Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wznowienie znaków granicznych

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 12.02.2013

Co zrobić gdy po 20 latach istnienia trwałego ogrodzenia na granicy sąsiad kwestionuje jej przebieg? Czy wystarczy np. wznowienie znaków granicznych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wznowienie znaków granicznych

Niezgodność między sąsiadami co do przebiegu granic nieruchomości

Istnienie trwałego ogrodzenia, niestety, nie świadczy o tym, że ogrodzenie to odpowiada granicy danej nieruchomości z nieruchomością sąsiednią.

 

Niestety granice nieruchomości często ulęgają zatarciu, a użytkowanie działek utrwala stan niezgodny z faktycznym przebiegiem granicy. Zdarza się, że właściciele się zmieniają i nowi mają inny punkt widzenia na przebieg granic niż poprzedni.

 

W takiej sytuacji należy rozgraniczyć nieruchomość bądź odnowić granice (wznowienie znaków granicznych).

 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne:


„Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

 

2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11.

3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4.4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków”.

Wznowienie znaków granicznych a rozgraniczenie

Sama czynność wznowienia znaków granicznych to procedura techniczna i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego. Wykonywana ona jest na wniosek zainteresowanych przez geodetę.

 

Rozgraniczenie

 

Rozgraniczenie to już postępowanie administracyjne prowadzone przez uprawnione organy. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy” (art. 29 ustawy).

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

 

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli brak jest danych, o których mowa powyżej, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.

 

W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody – wówczas moglibyście Państwo ustalić zgodną granicę pomiędzy działkami i taki stan uznany byłby za prawny, bowiem ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

 

Postępowanie rozgraniczeniowe ma dwie fazy: administracyjną i sądową, przy czym postępowanie sądowe może się rozpocząć jedynie, gdy zostanie wyczerpana droga administracyjna.

W celu rozpoczęcia postępowania rozgraniczającego należy złożyć wniosek o wszczęcie czynności rozgraniczeniowych. Wniosek należy złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu.

Geodeta odszuka znaki graniczne, a także określi położenie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych oraz punktów granicznych, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich położenia.

 

W razie gdy ustalenia przebiegu granicy nie można wykonać na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez geodetę wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu sądowym

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego. Zbiera na nowo dowody i przeprowadza całe postępowanie dowodowe od początku z powołaniem nowej opinii geodety, jeśli jest konieczna.


Zgodnie z art. 153 Kodeksu cywilnego „jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między zainteresowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną”.

 

Art. 154 § 1 określa, że „mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy”.

 

Kolejnymi sposobami ustalenia przebiegu spornej granicy jest ustalenie granicy w oparciu o kryterium ostatniego spokojnego posiadania.

 

Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, w postanowieniu z dnia 26.05.2000 r., sygn. akt II CKN 274/2000, stwierdził, że „ostatni stan spokojnego posiadania, jako kryterium stanowiące podstawę rozgraniczenia, jest posiadaniem mającym charakter ustabilizowany, a więc trwający przez długi czas; nie chodzi tu o czas potrzebny do zasiedzenia, ale o trwający zbyt długo, by pozbawienie dotychczasowego posiadacza pasa ziemi przez ustalenie granicy z uwzględnieniem wszelkich okoliczności dało się pogodzić z zasadami współżycia społecznego”.

 

Wznowienie granic wymaga zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości.

 

Wniosek o rozgraniczenie może złożyć każdy zainteresowany rozgraniczeniem nieruchomości – nie wymaga zgody wszystkich.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 9 =

08.11.2018

A co jeżeli geodeta jest stronniczy i przesunie granicę na korzyść jednej ze stron? Sporządzi z góry założony (zamówiony) operat, który PODGiK przyjmie do zasobu i każdy następny geodeta powiela błąd pierwszego geodety nie chcąc go pogrążyć bo wszyscy razem widnieją na liście biegłych geodetów sądowych??? Znalazł się 1 uczciwy, który wskazał naginanie (fałszerstwa) w operacie, lecz nie zgadza się wykazać to przed sądem bo nie chce narobić sobie problemów. W jaki sposób można usunąć fałszywy operat z zasobu???

Piotr

15.12.2014

Pan Bogusław, w znakomity sposób przywołał podstawy prawne wykonywanych czynnosci granicznych. Jednak sprawy wyznaczenia granic nie są takie do końca proste, wszystko zależy od zgromadzonych w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej materiałów archiwalnych, w zależności od których stosowane są odpowiednie postępowania
www.granicenieruchomosci.pl

Stanisław

»Podobne materiały

Problem z zaliczeniem zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej

Mam problem z zaliczeniem zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 1980–1981 r. Poprzednia szkoła i poprzedni dyrektor w obecnej szkole, w której jestem zatrudniona, wypłacił mi nagrodę jubileuszową, uwzględniając ten okres zatrudnienia. Obecna kadrowa

 

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem a ubezwłasnowolnienie

Jestem mamą niepełnosprawnej dziewczynki, która niedługo kończy 18 lat. Czy muszę ją ubezwłasnowolnić, żeby opiekować się nią jak dotychczas, np. w razie potrzeby iść do lekarza, wykonać zabieg w narkozie, czy wyrazić zgodę na wycieczkę szkolną? Córka nie jest w stanie podejmować takich decyzji sama

 

Dożywotnie prawo mieszkania a eksmisja lokatora

Mój krewny ma dożywotnie prawo mieszkania w lokalu, którego jestem właścicielem. Lokator jednak od roku przebywa w hospicjum, gdyż jest nieuleczalnie chory i prawdopodobnie wkrótce umrze. Co mogę zrobić, by w pełni korzystać z mieszkania?

 

Przepisanie mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty

Siostra mojej mamy chce zapisać mi mieszkanie, które wykupiła dwa lata temu z bonifikatą 90%. Jak wygląda możliwość przepisania na mnie tego mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty? Czy można w tym przypadku skorzystać z umowy dożywocia?

 

Błędne wznowienie granic między działkami przez geodetę

Wynajęty geodeta wskazał przebieg granicy mojej działki. Okazało się jednak, że na moją niekorzyść, z czym sąsiedzi nie chcą się zgodzić i zaproponowali nowy pomiar. Geodeta odebrał należność i odjechał. Co mam teraz zrobić?

 

Rozliczenie z US właściciela spółki typu LLC

Jestem osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Podlegam w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy). Jestem jedynym właścicielem spółki typu LLC (Limited Liability Company), która została zarejestrowana w stanie Nevada w USA. Spółka jest jed

 

Studenci chcą się wyprowadzić przed końcem umowy, co z czynszem?

Wynajmuję mieszkanie studentom. Mam z nimi podpisaną umowę najmu do końca sierpnia. Są to 3 osoby i wszystkie są wypisane w umowie. Dwójka chce zrezygnować z mieszkania i właściwie się już wyprowadziła. Proponują, że uregulują jeszcze należność za maj, za czerwiec zostaje mi kaucja. Dla mnie to stra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »