.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak postawić znak na drodze gminnej - przepisy i warunki

Jakie są warunki, przepisy dotyczące postawienia na drodze gminnej znaku zatrzymywania się? Kto może złożyć wniosek o postawienie takiego znaku? Czy jak jest postawiony znak parking do 60 minut, a nie ma wyznaczonych linii, to jest to dopuszczalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak postawić znak na drodze gminnej - przepisy i warunki

Wniosek o umieszczenie znaku drogowego

Wniosek taki może złożyć Pani samodzielnie, jako mieszkaniec gminy. Kieruje się go do tzw. organu zarządzającego drogą, którym w przypadku drogi gminnej jest starosta lub prezydent w mieście na prawach powiatu.

 

Stanowi o tym art. 10 ust. 5 i 6 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

 

„Art. 10 [Zarządzanie ruchem na drogach]

5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych”.

 

A także § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem wydanego na podstawie ww. ustawy:

 

„§ 3. 1. Organ zarządzający ruchem w szczególności:

1) rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu”.

 

Organ ten może współdziałać z gminą w trakcie realizacji tego wniosku.

Co do zasady, projekt zmiany organizacji ruchu drogowego jest także opiniowany przez policję, ale na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1) ww. rozporządzenia nie jest ona wymagana w przypadku dróg gminnych.

Zadania zarządcy drogi

Gmina jako zarządca drogi gminnej, na podstawie ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych ma pewne zadania, które są szczegółowo opisane w art. 20 ww. ustawy i zwracam tutaj szczególną uwagę na pkt 1),4), 5), 10), 12), 14) i 15) tego przepisu:

 

„Art. 20 [Zadania zarządcy] Do zarządcy drogi należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7;

20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej”.

 

W rezultacie tego wniosku gmina może więc przeprowadzić kontrolę stanu drogi pod kątem nasilenia ruchu drogowego i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników i zaopiniować projekt zmiany organizacji ruchu drogowego.

 

Ma Pani prawo kontrolować takie postępowanie, które prowadzi jednak starostwo powiatowe. Uzasadnieniem wniosku powinien być stan faktyczny, który w Pani ocenie narusza dyspozycję znaku, czyli np. łamanie zakazu postoju ponad czas wskazany na znaku.

Znak zakazu postoju

Co do znaku, to rozumiem bowiem, że chodzi o znak B-35, czyli zakaz postoju ponad wskazany tam czas.

 

Znak B-35 oznacza zakaz postoju pojazdu, czyli unieruchomienia pojazdu (niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego) na dłużej niż 1 minuta, a nie parkowania. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta może być wskazany napisem na znaku lub na umieszczonej pod nim tabliczce – § 28 ust.1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dn. 31.07.2002 r.

 

Oznacza on, iż nie ma tam miejsca do parkowania, tak jak Pani to ocenia i dlatego nie stosuje się żadnych linii jak w przypadku miejsc do parkowania wyznaczonych. Jeżeli to jest inny znak, to proszę o jego zdjęcie.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl