.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. – procedury

Ze wspólnikami prowadzimy spółkę cywilną, ale chcielibyśmy ją przekształcić w spółkę z o.o. Czy jest to możliwe? Czy jest możliwość przeniesienia naszych referencji do nowo powstałej spółki z o.o.? Jak rozwiązać kwestię długoterminowych umów zawartych przez spółkę cywilną z kontrahentami – czy jedynym wyjściem jest aneksowanie umów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. – procedury

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy spółki cywilnej zgadzają się na przekształcenie i zostaną spełnione wymogi formalne przekształcenia.

 

Zgodnie z art. 551 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.) przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. odbywa się na podstawie przepisów o przekształcaniu spółki jawnej, a mianowicie art. 551-570 K.s.h. oraz art. 571-574 K.s.h.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. w dwóch wariantach

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. może nastąpić w dwóch wariantach, tj. w wariancie uproszczonym i w wariancie zwykłym. Wybór wariantu uzależniony jest od tego, czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej byli uprawnieni do prowadzenia jej spraw (art. 572 K.s.j.). Jeśli zgodnie z umową spółki cywilnej żaden ze wspólników nie był wyłączony od prowadzenia jej spraw, to można zastosować wariant uproszczony. W przeciwnym razie do przekształcenia spółki konieczne będzie podjęcie wszystkich czynności przewidzianych przepisami K.s.h. (wariant zwykły).

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona w porównaniu z procedurą zwykłą różni się tym, że w przypadku tej pierwszej nie ma obowiązku:

 

 • przygotowywania przez wspólników przekształcanej spółki planu przekształcenia,
 • zawiadamiania wspólników spółki oraz
 • wykładania dokumentów dotyczących przekształcenia do wglądu wspólnikom spółki.

 

Etapy przekształcenia spółki cywilnej (zwanej dalej s.c.) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej spółką z o.o.) w procedurze uproszczonej są następujące.

 

Najpierw należy zacząć od przygotowania następujących dokumentów:

 

 • projektu uchwały o przekształceniu s.c. w spółką z o.o.,
 • projektu umowy spółki z o.o. (na temat treści umowy spółki z o.o. znajdzie Pan potrzebne informacji w jednym z naszych artykułów pod adresem: /Obligatoryjna_tresc_umowy_spolki_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia,artykuly),
 • wyceny składników majątku s.c. – wycena ta podlega obowiązkowemu badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy na podstawie art. 559 § 2 K.s.h. („sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej wyznacza na wniosek spółki biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych”),
 • sprawozdania finansowego na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o przekształceniu (należy zastosować te same metody i ten sam układ jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym).

 

W trybie uproszczonym ustalenia wartości bilansowej majątku spółki nie jest obowiązkowe. Niemniej dokonanie takiej wyceny może być pomocne przy ustalaniu kapitału zakładowego powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na to, że podstawą ustalenia kapitału zakładowego spółki przekształconej będzie właśnie wartość bilansowa spółki przekształcanej. Stąd zaleca się ustalenie tej wartości.

Podjęcie uchwały o przekształcenie s.c. w spółkę z o.o. 

Następnie wspólnicy winni powziąć uchwałę o przekształceniu s.c. w spółkę z o.o. Zgodę na przekształcenie muszą wyrazić wszyscy wspólnicy (jednomyślnie). Uchwała ta musi zawierać następujące elementy (562 K.s.h. i 563 K.s.h.):

 

 • wysokość kapitału zakładowego (minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5000 zł),
 • w wypadku gdyby jeden (i tylko jeden) ze wspólników nie zdecydował się na uczestniczenie w spółce przekształconej, określenie wysokości kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólnika nie uczestniczącego w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
 • określenie zakresu praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej,
 • zgodę na treść umowy spółki z o.o.

 

Uchwała o przekształceniu powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Złożenie oświadczeń o uczestniczeniu w spółce przekształconej przez wspólników spółki przekształcanej

Kolejną czynnością wymaganą jest złożenie oświadczeń o uczestniczeniu w spółce przekształconej przez wspólników spółki przekształcanej. Z praktycznego punktu widzenia oświadczenia o uczestniczeniu w spółce przekształconej najlepiej złożyć w protokole notarialnym dokumentującym podjęcie uchwały o przekształceniu spółki. W przeciwnym razie wspólnicy powinni złożyć takie oświadczenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółki.

 

Następnie wspólnicy winni zawrzeć umowę spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.

Wniosek o zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie przekształcenia spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Po dokonaniu wszystkich powyższych czynności wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej (czyli spółki z o.o.) powinni złożyć wniosek o zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłosić przekształcenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Sądem właściwym jest sąd rejestrowy miejsca siedziby spółki.

 

Przede wszystkim należy wypełnić następujące druki: KRS-W3, KRS WE, KRS WH, KRS WM, KRS WK. Oprócz tego do wniosku o rejestrację należy dołączyć umowę spółki, notarialnie poświadczone podpisy członków zarządu spółki oraz podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników.

Czy spółka z o.o. będzie mogła posługiwać się referencjami przysługującymi spółce przekształcanej?

Odpowiadając na Pana drugie pytanie, chciałbym podkreślić, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników przekształcanej spółki cywilnej. Tym samym uważam, że spółka z o.o. będzie mogła posługiwać się referencjami przysługującymi spółce przekształcanej, zwłaszcza że zachodzić będzie tożsamość wspólników. W doktrynie przyjmuje się, że posiadanie doświadczenia czy renomy dzielą zawsze byt prawny przedsiębiorstwa czy spółki, która je prowadzi. Renoma i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę przekształcaną oraz potwierdzające je referencje przejdą z dniem przekształcenia na spółkę przekształconą.

 

O fizycznym przepisaniu na nową spółkę oczywiście nie może być mowy, a jedynie o posługiwaniu się.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a umowy z dotychczasowymi kontrahentami

Pyta Pan także o umowy z dotychczasowymi kontrahentami. Spółka przekształcona jest kontynuacją bytu prawnego spółki przekształcanej (w zasadzie jej wspólników) i w związku z tym wszystkie prawa i obowiązki cywilnoprawne (w tym wynikające z różnych umów) w zasadzie pozostają także prawami i obowiązkami spółki przekształconej. Nie dotyczy to umów, w których znajdowały się klauzule rozwiązujące te umowy w przypadku przekształcenia spółki.

 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odniesie ten skutek, że wspólnicy spółki z o.o. będą nadal odpowiadali za zobowiązania nieistniejącej już spółki cywilnej, solidarnie i subsydiarnie z przekształconą spółką. Odpowiedzialność ta będzie trwała przez okres 3 lat od dnia przekształcenia, czyli dnia wpisu do rejestru. Natomiast za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej nie będą odpowiadali, ponieważ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl