Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie prawa do działki w ROD - zgodność z regulaminem

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 09.07.2019

Małżonka nieposiadająca prawa do działki chce zawrzeć umowę przeniesienia prawa do działki w tym samym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym(ROD), w którym jej mąż posiada prawo do innej działki. Czy takie przeniesienie prawa jest zgodne z ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych(ROD), statutem i regulaminem z dnia 02.05.2016?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie prawa do działki w ROD - zgodność z regulaminem

Fot. Fotolia

Zwrócę uwagę, że aktualny Regulamin ROD został uchwalony w październiku 2015r. Na stronie PZD jest zwrot Regulamin ROD – 02.05.2016­, ale on nie oznacza daty uchwalenia regulaminu, lecz datę informacji o nim. Według ustawy o ROD działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki.

 

Jak się domyślam:

 

  • Pan jest członkiem PZD użytkującym działkę na mocy umowy zawartej tylko z Panem,
  • małżonka nie jest członkiem ROD (bo nie ma prawa do działki łącznie z panem i nie jest działkowcem w rozumieniu ustawy).

 

Jak stanowi ustawa o ROD:

 

„Art. 27. 1. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki”.

 

Ustawa przewiduje możliwość ustanowienia wspólnego prawa do działki tylko dla małżonków. Ustawa nie przewiduje możliwości posiadania przez jedną osobę lub małżonków więcej niż jednego prawa do działki. Jest tak w myśl zasady, że ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej, która może być zawarta w celu ustanowienia dla działkowca lub rodziny prawa tylko do jednej działki.

 

Prawo użytkowania działki jest nierozerwalnie związane z członkostwem w Związku. Dlatego też jedna osoba może użytkować tylko jedną działkę. Gdyby bowiem posiadała np. dwie działki, to musiałaby mieć dwa członkostwa. Taka sytuacja jest wykluczona. Dodatkowo ROD-y powinny służyć jak największej liczbie osób. Jest to uzasadnione szczególnym charakterem ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności publicznej (art. 4 ustawy o ROD). Skoro ustawa takiej możliwości nie przewiduje, to zrozumiałe jest, że nie może ona istnieć w statucie lub regulaminie.

 

W starym statucie opartym na poprzednio obowiązujących przepisach) były zapisy wprost to regulujące:

 

„Członek PZD oraz jego współmałżonek nie mogą ubiegać się o nadanie prawa użytkowania dodatkowej działki.

Współmałżonkowie użytkujący oddzielne działki przed zawarciem związku małżeńskiego zachowują dotychczasowe prawo do tych działek. W stosunku do tych członków PZD nie mają zastosowania przepisy dotyczące opłacania przez współmałżonków jednej składki członkowskiej, jednej opłaty na rzecz ogrodu i innych opłat uchwalonych przez walne zebranie”.

 

Obecny statut ich nie ma. Jednak zasady te są obowiązujące w świetle nowej ustawy o ROD. Statut przewiduje w art. 79:

 

„1. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

2. PZD może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w § 78 ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej”.

 

Istnieje więc możliwość przeniesienia własnej działki na małżonka (osobę bliską), ale jest to połączone z z jednoczesną utratą członkostwa i działki przez małżonka przenoszącego. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w jakiej działkę będą mieli obydwoje małżonkowie razem. Nie ma możliwości prawnej posiadania przez małżonków dwóch działek.

 

Umowa na działkę może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Ani ustawa, ani statut nie przewidują możliwości zawarcia umowy oddzielnie z każdym małżonkiem -–tak na jedną działkę, jak i i na dwie działki.

 

Jeżeli małżonka chce ubiegać się o nadanie członkostwa dla siebie, to należy to wskazać w Pana deklaracji deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD i użytkownikiem działki, jaką Pan obecnie użytkuje.


Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa. W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe, jedną składkę członkowską i jedną opłatę inwestycyjną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki