Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.12.2013

Moja matka chciałaby przekazać mi umową darowizny swoje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jesteśmy współwłaścicielami). Jakie dokumenty będą potrzebne do spisania umowy u notariusza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan zainteresowany powzięciem informacji na temat tego, jakiego rodzaju dokumenty są konieczne do darowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Poniższa odpowiedź będzie podzielona na trzy części: pierwsza będzie dotyczyła obowiązku darczyńcy, druga – obowiązków obdarowanego, a trzecia – wspólnych obowiązków.

 

Wskazać należy, że konieczne jest dysponowanie:

 

 • wydanym przez spółdzielnię mieszkaniową przydziałem lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem umowy,

 

 • zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej, z którego wynikać powinno, że darczyńca posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ze wskazaniem jego położenia, ewentualnych zaległości lub braku zaległości z tytułu opłat za używanie mieszkania, z informacją, czy wkład budowlany został wpłacony w pełnej wysokości, czy też nie (a jeżeli nie – to w jakiej części został wpłacony), czy w rejestrach spółdzielni mieszkaniowej widnieje informacja, czy dla przenoszonego prawa założona jest księga wieczysta, a także czy lokal pozostaje w zasobach spółdzielni mieszkaniowej,

 

Osoba obdarowana winna wskazać:

 

 • czy jest stanu wolnego, czy też pozostaje w związku małżeńskim,

 

 • czy jest, czy nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,

 

 • czy żąda okazania jej przez zbywcę (darczyńcę) świadectwa charakterystyki energetycznej, o ile takowe istnieje.

 

Ponadto darczyńca winien wskazać, czy dla nieruchomości będącej przedmiotem darowizny zostało wydane, czy też nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. Mniemam jednak, że prawo własności nieruchomości lokalowej dotyczy budynku wybudowanego co najmniej przed kilkoma laty, zatem nie jest konieczne przedstawienie takiego świadectwa. Należy jednak wówczas wskazać, że dla przedmiotowego prawa nie zostało wydane takie świadectwo.

 

Zarówno darczyńca, jak i obdarowany winni przedłożyć notariuszowi dowody osobiste w celu weryfikacji ich danych osobowych, a także zawarcia w akcie notarialnym – umowie darowizny numeru dowodu osobistego i numeru PESEL. Notariusz jest bowiem zobowiązany ustalić na podstawie okazanych mu dowodów osobowych tożsamość oraz oznaczyć serię i numer każdego z dowodów, które są przypisane pod dany dowód osobisty.

 

Darczyńca winien nadto wskazać, czy przysługujące mu prawo własności części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest jego wyłącznym prawem własności, czy też przysługuje mu wraz z inną osoba na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej.

 

Obdarowany będzie zmuszony oświadczyć także, czy stan prawny i faktyczny (opis nieruchomości winien znaleźć się w treści aktu notarialnego ze wskazaniem liczby pomieszczeń, wielkości mieszkania) jest mu znany.

 

Mimo że nie wskazuje Pan w treści pytania na kwestię wynagrodzenia notariusza za sporządzenie umowy, pragnę zauważyć, że wynagrodzenie za czynności notarialne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej jest maksymalne. Innymi słowy notariusz nie może zażądać za czynność więcej, aniżeli podaje ustawodawca. Oznacza to, że nie ma żadnych przeszkód, by notariusz obniżył swoje wynagrodzenie. Obecnie za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego darowiznę maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3, tj. od wartości:

 

 • do 3000 zł – 100 zł;

 

 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

 

 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

 

 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

 

 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

 

 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

 

 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Powyższe stawki mogą być niższe, albowiem są one określone na poziomie maksymalnym, a nie minimalnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 minus zero =

»Podobne materiały

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Rodzice chcą dokonać darowizny mieszkania spółdzielczego na moją rzecz. Mieszkanie jest jednak małe i chciałabym później zamienić je na większe (w obrębie tej samej spółdzielni mieszkaniowej). Jak najkorzystniej tego dokonać? Czy gdy rodzice dokonają darowizny mieszkania spółdzielczeg

 

Kupno mieszkania spółdzielczego własnościowego

Moja mama jest głównym najemcą mieszkania lokatorskiego. Mama opłaciła wkład mieszkaniowy. Chcielibyśmy wykupić mieszkanie na własność i przenieść je na mnie. Czy spółdzielnia zwróci nam wkład mieszkaniowy? Jakie kroki powinniśmy podjąć, aby zminimalizować koszty wykupu mieszkania spółdzielczego wła

 

Nowy właściciel mieszkania a uznanie tego faktu przez spółdzielnię mieszkaniową

Siedem lat temu aktem notarialnym przekazałem synowi mieszkanie. Po darowiźnie zgłosiłem ten fakt m.in. w spółdzielni mieszkaniowej, która jednak nie odpowiedziała na pismo i nadal mnie traktowała jak właściciela. Pół roku temu otrzymałem pismo na wniosek ZUS (w którym mam zaległości), że ustanowion

 

Wykup mieszkania spółdzielczego

Mój mąż za nasze wspólne pieniądze wykupił mieszkanie spółdzielcze, w którym kilkanaście lat temu mieszkał ze swoją pierwszą – obecnie nieżyjącą – żoną (oboje dostali na nie przydział). Czy w związku z tym jestem teraz współwłaścicielką tego lokalu? Dodam, że ja nigdy tam nie mieszkałam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »