.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana sposobu użytkowania miejsca garażowego, czy brak odpowiedzi na pismo uznać za milczącą zgodę zarządu wspólnoty?

• Opublikowano: 19-10-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem właścicielką mieszkania, do którego przynależą dwa miejsca garażowe, tzn. miejsce rodzinne. Ponieważ nie posiadamy komórki lokatorskiej, postanowiliśmy postawić na drugim miejscu garażowym dużą szafę gospodarczą. Szafa posiada wszystkie atesty przeciwpożarowe, nie wychodzi poza obręb miejsca postojowego. Nie ogranicza też w żaden sposób ruchu garażowego. Przed postawieniem szafy zwróciliśmy się do administratora o pozwolenie. Ten skierował nas do zarządu wspólnoty z uzasadnieniem:

„Hala garażowa jest samodzielnym lokalem niemieszkalnym, dla którego założona została odrębna księga wieczysta i nie należy ona do części wspólnej nieruchomości. W związku z powyższym, jakiekolwiek zmiany dotyczące hali garażowej (w tym wykonanie zabudowy miejsca postojowego) wymagają zgody wszystkich właścicieli posiadających udziały w hali garażowej. Właściciel udziałów w hali garażowej posiada prawo do korzystania z przypisanego mu miejsca postojowego. Jednocześnie jednak, jako właściciel udziałów, nie ma on prawa do wprowadzania zmian w strukturze hali garażowej, w tym do zabudowywania swojego miejsca postojowego.”

W związku z tym z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie zwróciłam się do zarządu wspólnoty, podając jak poprzednio wszelkie informacje co do tej szafy. Minął miesiąc, żadnej odpowiedzi nie było, uznałam to za „milczącą zgodę” jak w art. 122a K.p.a. i zleciłam montaż szafy. Teraz administrator (ale wciąż nie zarząd) żąda ode mnie pisemnej zgody zarządu na realizacje zabudowy miejsca postojowego. Jak powinnam się zachować, czy obowiązuje tu zasada „milczącej zgody”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana sposobu użytkowania miejsca garażowego, czy brak odpowiedzi na pismo uznać za milczącą zgodę zarządu wspólnoty?

W jakich sprawach stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego?

W opisanej sytuacji nie można uznać tzw. milczącej zgody. Przepis, na który się Pani powołuje, wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775; w skrócie „K.p.a.”). Kodeks postępowania administracyjnego w art. 1 normuje:

 

1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;

2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;

5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

 

Sprawa administracyjna załatwiona milcząco

Odnosząc się do samej treści art. 122a K.p.a., na który się Pani powołała, sprawa administracyjna może być załatwiona milcząco tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Jest zgodne z przedstawionym wyżej założeniem to, że milczenie organu administracji publicznej należy interpretować nie tyle z uwzględnieniem społecznego kontekstu sytuacyjnego, ile z uwzględnieniem przepisów, które odnoszą się do milczenia lub wiążą z milczeniem określone skutki prawne. Określenie „jeżeli przepis szczególny tak stanowi” należy rozumieć w ten sposób, że obowiązuje przepis szczególny, który organowi administracji publicznej przyznaje kompetencję do milczącego załatwienia sprawy. Przepis szczególny nie musi być sformułowany w ten sam sposób co przepis komentowany, tzn. że sprawa należąca do właściwości organu administracji publicznej „może być załatwiona milcząco”, podobnie jak nie zawsze przepisy szczególne stanowią, że sprawę administracyjną załatwia się w formie decyzji administracyjnej.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustawa o własności lokali i ponowne wezwanie zarządu wspólnoty do odpowiedzi na pismo

Natomiast w Pani sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048). Ustawa ta nie przewiduje trybu tzw. milczącej zgody. Zatem w opisanej przez Panią sytuacji powinna Pani poczekać na udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie, gdyż nie ma takiej podstawy prawnej, aby uznać coś za tzw. milczącą zgodę. Jeżeli nie uzyskiwała Pani odpowiedzi w określonym czasie, to wówczas powinna Pani przypominać o złożonym wniosku pisemnie oraz telefonicznie (ustnie), tak aby finalnie otrzymać wiążącą odpowiedź. Tzw. milcząca zgoda musi mieć oparcie w konkretnych przepisach, np. w sprawach konsumenckich brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni uznaje się za uwzględnienie reklamacji.

 

W Pani sytuacji napisałabym ponowny wniosek z odwołaniem się do wcześniej złożonego pisma oraz wskazała na pewne nieporozumienie interpretacyjne z uwagi na brak odpowiedzi ze strony zarządu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu