.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód bez wiedzy męża

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 05.06.2013

Rozstałem się z żoną kilka lat temu i od tej pory jej nie widziałem. W tym czasie kilkakrotnie zmieniałem miejsce zamieszkania (również miasto), ona prawdopodobnie też. Czy istnieje możliwość, żeby żona uzyskała rozwód bez wiedzy męża? Jak mogę sprawdzić, czy nadal jesteśmy małżeństwem? Dodam, że żona zdobyła kościelne unieważnienie małżeństwa (wiem to, bo podała adres mojego ojca jako adres do korespondencji).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Można przeprowadzić rozwód bez wiedzy współmałżonka. Wbrew pozorom nie jest to tak rzadka praktyka, jakby się mogło wydawać, zwłaszcza w dobie coraz powszechniejszej emigracji zarobkowej. Jeśli żona faktycznie nie znała Pańskiego aktualnego miejsca zamieszkania, czego rzeczywiście nie można wykluczyć wobec tak długiego braku kontaktu i licznych zmian miejsca zamieszkania przez obie strony, to w świetle przepisu art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) mogła ona argumentować, powołując się na przedstawione wyżej okoliczności faktyczne, że pozwany jest osobą nieznaną z miejsca pobytu i że konieczne stało się wyznaczenie przez sąd kuratora procesowego do doręczeń.

 

Z chwilą objęcia funkcji kuratora przez wyznaczoną osobę (zwykle są to aplikanci odbywający aplikację radcowską lub adwokacką lub pracownicy sekretariatów sądowych) sąd dokonuje doręczenia pozwu oraz wszelkiej korespondencji, np. zawiadomienia o kolejnych terminach rozpraw, do rąk kuratora. O ustanowieniu kuratora ogłasza się publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi ogłoszenie można zamieścić także w prasie (art. 144 § 2 K.p.c.). Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym (art. 144 § 3 K.p.c.). Proces rozwodowy może się zatem toczyć, gdy pozew o rozwód został doręczony ustanowionemu kuratorowi, i może zostać wydany wyrok zaoczny orzekający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, zgodnie z żądaniem strony powodowej, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na okoliczność trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

 

Inną formą doręczenia jest doręczenie przez wywieszenie w sądzie, o jakim mowa w art. 145 K.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu w wypadkach, w których ustanowienie kuratora nie jest wymagane, pismo doręcza się stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, przez wywieszenie w budynku sądowym. Doręczenie takie staje się skuteczne z upływem miesiąca od dnia wywieszenia.

 

Co do kanonicznego stwierdzenia nieistnienia małżeństwa, to zapewne musiał Pan być informowany o kolejnych, dość złożonych i długotrwałych działaniach sądu metropolitarnego, nie tylko o zapadnięciu rozstrzygnięcia uwzględniającego żądanie małżonki, skoro korespondencja była kierowana na adres Pańskiego ojca i nie było przeszkód, by informacje o toku sprawy trafiały do Pana. Procedura kanoniczna nie ma jednak żadnego związku z cywilnym procesem rozwodowym, dlatego okoliczności związane z jej przebiegiem są nieistotne dla sprawy rozwiązania związku cywilnego.

 

Najprościej może Pan ustalić, czy pozostaje Pan w związku małżeńskim, czy nie, udając się do urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której związek małżeński został zawarty i występując o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa (lub opcjonalnie odpisu pełnego) na podstawie akt stanu cywilnego. Gdyby małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, stosowna adnotacja z urzędu zostałaby naniesiona na oryginał Państwa aktu małżeństwa. Jak bowiem stanowi przepis art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.), dowodem ustania małżeństwa, jeśli nie następuje to poprzez śmierć jednego z małżonków, jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. Informuję również, że czynność urzędowa polegająca na wydaniu odpisu skróconego aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 22 zł, a odpisu zupełnego – 33 zł (Poz. II.1 pkt 2 i 3 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

 

Jeśli faktycznie żona przeprowadziła rozwód bez Pańskiej wiedzy, to nadal zachowuje Pan prawo do zapoznania się z całymi aktami sprawy rozwodowej. Sygnatura akt postępowania i dane orzekającego sądu okręgowego widoczne będą na odpisie skróconym aktu małżeństwa. Proszę zauważyć, że pozew o rozwód nie może być wniesiony do dowolnego sądu okręgowego na terenie Polski, lecz wyłącznie do sądu właściwego miejscowo. O tym, jaki sąd będzie właściwy, decydować będą okoliczności związane z pożyciem małżonków. W świetle przepisu art. 41 K.p.c. „powództwo ze stosunku małżeństwa (a zatem również powództwo rozwodowe – przyp. aut) wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda”.

 

Jeśli małżeństwo nie zostało jeszcze rozwiązane, pozostaje Panu zadzwonić do każdego sądu okręgowego w kraju (rozpoczynając od najbardziej prawdopodobnych z punktu widzenia powyższych reguł ustalania właściwości wyłącznej) z pytaniem o to, czy oznaczona osoba jest powódką we wszczętej sprawie o rozwód, zawisłej przed danym sądem. Nie ma gwarancji, że otrzyma Pan taką informację drogą telefoniczną (to zależy od konkretnego sekretariatu), jednak tylko w ten sposób może Pan mieć szansę dowiedzieć się o toczącym się postępowaniu rozwodowym i zgłosić się do sprawy. Wówczas, nawet gdyby został już ustanowiony kurator czy też doszłoby już do doręczenia w trybie wywieszenia pisma, to w świetle przepisu art. 147 K.p.c. gdy okaże się, że żądanie ustanowienia kuratora lub wywieszenie pisma nie było uzasadnione, sąd zarządzi doręczenie pisma w sposób właściwy, a zatem na adres korespondencyjny podany przez zgłaszającą się stronę. W miarę potrzeby zniesione zostanie także dotychczasowe postępowanie przeprowadzone z udziałem kuratora lub po wywieszeniu pisma w budynku sądowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »