wygaśnięciu ostatniej umowy podatnik nie przedłużył jej, o czym zawiadomił przedsiębiorcę e-mailem, wyznaczając ter
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »