.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

• Autor: Jakub Bonowicz

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

Problem ten reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 13.03.2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 844).

 

Zgodnie z jej art. 1:

 

1. "Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
  – zwanego dalej «grupowym zwolnieniem».

 

2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników”.

 

Ponadto działaniem części przepisów ustawy objęte są także tzw. zwolnienia indywidualne (art. 10).

 

Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

 

Jeśli spełnione są warunki określone w art. 1 lub 10, to wówczas pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna (art. 8).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wysokość odprawy pieniężnej

„Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

 

Z tym że zgodnie z ust. 4 „wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy”.

 

Fakt nabycia prawa do odprawy nie jest uzależniony więc od tego, czy umowa o pracę była zawarta na czas określony czy nieokreślony, ale od długości zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy (lub jego poprzednika prawnego).

 

Natomiast odnośnie drugiej części pytania, trzeba stwierdzić, iż:

 

 1. odprawa przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron (wprost mówi o tym przepis art. 1 i 8),
 2. odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy dokonanego przez pracownika.

 

Dodatkowo odprawa przysługuje tylko wtedy, jeśli:

 

 1. w przypadku zwolnień grupowych – rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracowników.
 2. w przypadku zwolnień indywidualnych – przyczyny niedotyczące pracowników te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron (a więc surowszy wymóg niż w przypadku zwolnień indywidualnych).

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników

Przyczyny niedotyczące pracowników to m.in.:

 

 • upadłość pracodawcy,
 • likwidacja pracodawcy,
 • przyczyny ekonomiczne,
 • zmiany w funkcjonowaniu (organizacyjne, produkcyjne, techniczne, technologiczne), np. likwidacja stanowiska pracy, również wtedy, gdy na miejsce zwolnionych pracowników zostali zatrudnieni inni o odmiennych, pożądanych przez pracodawcę kwalifikacjach.

 

Jeśli zatem chce Pan rozwiązać umowę o pracę i nabyć prawo do odprawy, to:

 

 1. Wchodzi w grę rozwiązanie tylko za porozumieniem stron;
 2. Przyczyna rozwiązania musi być przyczyną niedotyczącą Pana jako pracownika, a w przypadku zwolnień indywidualnych musi być to przyczyna wyłączna. Nie może być to sama chęć odejścia pracownika z pracy np. w celu znalezienia innej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu