Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja należności wobec ZUS z rachunku bankowego firmy

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 02.11.2010

ZUS prowadzi w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych w postaci egzekucji z rachunku bankowego. Chodzi o jedno z kont firmowych, a kwota, która jest nią objęta, stanowi ostatnią część zadłużenia wobec ZUS, ponieważ zaległości częściowo zostały spłacone.

Chciałbym się dowiedzieć, czy ZUS może tę samą kwotą (zadłużenie z tytułu konkretnych składek) egzekwować także z innych kont i jak długo taka egzekucja może trwać, jeśli nadal nie będą opłacane zaległości. Jak może zachować się ZUS? Czy można spłacać zadłużenie z innego rachunku bankowego albo gotówką? A czy ze strony banku, w którym jest obciążony rachunek, są jakieś zagrożenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana informacji wynika, że ZUS prowadzi w stosunku do Pana postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci egzekucji z rachunku bankowego.

 

Choć nie pisze Pan tego, postępowanie egzekucyjne toczy się najpewniej w trybie administracyjnym, czyli w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zgodnie z art. 81 tej ustawy zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego (czyli Pana), skutkujące zakazem wypłat z tego rachunku na rzecz zobowiązanego, jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu przez ZUS i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

 

Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego (czyli ZUS) nie dotyczy tylko wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym – tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje jednak wypłat alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń.

 

Odpowiadając zaś na Pana dalsze pytania, informuje, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby ZUS dokonał zajęcia dalszych rachunków bankowych zobowiązanego w czasie obowiązywania zajęcia innego rachunku bankowego, jeżeli tylko ZUS informacje o takim nowym rachunku zdobędzie. W praktyce zajęcie kilku rachunków bankowych zobowiązanego spotyka się nawet często.

 

Zajęcie rachunku bankowego obowiązuje tak długo, aż organ egzekucyjny z własnej inicjatywy (np. wobec bezskuteczności zajęcia) nie uchyli zastosowanego środka egzekucyjnego (tutaj zajęcia rachunku bankowego) albo nie zostanie do tego zmuszony przez zobowiązanego (czyli Pana) lub wierzyciela, nie ma terminu maksymalnego. Musi Pan bowiem wiedzieć, że przysługuje Panu możliwość złożenia zarzutów przeciwko prowadzeniu egzekucji oraz skargi na czynności egzekutora, których skutkiem może być uchylenie środka egzekucyjnego jeżeli jest on stosowany z naruszeniem prawa, ale także gdy np. upłynął już termin przedawnienia egzekwowanych roszczeń. Uchyleniem zastosowanego środka egzekucyjnego skutkuje także umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

 

Zasadniczo efektem braku skuteczności zajęcia rachunku bankowego zobowiązanego powinno być zastosowanie przez ZUS innego środka egzekucyjnego (np. egzekucji z nieruchomości zobowiązanego, którą można stosować dopiero w ostateczności). Organ egzekucyjny może więc równocześnie stosować kilka środków egzekucyjnych (egzekucję z nieruchomości i egzekucję z rachunku bankowego) – tak też Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie V, najnowsze), komentarz do art. 7).

 

Jeżeli natomiast egzekucja administracyjna należności pieniężnych staje się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel może także zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku. Wiąże się to z rozprawą sądową, gdzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań musiałby Pan ujawnić cały swój majątek, celem ewentualnego skierowania do niego egzekucji.

 

Oczywistym jest także, że kontynuacja egzekucji pociąga za sobą wzrost kosztów egzekucyjnych oraz dalsze naliczania odsetek za zwłokę w płatności.

 

W świetle prawa w celu ściągnięcia tych samych należności (powiększonych o odsetki i koszty egzekucji), które nie zostały dotychczas wyegzekwowane organ egzekucyjny może po kolei (w różnym czasie), ale także równocześnie zająć dwa a nawet więcej kont dłużnika (nazywanego w egzekucji administracyjnej zobowiązanym). Nie jest przy tym konieczne anulowanie (w języku prawniczym: umorzenie, uchylenie) wcześniejszego zajęcia innego rachunku.

 

Może Pan oczywiście spłacać zadłużenie z innego rachunku bankowego czy gotówką. Proszę jednak zawsze w tytule przelewu wskazywać wtedy od kogo i na spłatę jakiej egzekucji wpłaca Pan pieniądze. Polecałbym nawet osobisty lub przynajmniej telefoniczny kontakt z ZUS, aby spróbować się z nimi dogadać i np. podpisać jakieś porozumienie o spłacie ratalnej albo zawiesić egzekucję, aby wstrzymać dalsze naliczanie odsetek i dokonywanie dalszych czynności egzekucyjnych przez ZUS. Nie zawsze organy administracyjne są chętne na takie układy, ale niekiedy sporo można zaoszczędzić.

 

Po uregulowaniu całości zadłużenia organ egzekucyjny a zarazem wierzyciel (ZUS) powinien wstrzymać czynności egzekucyjne i uchylić podjęte środki egzekucyjne z urzędu (bez wniosku), gdyby jednak tego nie zrobił, może Pan zmusić organ egzekucyjny do odstąpienia od czynności egzekucyjnych, okazując dowód wykonania obowiązku np. pokwitowanie wpłaty albo potwierdzenie przelewu (art. 45 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Na koniec dodam, że ze strony banku dotkliwe sankcje Panu nie grożą. Oczywiście w swoich regulaminach i taryfach opłat banki przewidują nieraz wysokie opłaty za przekazanie pieniędzy organom egzekucyjnym w toku egzekucji z rachunku bankowego (średnio ok. 100 zł). Być może wszczęcie egzekucji może stanowić w świetle przepisów wewnętrznych banku podstawę dla wypowiedzenia umowy rachunku bankowego, ale to zasadniczo tyle. Bank jest zasadniczo jedynie wykonawcą nakazów organu egzekucyjnego, gdy on nakaże przekazywać pieniądze z rachunku i przedstawi konieczne dokumenty, bank jest to zobowiązany zrobić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus dziesięć =

»Podobne materiały

Bezprawne pobranie pieniędzy z konta

Bank bezprawnie pobrał dużą sumę pieniędzy z mojego konta. Rzekomo chodzi o zajęcie komornicze, jednak nikt mnie o nim nie poinformował. Minęło już kilka tygodni, a nie dostałam żadnej odpowiedzi na reklamację. Co robić?

 

Zadłużona firma – co robić?

Prowadzę własną działalność gospodarczą, ale mam nieopłacone zobowiązania (wobec ZUS-u ok. 10 000, a także wobec firmy paliwowej – ok. 30 000). Utraciłem płynność finansową i brakuje mi środków na poprawę sytuacji. Nie mogę dostać kredytu, bo banki wymagają zaświadczeń o niezale

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »