Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 31.08.2010

Czy możliwe jest wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej po uchyleniu art. 722 Kodeksu postępowania cywilnego, który uprawniał komorników do dokonywania takich wpisów? Czy mogę złożyć do sądu wniosek o wykreślenie? Co powinien zawierać taki wniosek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6268 § 7 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie”.

 

Wpis w księdze wieczystej może być dokonany albo na podstawie dokumentu, albo przepisu prawa. Wskazuje na to § 10 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

 

Do 28 grudnia 2007 r. właściwy komornik, składając w trybie art. 924 wniosek, załączał do niego jako podstawę wpisu dokument urzędowy, tj. odpis swego wezwania do zapłaty długu, który równocześnie kierował do dłużnika.

 

Zakładam, że w przedstawionej sprawie wpis (wzmianka) o wszczęciu egzekucji z nieruchomości został dokonany właśnie w ten sposób.

 

Ustawa z 24 maja 2007 r. nowelizująca ustawę o komornikach sądowych i egzekucji jednocześnie uchyliła (28 grudnia 2007 r.) art. 772 K.p.c. Właśnie ten przepis oraz art. 855 § 2, art. 865 § 3, art. 868 i art. 947 § 2 były podstawą rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

 

W stanie prawnym obowiązującym od 28 grudnia 2007 r. ustawa nie przewiduje możliwości załączania do wniosku komornika składanego w trybie art. 924 dokumentu urzędowego jako podstawy wpisu. Nie czyni tego także rozporządzenie. Obecnie więc żaden przepis prawa nie wskazuje, jaka powinna być podstawa do wpisu w wypadku złożenia wniosku w trybie art. 924 przez komornika. W tej sytuacji wykluczyć należy z całą pewnością możliwość dokonywania wpisu (wzmianki) o wszczęciu egzekucji na podstawie dokumentu urzędowego – odpisu wezwania dłużnika do zapłaty długu, gdyż w wyniku wspomnianej nowelizacji dokument ten od 28 grudnia 2007 r. utracił przymiot podstawy do wpisu.

 

Z pytania wynika, że chciałby Pan złożyć wniosek o wykreślenie wpisu (wzmianki) o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Do wniosku musiałaby Pan jednak dołączyć określone dokumenty albo wskazać przepis prawa, które byłyby podstawą tego wniosku. Jak bowiem wspomniałem wcześniej, wpis (wykreślenie) w księdze wieczystej może być dokonany albo na podstawie dokumentu, albo przepisu prawa.

 

„Art. 6268 § 2 K.p.c. określa granice, w jakich może się działać sąd wieczystoksięgowy, wskazując, iż rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do niego dokumentów oraz treść księgi wieczystej i nie bada żadnych innych” (postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2005 r., sygn. akt IV CSK 5/05 oraz z dnia 22.05.2003 r., sygn. akt II CKN 109/01). Jak więc widać, zakres kognicji tego sądu wyklucza przeprowadzanie jakichkolwiek własnych dowodów i dokonywania na ich podstawie własnych ustaleń, a także rozstrzygania sporów.

 

Rola ksiąg wieczystych, w tym w szczególności prawne gwarancje prawidłowości dokonywanych wpisów i ich skutki, nie pozostają bez wpływu na zakres kognicji sądów wieczystoksięgowych, a badająca i orzekająca rola sądu w takim postępowaniu służy realizacji rządzących nim zasad (tak postanowienia SN: z dnia 02.07.2004 r., sygn. akt II CK 265/04, i z dnia 11.08.2004 r., sygn. akt II CK 11/04). Zasadą jest więc dokonywanie wpisu lub wykreślenia na podstawie dokumentu urzędowego. Korzystanie z przepisu prawa jako podstawy tego rodzaju czynności ma więc charakter wyjątkowy i z tego względu konieczność jego wykorzystania musi wynikać z treści takiej regulacji.

 

Mając na uwadze powyższe, moim zdaniem w przedmiotowej sprawie brak jest podstawy do żądania wykreślenia wzmianki o wszczęciu egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki