.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Otrzymałam przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej w związku z umową na zakup sprzętu, spisaną w 2000 r. Otrzymałam informację, że w aktach stwierdzono brak skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty. W międzyczasie faktycznie zmieniłam miejsce zamieszkania. Co powinnam teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Jak odpowiedzieć na przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty?

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią stanem faktycznym sprawy, odpowiadając na Pani pytanie, wskazać należy, iż jeżeli z posiadanych przez Panią informacji otrzymanych z sądu wynika, że wydany przez sąd nakaz zapłaty wysłany został na Pani prawidłowy adres zamieszkania, to powinna Pani przede wszystkim poczekać na jego otrzymanie, a następnie złożyć w sądzie sprzeciw od tego nakazu.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 502 Kodeksu postępowania cywilnego:


„§ 1. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

 

§ 2. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zdanie trzecie oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu”.

Sprzeciw od zakazu zapłaty

Z kolei zaś stosownie do treści art. 503:

 

„§ 1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

§ 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy”.


W związku zaś z tym, że przedmiotowe przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty wydane zostało w postępowaniu elektronicznym, zastosowanie w sprawie znajdzie również przepis art. 50535, który stanowi, że „sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się”.

 

Niemniej, w treści nakazu sąd zamieści dla Pani pouczenie co do możliwości i sposobu zaskarżenia tego nakazu (przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty).

Przedawnienie roszczeń powoda

Jeżeli chodzi zaś o podstawę merytoryczną wniesienia takiego sprzeciwu, to jest nią zarzut przedawnienia roszczeń powoda.

 

O ile kwestia ta wymaga głębszej analizy dokumentacji, jaka zostanie Pani doręczona wraz z nakazem zapłaty, o tyle można już na tym etapie przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że roszczenia powoda są przedawnione, szczególnie jeśli powód lub jego poprzednik nie występował ze swoim roszczeniem przeciwko Pani w ciągu ostatnich trzech lat na drogę sądową, a Pani nie składała w tym czasie powodowi żadnych oświadczeń zawierających uznanie przez Panią tego długu.

 

Wskazać bowiem należy, że zgodnie z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

W związku z tym, że powód dochodzi roszczeń związanych właśnie z prowadzoną działalnością gospodarczą, termin ich przedawnienia wynosi 3 lata.

 

Zarazem podniesienie przez Panią zarzutu przedawnienia, o ile okaże się on skuteczny, spowoduje oddalenie powództwa przeciwko Pani i obciążenie powoda kosztami wytoczonego procesu. Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty nie będzie miało żadnego znaczenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl