.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyłącze gazowe niezgodne z umową

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 04.06.2012

Inwestor (gazownia) bez mojej zgody wszedł na moją nieruchomość i wykonał przyłącze gazowe. Czy to przestępstwo? Umowę na dostawę gazu zawarłem w kwietniu 2009 r. Termin dostawy minął, wreszcie wytłumaczono mi, że z powodów teoretycznie obiektywnych. Wyznaczono nowy termin – znów nie wykonano przyłącza gazowego z powodu pertraktacji z nadleśnictwem. Z powodu 2-letniej zwłoki wykonałem instalację na gaz płynny (duże koszty). Niedawno zorientowałem się, że gazownia bez mojej wiedzy wykonała przyłącze gazowe, otrzymałem fakturę za usługę (mimo że nie podpisałem oświadczenia o prawie dysponowania moją działką ani nie przedłużyłem umowy). Czy muszę płacić za to przyłącze gazowe niezgodne z umową? Przecież to absurd. Załączam dokumentację.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz przesłanej dokumentacji stwierdzić przede wszystkim należy, że w chwili obecnej, wobec znacznego uchybienia przez zakład gazowniczy terminowi do wykonania przyłącza sieci gazowej dla Pańskiej nieruchomości, nie jest Pan zobowiązany do realizacji roszczeń tego zakładu w zakresie odbioru prac i zapłaty ceny za tę usługę.

 

W celu przedstawienia uzasadnienia powyższego stanowiska odwołać należy się w pierwszej kolejności do treści przepisu art. 476 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Wobec tego zatem, że niedotrzymanie terminu realizacji umowy w niniejszej sprawie wynikło z okoliczności leżących po stronie dłużnika, tj. zakładu gazowniczego, a polegało ono na ustaleniu terminu realizacji umowy bez należytego uprzedniego zbadania możliwości przeprowadzenia sieci przez tereny sąsiednie, co spowodowało przedłużające się negocjacje z nadleśnictwem, uznać należy, że zakład gazowniczy w tym zakresie dopuścił się zwłoki w realizacji zawartej z Panem umowy. Podkreślenia wymaga również i to, że nie wyraził Pan zgody na przedłużenie terminu realizacji wspomnianej umowy i nie podpisał Pan zaproponowanego Panu przez zakład gazowniczy aneksu.

 

Dlatego też w dalszej kolejności odnieść należy się do przepisu art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego: „w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

 

Natomiast § 2 stanowi, że „gdy wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Mając zatem na uwadze to, że w niniejszej sprawie powstała po stronie Pańskiego dłużnika, tj. zakładu gazowniczego, zwłoka w realizacji zawartej z Panem umowy o wykonanie przyłącza sieci gazowej, w chwili obecnej nie tylko nie jest Pan zobowiązany do odbioru tych prac i zapłaty żądanej przez zakład kwoty, lecz może Pan również żądać naprawienia powstałej z tego tytułu szkody, którą stanowić może np. różnica pomiędzy kosztami, jakie poniósł Pan na zmianę warunków zabudowy oraz montaż instalacji gazu płynnego, a kosztami, jakie poniósłby Pan z tytułu należytej realizacji przedmiotowej umowy przez zakład gazowniczy.

 

Jeżeli np. poniósł Pan koszty na montaż instalacji gazu płynnego w kwocie 10 000 zł, a w związku z przedmiotową umową miał Pan zapłacić zakładowi gazowniczemu za podłączenie do sieci kwotę 8000 zł, to szkodą po Pańskiej stronie będzie kwota 2000 zł.

 

Jeżeli chodzi zaś o kwestię związaną z samą realizacją prac podłączeniowych, to rzeczywiście zachodzi podejrzenie, że wobec zmiany warunków zabudowy oraz braku należytego powiadomienia Pana o planowanych pracach, wykonanie przedmiotowego podłączenia sieci gazowej może być uznane za samowolę budowlaną, jeżeli nowe warunki zabudowy w sposób odmienny określają możliwość dokonania takiego przyłącza gazowego.

 

Jednakże szersze i bardziej szczegółowe zbadanie tej kwestii możliwe byłoby dopiero po zapoznaniu się tak z uprzednimi, jak i obecnymi warunkami zabudowy oraz warunkami przyłącza gazowego, na podstawie których zakład gazowniczy realizował swoje prace.

 

Dlatego też w zaistniałej sytuacji zasadne byłoby, aby wystosował Pan do zakładu gazowniczego pismo, w którym odmówiłby Pan zapłaty żądanej od Pana kwoty z powołaniem się na wspomniany art. 477 § 2 Kodeksu cywilnego i wskazaniem, że wykonanie podłączenia sieci z tak znacznym uchybieniem terminowi umownemu oraz wobec faktu wykonania przez Pana innej instalacji gazowej powoduje, że podłączenie wykonane przez zakład utraciło dla Pana już jakiekolwiek znaczenie i wobec tego żąda Pan usunięcia tej instalacji z Pańskiej nieruchomości.

 

Dodatkowo w piśmie tym może Pan zażądać ewentualnego odszkodowania z tytułu zwłoki zakładu, a także może Pan zażądać przedstawienia Panu dokumentacji uprawniającej zakład do przeprowadzenia przedmiotowych prac pomimo zmiany warunków zabudowy nieruchomości oraz braku należytego powiadomienia Pana o planowanych i rozpoczętych pracach.

 

Po otrzymaniu odpowiedzi na to pismo będzie mógł Pan zdecydować, czy skieruje Pan swoje roszczenia na drogę sądową (w zakresie zapłaty odszkodowania) oraz czy zachodzą przesłanki do powiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o nieprawidłowym, niezgodnym z warunkami zabudowy wykonaniu przez zakład przyłącza gazowego do Pańskiej nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton