Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 03.11.2010

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem ten reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 13.03.2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 844).

 

Zgodnie z jej art. 1:

 

1. "Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
  – zwanego dalej «grupowym zwolnieniem».

 

2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników”.

 

Ponadto działaniem części przepisów ustawy objęte są także tzw. zwolnienia indywidualne (art. 10).

 

Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

 

Jeśli spełnione są warunki określone w art. 1 lub 10, to wówczas pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna (art. 8).

 

„Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

 

Z tym że zgodnie z ust. 4 „wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy”.

 

Fakt nabycia prawa do odprawy nie jest uzależniony więc od tego, czy umowa o pracę była zawarta na czas określony czy nieokreślony, ale od długości zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy (lub jego poprzednika prawnego).

 

Natomiast odnośnie drugiej części pytania, trzeba stwierdzić, iż:

 

 1. odprawa przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron (wprost mówi o tym przepis art. 1 i 8),
 2. odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy dokonanego przez pracownika.

 

Dodatkowo odprawa przysługuje tylko wtedy, jeśli:

 

 1. w przypadku zwolnień grupowych – rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracowników.
 2. w przypadku zwolnień indywidualnych – przyczyny niedotyczące pracowników te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron (a więc surowszy wymóg niż w przypadku zwolnień indywidualnych).

 

Przyczyny niedotyczące pracowników to m.in.:

 

 • upadłość pracodawcy,
 • likwidacja pracodawcy,
 • przyczyny ekonomiczne,
 • zmiany w funkcjonowaniu (organizacyjne, produkcyjne, techniczne, technologiczne), np. likwidacja stanowiska pracy, również wtedy, gdy na miejsce zwolnionych pracowników zostali zatrudnieni inni o odmiennych, pożądanych przez pracodawcę kwalifikacjach.

 

Jeśli zatem chce Pan rozwiązać umowę o pracę i nabyć prawo do odprawy, to:

 

 1. Wchodzi w grę rozwiązanie tylko za porozumieniem stron;
 2. Przyczyna rozwiązania musi być przyczyną niedotyczącą Pana jako pracownika, a w przypadku zwolnień indywidualnych musi być to przyczyna wyłączna. Nie może być to sama chęć odejścia pracownika z pracy np. w celu znalezienia innej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero + VI =

»Podobne materiały

Całkowita niezdolność do pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Od ponad 7 lat jestem pracownikiem, jednak od roku przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym, które właśnie skończyło się. Obecnie czekam na decyzję z ZUS. Posiadam orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy. Czy teraz na podstawie orzeczenia mogę rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzeni

 

Prawo pracownika do odprawy rentowej przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Byłem zatrudniony od 1 września 1987 r. w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony. Niestety w ostatnim czasie bardzo mi się pogorszył stan zdrowia (częste hospitalizacje i zwolnienia lekarskie). Szef mojej firmy nakłonił mnie do napisania podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stro

 

Zmiana właściciela firmy i odejście pracownika, czy należy się odprawa?

W związku z przejęciem przeze mnie firmy ojca na zasadach art. 23[1] K.p. jeden z pracowników nie przyjął zaproponowanych nowych warunków pracy, pomimo że warunki się nie zmieniły. Czy pracownikowi temu przysługuje odprawa? W jakim terminie powinna zostać rozwiązana z nim umowa o pracę?

 

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Jestem zatrudniony na umowę o pracę od 6 lat. Ponieważ zmieniam miejsce zamieszkania, postanowiłem porozmawiać z pracodawcą o umożliwieniu przejścia do pracy w spółce z tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 1741 K.p. Okres urlopu bezpłatnego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy wynosi 2

 

Odrębna własność lokalu niezbędna, aby lokal zasiedzieć

Mieszkam w domu wielorodzinnym, jestem właścicielem jednego mieszkania, sąsiedzi drugiego, a moi rodzice mieszkają w trzecim mieszkaniu powstałym 40 lat temu ze wspólnych komórek moich i sąsiadów. Nie było podziału faktycznego wspólnych części użytkowych, a grunt dzierżawimy od gminy. Jak moi rodzic

 

Odrzucenie spadku przez dziecko bez polskiego obywatelstwa

Mój syn ma 6 lat, jest obywatelem Irlandii, nie ma polskiego obywatelstwa. Jak odrzucić w jego imieniu spadek po zmarłym dziadku (chodzi o długi)? Boimy się, że przez brak obywatelstwa wniosek zostanie odrzucony przez sąd.

 

Dopłata niezwiązana do tytoniu

Wydzierżawiłem na 12 lat całe gospodarstwo od mamy, umowa została zarejestrowana, a mama otrzymała emeryturę z KRUS. Prowadząc działalność rolniczą, uprawiała tytoń i otrzymywała dopłatę niezwiązaną do tytoniu. Czy mi przysługuje ta opłata za zgodą mamy?

 

Zakup mieszkania na działalność gospodarczą - amortyzacja i VAT

Jestem zainteresowany zakupem mieszkania (loftu) od dewelopera na działalność gospodarczą. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i będzie dostosowany do potrzeb mieszkalnych. Umowa z deweloperem jest jako rynek wtórny. Cena zawiera VAT 23%. Chciałbym kupić mieszkanie na działalność gospodarczą z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »