.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykup mieszkania w dyspozycji Policji

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.10.2014 • Zaktualizowane: 31.10.2021

W latach 90-tych rozwiodłam się z mężem policjantem. Były mąż zrzekł się wówczas mieszkania służbowego na rzecz dzieci i mnie. Otrzymałam pismo od Komendanta Policji, że mogę wraz z dziećmi zamieszkać w tym mieszkaniu. Potem podpisałam bezterminową umowę najmu z ZGM, jestem głównym najemcą. Bardzo chciałabym wykupić to mieszkanie, podobno ZGM chce wysprzedać te mieszkania. Nie wiem jednak, od czego zacząć, bo mieszkanie jest własnością miasta, ale w dyspozycji Policji. Nadal zresztą figuruje jako przydział na koncie byłego męża emerytowanego policjanta. Jak rozpocząć procedurę wykupu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania w dyspozycji Policji

Mieszkanie policyjne a możliwość wykupu

Lokale, których właścicielem jest Skarb Państwa lub gmina, a które zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o Policji pozostają w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub podległych mu organów z przeznaczeniem na mieszkania dla policjantów, mogą być wyznaczone do sprzedaży i stać się przedmiotem sprzedaży, gdy dysponent lokali (Komendant Policji) zrezygnuje z dalszego ich przeznaczenia na mieszkania dla policjantów.

 

Ustawa ta nie reguluje natomiast zasad i trybu zbywania mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy. Przedmiotowe mieszkanie zaś stanowi, jak wynika z akt sprawy, własność gminy.

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zm.) przewiduje między innymi, że policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej (art. 88 ust. 1). Mieszkanie ma zaspokajać również potrzeby jego rodziny, do której ustawodawca zalicza żonę, dzieci i rodziców, jeśli są na utrzymaniu policjanta. Na mieszkania dla policjantów przeznacza się zarówno lokale „będące w dyspozycji” resortu spraw wewnętrznych i podległych mu organów (własne, gminne i zakładów pracy), jak też lokale zwolnione przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych MSWiA. Art. 97 ustawy o Policji przyznaje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji prawo określania szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, norm zaludnienia oraz czynszów za najem własnych lokali i dopłat za korzystanie przez policjantów z innych, droższych zasobów mieszkaniowych (np. w spółdzielniach). Zwolnieni ze służby policjanci zachowują prawo do mieszkań na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, SG, PSP i SW oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214 ze zm.), względnie do lokalu zamiennego.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 30 września 1997 r. zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (M.P. Nr 76, poz. 707), które obowiązuje od 30.10.1997 r.). Zarządzenie to skonstruowano na zasadach stosowanych w „gospodarce kwaterunkowej”. Stosuje ono tzw. normy zaludnienia, które wynoszą od 7 do 10 m2 powierzchni pokoi na jednego członka rodziny. Są też normy dodatkowe ze względu na stanowisko, lecz samotny policjant może otrzymać maksymalnie 30 m2 powierzchni pokoi. Za zgodą policjanta może on otrzymać mieszkanie mniejsze, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – większe. Wzorem dawnych lat przewiduje się także kolejkę przydziałową, przy zastosowaniu kryteriów socjalnych (warunki mieszkaniowe, czas oczekiwania) i kadrowe (kwalifikacje, przydatność dla służby), które należy oceniać łącznie. Dopuszcza się także odstępstwa od kolejności w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 2 zarządzenia. Przydziały tych mieszkań dokonywane są w trybie administracyjnym przez osoby określone szczegółowo w § 19 zarządzenia. Dla Komendanta Głównego i jego zastępców przydział podpisuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, i tak dalej – w dół, aż do komendantów rejonowych.

W tym samym trybie i hierarchii wydawane są decyzje nakazujące opróżnienie mieszkania – dotyczą one wszystkich osób zamieszkałych w lokalu, a więc również członków rodziny policjantów i emerytów. § 8 ust. 1 zarządzenia wyjaśnia, kiedy można nakazać opróżnienie lokalu. Przewiduje on 11 sytuacji szczegółowych, takich jak:

 

  • podnajmowanie mieszkania służbowego w całości lub w części,
  • zajmowanie lokalu przez policjanta zwolnionego ze służby w budynku służbowym lub na terenie zamkniętym,
  • wykorzystywanie lokalu na cele niezgodne z jego mieszkalnym przeznaczeniem,
  • gdy policjant nie zwolnił dotychczasowego mieszkania (tzn. zajmuje dwa lokale),
  • gdy policjant lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub uciążliwy naruszają porządek domowy,
  • w razie zalegania z czynszem itd.

 

W § 12 ust. 1 zarządzenia przewidziane jest okresowe prawo do zamieszkiwania w lokalu rozwiedzionego małżonka, tj. do czasu uzyskania innego mieszkania. Dopuszcza też możliwość wystąpienia do organu Policji o zrzeczenie się „dyspozycji lokalem mieszkalnym w celu umożliwienia rozkwaterowania we własnym zakresie”.

 

Odmowa uwzględnienia takiego wniosku wymaga decyzji administracyjnej, a więc z następstwami wynikającymi z K.p.a. (odwołanie, skarga do NSA itd.).

Podkreślić należy, iż zgoda na wykupienie lokalu oznaczałaby w istocie rezygnację Policji z jego wykorzystywania na cele służbowe, tj. rezygnację z dalszego nim dysponowania. Umożliwiłoby to wyznaczenie lokalu, z którego zrezygnował jego dotychczasowy dysponent, do sprzedaży, a potem dokonanie jego sprzedaży na rzecz najemcy lokalu.

 

Tak więc – jeśli mieszkanie stanowi własność gminy, a gmina chce zbyć lokal, musi najpierw Policja zrezygnować z tego lokalu. W tym celu powinna Pani się zwrócić do Komendanta z prośbą o wydanie stosownego oświadczenia. Gdy je Pani uzyska, mieszkanie zniknie z konta męża – jako policjanta. Zatem na tym etapie wszystko zależy od polityki mieszkaniowej Komendanta Policji. Potem zostaje już tylko procedura nabycia lokalu od gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl