Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup działki rekreacyjnej w wieczystym użytkowaniu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.11.2018

Czy jest jakaś podstawa prawna, która uniemożliwia mi wykup działki rekreacyjnej w wieczystym użytkowaniu dzierżawionej przez 17 lat? Na złożony wniosek o jej wykup odpowiedź wojewody była negatywna, a uzasadnienie nie było poparte żadnym aktem prawnym, jedynie stwierdzeniem, że skarb państwa straci stały dochód z tytułu uiszczanej opłaty dzierżawnej, przy takiej argumentacji jestem bez szans na jej wykup. Pragnę nadmienić, że dwie sąsiadujące działki zostały dwa lata temu wykupione bez problemu. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Użytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym i podlega dziedziczeniu przez osoby fizyczne. Jest ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Ustanawiane jest zazwyczaj na okres 99 lat, jednak gdy cel gospodarczy nie wymaga oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na tak długi okres, prawo to przyznawanej jest na okres nie krótszy niż 40 lat (40–99 lat). Po jego upływie (nawet już na 5 lat przed jego upływem) można wnioskować o przedłużenie, które nie będzie uwzględnione tylko z uwagi na ważny cel społeczny. Użytkownik takiej nieruchomości ma prawo korzystać z gruntu i rozporządzać prawem do niej. Corocznie odprowadza do kasy gminy opłatę roczną. Można starać się również o zmniejszenie opłaty rocznej, jeśli nieruchomość jest wykorzystywana do celów mieszkaniowych a miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny mieszkającej na danej posesji nie przekracza połowy średniego miesięcznego wynagrodzenia (według GUS-u).

 

Wykup gruntu w użytkowaniu wieczystym regulowany jest ustawą z lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Cena za przekształcenie to różnica pomiędzy wartością rynkową prawa własności i użytkowania wieczystego. Użytkownik może dodatkowo liczyć na bonifikaty od kwoty ostatecznej. Ustawa reguluje jedynie komu przysługuje roszczenie o przekształcenie. Pani takie roszczenie nie przysługuje. Po pierwsze dotyczyło to użytkowania wieczystego na cele mieszkalne, po drugie termin na wysuwanie roszczenia minął.

 

Pani ma działkę rekreacyjną w użytkowaniu wieczystym. Chce Pani przekształcić ją we własność. Ale to wymaga zgody wojewody. Tak samo jak z kwestią zakupu działki. Jeśli właściciel nie jest zainteresowany sprzedaniem jej, to nie ma przepisu, który zmusiłby go do wyzbycia się własności i niczym nie musi swojej decyzji uzasadniać, choć z tym wypadku uzasadnił – utratą zarobku.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy „prawo żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przysługuje:

 

a) osobom fizycznym będącym w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 13.10.2005 r.) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe (art. 1 ust. 1 ustawy);

b) osobom fizycznym będącym w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami (art. 1 ust. 1 ustawy);

c) osobom fizycznym będącym w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub pod garaże (art. 1 ust. 1 ustawy);

d) osobom fizycznym będącym w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych (art. 1 ust. 1 ustawy);

e) osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje w dniu wejścia w życie ustawy prawo użytkowania wieczystego, jak również osobom fizycznym i prawnym, które udział taki nabyły po dniu wejścia w życie ustawy (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy);

f) spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży znajdujących się na gruncie oddanym im w użytkowanie wieczyste (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy)”.

 

W każdym innym wypadku ewentualne wyzbycie się działki stanowi wolną wolę jej właściciela – w tym wypadku województwa. Odpowiadając na pytanie – jaki przepis zabrania Pani wykup działki. Art. 140. Kodeksu cywilnego: „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

 

W granicach, o których mowa w zdaniu 1 art. 140, właściciel może rozporządzać rzeczą. Przez „rozporządzanie” należy rozumieć zbywanie, obciążanie nieruchomości, ustanowienie odrębnej własności lokali (tak SN w uzasadnieniu orzeczenia z 14 lipca 1994 r., sygn. akt III CZP 86/94, OSNC 1/95, poz. 4).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki