Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrudnianie wjazdu na posesję przez sąsiadów

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 02.05.2020

Rok temu sąd nakazał rozbiórkę ogrodzenia sąsiadom – uniemożliwiało mi wjazd na moją posesję. Niedługo potem sąsiedzi ustawili bez mojej zgody dwie bramy (wkrótce będzie trzecia). Wszystkie muszę otwierać ręcznie, żeby dojechać do siebie. Poza tym utrudniają lub uniemożliwiają przejazd większych pojazdów (szambiarka, ciągnik – mam pole). Nie mówiąc już np. o straży pożarnej. Bez tej bramy i tak zabudowy mieszkalne są ogrodzone, bramy są tylko po to, by utrudnić mi życie. Czy mogę znów udać się do sądu z roszczeniem o usunięcie tych bram, powołując się na zasady współżycia społecznego? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utrudnianie wjazdu na posesję przez sąsiadów

Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem

Zakładam, iż Pana nieruchomość jest objęta Pana prawem własności. Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Artykuł 222 § 2 reguluje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. W celu określenia naruszeń, przeciwko którym wymierzone jest roszczenie negatoryjne, ustawodawca posługuje się określeniem negatywnym, definiując je jako wszelkie „naruszenia własności w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą”.

 

Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności.

Sprzeciw właściciela wobec utrudniania wjazdu na posesję

Podstawą każdego roszczenia negatoryjnego jest uprawnienie właściciela do skutecznego sprzeciwu wobec bezprawnej ingerencji w jego prawo własności (łac. ius negandi). Jest ono źródłem żądania zaniechania nieuprawnionej ingerencji. Ponieważ zaś ingerencja w sferę uprawnień właściciela polega zawsze na określonym, z uwagi na okoliczności faktyczne, sposobie naruszenia własności, treścią roszczenia negatoryjnego jest tym samym żądanie zaniechania i przywrócenia stanu zgodnego z prawem z uwagi na określony sposób ingerencji uwarunkowany określoną sytuacją faktyczną i okolicznościami sprawy.

 

Konkretnemu roszczeniu negatoryjnemu odpowiada po stronie naruszającego obowiązek konkretny, lecz w przeciwieństwie do skargi windykacyjnej jego treść jest bardzo różna w zależności od tego, na czym w danym przypadku polega naruszenie własności (por. A. Klein, Elementy, s. 44; J. Ignatowicz, w: Resich, Komentarz, 1972, t. I, s. 594–597).

 

Proszę jednak pamiętać, iż roszczenie negatoryjne nie powstaje, jeżeli ingerencja w prawo własności ma uzasadnioną podstawę prawną lub jest oparta na zgodzie właściciela, tj. jest uzasadnione tytułem prawnym do korzystania z rzeczy przysługującym „naruszycielowi”. Jeżeli uprawniony (np. posiadacz zależny) wykonuje swoje prawo zgodnie z jego treścią, roszczenie negatoryjne jest czasowo ubezskutecznione. Roszczenie negatoryjne powstaje zaś w zakresie, w jakim uprawniony do korzystania przekracza granice swego tytułu prawnego i legalnego wykonywania prawa.

Prawa obu właścicieli–sąsiadów

Z uwagi na to montaż bramy przez właściciela jest co do zasady jego uprawnieniem wynikającym z przysługującego mu prawa własności do jego nieruchomości. Proszę jednak pamiętać, iż prawo własności pomimo swojej rozciągłości, nie jest prawem nieograniczonym.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 140 w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

 

Znaczenie klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego w art. 140 budzi wątpliwości związane z regulacją art. 5. Można jednak argumentować, że w art. 140 wyznaczone zostały typowe i abstrakcyjne niemoralne zachowania wyłączone z treści własności (np. szykana, używanie rzeczy w celach przestępczych), natomiast nawet zgodne z art. 140 realizowanie własności in concreto może stanowić jej nadużycie w rozumieniu art. 5 (zob. np. T. Dybowski, Zasady współżycia, s. 731). Te próby racjonalizacji treści art. 140 choć cenne, twórcze i szeroko argumentowane, nie prowadzą do zadowalających efektów. Skoro każdorazowo sąd dekoduje i aplikuje konkretną zasadę współżycia społecznego (ocenia dane zachowanie właściciela wg kryteriów moralnych stosowanych w społeczeństwie), to przecież w zupełności wystarczającym byłoby wydawanie rozstrzygnięć na podstawie art. 5 (por. podobnie E. Gniewek, System PrPryw, t. 3, 2013, s. 405, Nb 167).

Naruszenie zasad współżycia społecznego przez montaż bramy i utrudnianie wjazdu

Z uwagi na powyższe, co do zasady, Pana prawo własności – poprzez swobodne korzystanie ze swojej nieruchomości zostało w jakiś sposób naruszone poprzez działanie sąsiadów. Działanie to jednak jest zgodne z ich prawem własności, ale narusza zasady współżycia społecznego. Dlatego niniejszy problem powinien być rozstrzygnięty przez sąd.

 

Proszę zatem jak najbardziej starać się o usunięcie naruszeń w drodze sądowej – na podstawie powództwa poprzedniego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki