.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie postanowienia o rozbiórce budynku i grzywnie

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 26.03.2010

Czy postanowienie o egzekucji rozbiórki wraz z ustanowieniem wysokości grzywny z 1993 r. ulega przedawnieniu? Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miał prawo umorzyć to postępowanie nowym postanowieniem z 2004 r. (kiedy nowym właścicielem budynku została moja żona), a nie ze względu na czas, jaki upłynął od poprzedniej decyzji? Czy zgodne z prawem jest trzecie postanowienie z kwietnia 2006 r., w którym nałożono na nowego właściciela grzywnę wyższą niż poprzednio?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie postanowienia o rozbiórce budynku i grzywnie

Czy decyzje administracyjne ulegają przedawnieniu?

Zacznę od tego, że reguły postępowania administracyjnego niestety nie przewidują możliwości przedawnienia decyzji administracyjnej, a to ona w przedmiotowej sprawie jest podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego w obu przypadkach. Brak także w przepisach prawa budowlanego regulacji przewidującej przedawnienie wykonania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.06.2007 r., sygn. akt II SA/Po 168/07). Dopóki zatem decyzja ta znajduje się w obrocie prawnym, dopóty obowiązek z niej wynikający jest wymagalny i może być egzekwowany. Dlatego też przy braku zastosowania się do decyzji administracyjnej (w Pana przypadku był to nakaz rozbiórki), organ może wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu doprowadzenia do tejże rozbiórki.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji

Postępowanie egzekucyjne może ulec natomiast umorzeniu, ale dzieje się to tylko w ściśle określonych przypadkach i nie ma wśród nich umorzenia ze względu na przedawnienie. W myśl art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „postępowanie egzekucyjne umarza się:

 

 1. jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania;
 2. jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał;
 3. jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa;
 4. gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego;
 5. jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;
 6. w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;
 7. jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu;
 8. jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;
 9. na żądanie wierzyciela;
 10. w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

Postępowanie egzekucyjne może być umorzone również w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne”.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki ze względu na zmianę właściciela nieruchomości

W związku z tym, iż zmianie uległ właściciel przedmiotowej nieruchomości, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na błąd co do osoby zobowiązanego.

 

Niemniej obowiązek administracyjny przechodzi z mocy prawa na następcę prawnego zobowiązanego, w tym przypadku na nowego właściciela, Pana żonę (art. 28a ustawy), i z tej przyczyny organ miał prawo w kwietniu 2006 r. wszcząć postępowanie egzekucyjne w przedmiotowej sprawie.

 

Podsumowując: podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego, którego adresatem była Pana żona, była prawomocna decyzja administracyjna, która nie ulega przedawnieniu. W związku ze zmianą właściciela przedmiotowej nieruchomości obowiązek administracyjny z mocy prawa przeszedł na Pana żonę, natomiast wszczęte uprzednio postępowanie egzekucyjne z racji na błąd co do osoby zobowiązanej należało umorzyć. Zgodnie bowiem z art. 52 Prawa budowlanego osobą zobowiązaną do dokonania rozbiórki jest właściciel, inwestor lub zarządca obiektu. Odnośnie zaś ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, to z racji istnienia podstawy do takiego wszczęcia, a więc prawomocnej decyzji, jest ono zgodne z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »