.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykup mieszkania od PKP

Moi rodzice mieszkają w mieszkaniu zakładowym PKP od 1985 roku. Teraz mają możliwość kupienia go, ale nie mają zdolności kredytowej. Czy jako córka lokatora mam prawo do wykupu mieszkania od PKP (chciałabym wziąć kredyt; spłacałabym go wspólnie z rodzicami i bratem)? Nie jestem zameldowana w tym mieszkaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Komu przysługuje prawo do nabycia lokalu mieszkalnego?

Zagadnienia związane z wykupem mieszkań od PKP zostały uregulowane w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 tej ustawy prawo do nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które zajmują lokal mieszkalny:

 

  1. na podstawie umowy najmu;
  2. po śmierci najemcy, jeżeli są osobami wymienionymi w art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

 

Według ust. 3 art. 43 omawianej ustawy osobom zajmującym lokal, niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 1, może być sprzedany ten lokal bez możliwości zastosowania przepisu art. 44 ust. 2.

 

Jednak osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na zasadach preferencyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie.

 

W razie niezłożenia oświadczeń przez osoby, o których mowa w art. 42, PKP SA może nieodpłatnie przekazać spółdzielni mieszkaniowej budynek mieszkalny lub niesprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu (art. 43 ust. 4 ustawy).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez PKP

Według art. 44 ustawy:

 

1. PKP SA dokonuje sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze umowy, na wniosek osoby, o której mowa w art. 42.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, pomniejszonej o:

1) 6% za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach organizacyjnych i podmiotach, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 3a,

2) oraz 3% – za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie,

– nie więcej jednak niż o 95%.

2a. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po niej, to korzysta on (ona) z obniżki 95% ceny.

3. Do okresu pracy lub najmu, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. oraz w spółkach, o których mowa w art. 14, 15 i art. 19.

4. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się zamiast jej okresu pracy lub najmu okres pracy lub najmu osób, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5.

5. Na wniosek osoby uprawnionej, zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu uwzględnia się okres pracy lub najmu najemcy, jeżeli jest korzystniejszy.

 

Ponadto, według art. 45 omawianej ustawy:

 

1. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego należność z tytułu nabycia lokalu może być rozłożona na raty roczne uiszczane w okresie do 10 lat według zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Wierzytelność PKP SA w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia na raty należności, o której mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu, w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu.

3. Nabywca lokalu mieszkalnego, dokonując jednorazowo wpłaty należności z tytułu jego nabycia, uzyskuje bonifikatę w wysokości 25% tej należności.

Wykup mieszkania od PKP

Jak wynika z Pani pytania, Pani rodzice nadal żyją i zamieszkują lokal zakładowy. To oni podpisywali umowę najmu i to oni są głównymi najemcami mieszkania. W związku z tym obecnie wykup mieszkania od PKP ze wskazanymi preferencjami przysługuje jedynie im.

 

Pani nie jest zameldowana w lokalu, ale to nie jest przeszkodą, gdyż zameldowanie świadczy jedynie o spełnieniu administracyjnego obowiązku wynikającego z ustawy o ewidencji ludności. Ważny dla powyżej przedstawionych przepisów jest fakt, czy osoba uprawniona stale zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci (art. 691 K.c.). Przepis miałby jednak zastosowanie dopiero wtedy, gdyby najemca lokalu zmarł. Pani rodzice żyją, dlatego w pierwszej kolejności jedno z nich (najemca lokalu) ma możliwość wykupu mieszkania od PKP.

 

Zajmując ten lokal, mogłaby Pani go wykupić (ust. 3 art. 43 omawianej ustawy), jednak bez żadnej bonifikaty wynikającej z ustawy.

 

Oczywiście mogłaby Pani zaciągnąć kredyt na zakup tego mieszkania, jednak zawsze samym nabywcą będzie Pani ojciec. Jeżeli zobowiąże się do przekazania Pani mieszkania po jego wykupieniu albo zapisze je Pani w testamencie, to wówczas Pani brat będzie miał w stosunku do Pani roszczenie o zachowek. To działanie jest ryzykowne.

 

Reasumując: jak wynika z przedstawionych przepisów, pierwszeństwo do nabycia lokalu zakładowego od PKP przysługuje żyjącemu najemcy. Dopiero w razie jego śmierci uprawnienie to przysługuje osobom wymienionym w art. 691 K.c. i w tym wypadku będzie miała istotne znaczenie okoliczność wspólnego zamieszkiwania z najemcą do chwili jego śmierci. Okoliczność zameldowania nie ma znaczenia, jednak niejednokrotnie zameldowanie ma dla właściwych organów walory dowodowe, świadczące o zamieszkiwaniu.

 

Pani jako obecnie osoba nieuprawniona ma możliwość wykupu, jednak bez uwzględnienia bonifikat wynikających z ustawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu