Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci zabudowanej działki

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.06.2017

Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej, pozostałymi wspólnikami spółki są moi rodzice oraz brat. Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci nieruchomości – zabudowanej działki, zakupionej przez spółkę na mnie jako jednego ze wspólników i przenieść tę nieruchomość wyłącznie do mojego majątku prywatnego bez konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn? Jeśli tak, to czy sporządzenie samego aktu notarialnego darowizny wystarczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu, wskutek zakupu przez spółkę zakupiona nieruchomość stanowić będzie współwłasność łączną wszystkich wspólników.

 

W świetle art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego obok współwłasności w częściach ułamkowych występuje również współwłasność łączna. Zgodnie z § 2 tego przepisu współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika (np. małżeństwo, spółka cywilna).

 

Majątek spółki cywilnej jest odrębny od majątków osobistych wspólników bądź też innych ich majątków odrębnych. Wspólnik spółki cywilnej w czasie jej trwania nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników oraz udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W praktyce oznacza to, że konkretny wspólnik w spółce cywilnej nie jest wyłącznym właścicielem konkretnej części, toteż nie może rozporządzać swoim udziałem. Zgodnie z art. 863:

 

„§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

 

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. § 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku”.

 

Wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. Jednakże wszyscy wspólnicy mogą jednocześnie zdecydować o przeniesieniu części majątku spółki do swoich majątków osobistych. Dotyczy to także zakupionej nieruchomości. W takim przypadku nadal byliby współwłaścicielami nieruchomości, ale już nie jako wspólnicy spółki cywilnej, a jako zwykłe osoby fizyczne. To powoduje zmianę współwłasności z łącznej na ułamkową. A to oznacza, że każdy wspólnik może już swobodnie rozporządzać swoim udziałem w nieruchomości.

 

Jako że jest to nieruchomość zabudowana – wydatek na nią nie stanowiłaby kosztów uzyskania przychodów (jedynie w przypadku amortyzacji budynku; grunty nie podlegają amortyzacji). Jeżeli nieruchomość ma być amortyzowana, to zasadne jest jej kupowanie przez spółkę.

 

Nie jest możliwe po zakupie przez spółkę proste przekazanie udziałów w niej przez brata i rodziców na Pana. W razie zakupu przez spółkę w celu doprowadzenia do tego by Pan był jej jedynym właścicielem, za jakiś czas, konieczne byłoby:

 

  • wycofanie nieruchomości ze spółki,
  • wykreślenie z ewidencji środków trwałych,
  • przekazanie jej na potrzeby prywatne wspólników,
  • dokonanie darowizny przez rodziców i brata ( ich udziałów) na pana.

 

A darowizna byłaby w całości wolna od podatku (według przepisów z dnia udzielenia odpowiedzi, bowiem nie wiem, co będzie za jakiś czas). Według aktualnego brzmienia ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

(…)

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1–2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej”.

 

Notariusz zgłosi to do US, ale powinien Pana uczynić także samodzielnie na odpowiednim formularzu zeznania – SD-Z2. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umów darowizny. Fiskus bardzo często uznaje, że ustawa nakłada na podatnika (w tym przypadku Pana jako obdarowanego) obowiązek zgłoszenia darowizny w zeznaniu, niezależnie od tego, ze zrobi to notariusz. Jeżeli Pan tego nie uczyni we wskazanym termie – zapłaci Pan podatek od darowizny. Ponieważ byłaby to darowizna – nie podgalałaby ona podatkowi dochodowemu. Jak stanowi bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

„Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

(...) 3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus jeden =

»Podobne materiały

Opiekun prawny czy ojciec adopcyjny?

Będąc panną, urodziłam dziecko; nosi ono moje nazwisko. Z ojcem dziecka nie utrzymuję żadnych kontaktów. Dwa lata temu wyszłam za mąż. Mój mąż chciałby uregulować sprawy prawne związane z moim dzieckiem. Ja jednak zastanawiam się, czy ma to być pełna adopcja, czy ustanowienie go opiekunem prawnym mo

 

Zrzeczenie się prawa jazdy

Czy istnieje podstawa prawna zrzeczenia się prawa jazdy, które jest zdeponowane w urzędzie komunikacji po okresie zakazu sadowego? W wydziale komunikacji poprosili o podanie podstawy prawnej do zrzeczenia się prawa jazdy. Czy nie wystarczy oświadczenie woli złożone podstawie art. 60 Kodeksu cywilneg

 

Wejście do spółki spadkobierców zmarłych wspólników

Czy dwuosobowa spółka może dalej prowadzić działalność jeśli nastąpi śmierć obydwu wspólników, a umowa spółki miała zapis, że spadkobiercy mogą wejść w miejsce zmarłych wspólników? Czy w dwuosobowej spółce cywilnej, której wspólnicy są małżonkami, będzie można prowadzić dalej działalność, jeśli umrz

 

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Zlikwidowaliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną. Pozostał do spłaty kredyt odnawialny. Chciałbym jak najszybciej spłacić swoją połowę zobowiązania (mam na ten cel gotówkę), bo cały czas rosną wysokie odsetki. Bank nie wyraził zgody na rozdzielenie kredytu na dwa osobne, ale zaproponował inny kredyt, n

 

Rozliczenia między wspólnikami po rozwiązaniu spółki cywilnej i kontynuowanie działalności przez jednego wspólnika

Przez 2 laty prowadziłam działalność gospodarczą. Rok temu do przedsięwzięcia zaprosiłam koleżankę i stworzyłyśmy spółkę cywilną. Ja wniosłam do spółki wkład niepieniężny o wartości 250 tys. zł, ona wkład pieniężny – 70 tys. Spółka właśnie została rozwiązana. Wartość magazynu to 42 tys. n

 

Rozwiązanie spółki cywilnej i przeniesienie działalności na żonę

Razem z żoną prowadzę działalność gospodarczą w formie dwuosobowej spółki cywilnej. Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, a spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Założona była w 2003 roku i działa w lokalu będącym współwłasnością

 

Pokrycie strat w spółce

Mam dwóch braci, wszyscy mieszkamy we Wrocławiu. Na początku tego roku postanowiliśmy założyć wspólną firmę. Powstała więc spółka cywilna. Każdy z nas wniósł wkład pieniężny (po 20 tys. zł). Niestety jeden z braci postanowił odejść ze spółki. Na początku sierpnia dostaliśmy pismo. Z d

 

Umieszczanie filmów z YouTube na własnej stronie

Moje pytanie dotyczy legalności umieszczania (osadzania) cudzych filmów z serwisu YouTube na własnej stronie internetowej. W serwisie YouTube jest dostępna opcja: „Udostępnij” –> „Umieść na stronie” –> należy skopiować fragment kodu iframe. Skoro taka opcja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »