.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 02.09.2020

Mam pytanie o rozwód Polaków mieszkających za granicą. Odeszłam od męża 3 miesiące temu i teraz już zdecydowałam, że chcę się z nim rozwieść. Mieszkamy od 13 lat za granicą, w Irlandii, ślub wzięliśmy w Polsce 12 lat temu, mamy dwójkę dzieci. Gdzie powinnam złożyć wniosek, skoro jestem tymczasowo wymeldowania w Polsce, a ojciec moich dzieci całkowicie jest wymeldowany? Jak rozumiem, skoro oboje jesteśmy Polakami, to rozwód powinniśmy uzyskać w Polsce, czy może możemy wciąć rozwód za granicą? Proszę o potwierdzenie. Jak długo trwa sprawa rozwodowa, jeżeli obydwoje będziemy zgodni co do rozwodu i sami ustalimy wszystkie nasze sprawy? Jak często trzeba będzie jechać do Polski i czy jest możliwość wynajęcia adwokata, aby załatwił sprawy za nas? Nie jest łatwo uzyskać wolne w pracy na częste wyjazdy do kraju.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Właściwość miejscową sądu

Dla udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie istotna jest treść art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), która rozstrzyga właściwość miejscową sądu, w przypadku, gdy małżonkowie, bądź jeden z nich przebywają poza granicami kraju. Przepis ten stanowi, że sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

 

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

Spełnienie którejkolwiek z tych przesłanek jest wystarczające, aby sądem właściwym miejscowo w sprawie o rozwód był sąd polski. Zgodnie z § 2 tego przepisu – jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast § 3 stanowi, iż jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

 

Sprawami małżeńskimi są takie sprawy, jak o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych, na przykład o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

 

Z uwagi na fakt, że Państwo mieszkają w Irlandii od 13 lat i zarówno Pani, jak i małżonek jesteście wymeldowani z miejsca zamieszkania w Polsce, to polecałabym uwadze pkt 4 niniejszego przepisu. Tak więc nawet w przypadku, gdy nie mają Państwo miejsca zamieszkania, czy miejsca zwykłego pobytu w Polsce, sądom polskim przysługuje jurysdykcja w sprawach małżeńskich również wtedy, gdy oboje małżonkowie są polskimi obywatelami. Nie ma znaczenia również, czy małżonkowie obok polskiego obywatelstwa posiadają także inne obywatelstwa.

 

Pozew rozwodowy, rozwód bez orzekania o winie

W pozwie o rozwód należy uzasadnić podstawę właściwości sądu polskiego, co oznacza po prostu powołanie się na fakt posiadania przez małżonków obywatelstwa polskiego. Zgodnie z art. 41 K.p.c. – powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. (art. 45 K.p.c.).

 

Z Pani opisu wnioskuję, iż zgadzają się Państwo na rozwód bez orzekania o winie. To zdecydowanie przyspieszy postępowanie, ponieważ unikną Państwo dowodzenia winy jednej ze stron, a także jeśli dojdą Państwo do porozumienia we wszystkich kwestiach – również co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz w kwestii alimentów, to możliwe jest orzeczenie rozwodu na jednym posiedzeniu sądu. Do pozwu można dołączyć ustalenia między Państwem. Jeżeli zależy Państwu na szybkim orzeczeniu rozwodu, to w przypadku gdy to Pani złoży pozew, mąż powinien wnieść odpowiedź, w której poprze Pani twierdzenia. Niestety, proszę pamiętać także o tym, że od złożenia pozwu do wyznaczenia rozprawy też musi upłynąć pewien okres czasu, który zależy od kolejności wpływu spraw.

 

Ponadto zgodnie z przepisami K.p.c. przeprowadzenie postępowania jest możliwe nawet bez stawiennictwa pozwanego, jeżeli wniesie on w odpowiedzi na pozew o przeprowadzenie postępowania pod jego nieobecność. To uprzywilejowanie nie dotyczy powoda.

 

Oczywiście, możliwe jest ustanowienie pełnomocnika, który zajmie się w Polsce wszelkimi sprawami związanymi z postępowaniem. Stanowi o tym art. 426 K.p.c.: „Do reprezentowania strony konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy”. W tym przypadku osobiste stawiennictwo stron nie jest konieczne, mogą być one reprezentowane przez pełnomocników.

 

Zgodnie z art. 428 K.p.c. rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

 

Przesłuchanie strony za granicą – przed konsulem

Jednakże zgodnie z art. 432 K.p.c. – w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Jednak proszę się tym nie martwić, ponieważ możliwe jest przeprowadzenie tego dowodu w drodze pomocy prawnej, czyli przesłuchania strony za granicą, a następnie przekazania tego dowodu sądowi polskiemu. Zazwyczaj przesłuchanie takie odbywa się przed konsulem. Pominięcie tego dowodu jest możliwe w sytuacji określonej w art. 302 § 1 K.p.c.: gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności.

 

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną można się starać o zwolnienie z kosztów sądowych, dołączając do wniosku formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, dochodach... Pozew można napisać osobiście bądź powierzyć to zadanie adwokatowi, radcy prawnemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl