Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego po śmierci zobowiązanego

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 15.04.2011

Mój ojciec miał zasądzone alimenty na moją rzecz, ale ich nie płacił. Zmarł trzy lata temu. Czy mogłabym otrzymywać alimenty z funduszu alimentacyjnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego po śmierci zobowiązanego

Czy wraz ze śmiercią osoby zobowiązanej ustaje obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

 

Zgodnie z art. 139 Kodeksu „obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego”.

 

Obowiązek alimentacyjny ma charakter osobisty. Wraz ze śmiercią osoby zobowiązanej do renty alimentacyjnej obowiązek ten ustaje. Dlatego, z chwilą śmierci Pani ojca, ustał jego obowiązek alimentacyjny względem Pani.

 

W takim przypadku może Pani rozważyć dochodzenia alimentów od dziadków ze strony ojca. Zgodnie bowiem z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”.

 

W nieobowiązującej już ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym określono, iż ZUS mógł podjąć decyzję „o zaprzestaniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli wygasł obowiązek alimentacyjny lub po osiągnięciu pełnoletności przez osobę uprawnioną do alimentów albo gdy odpadnie choćby jeden z warunków, od którego zależy przyznanie tych świadczeń” (art. 12 ust. 1 ustawy).

 

Ponadto ZUS mógł odstąpić „od wydania decyzji o zaprzestaniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego mimo wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wskutek śmierci osoby zobowiązanej do alimentów, jeżeli osobie dotychczas uprawnionej do alimentów nie przysługiwała renta rodzinna, stałe świadczenie z opieki społecznej lub inna stała pomoc. W takim przypadku świadczenia z funduszu alimentacyjnego były wypłacane w kwocie przysługującej w dniu śmierci zobowiązanego do alimentów, nie wyższej od minimalnej renty rodzinnej, określonej przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802), i nie dłużej niż przez okres, w którym byłaby wypłacana renta rodzinna” (art. 12 ust. 2 ustawy).

 

Cytowana ustawa została jednak uchylona z dniem 01.05.2004 r. Po tej dacie nie ma możliwości stosowania powyższych regulacji określonych w art. 12.

Czy dzieciom przysługuje renta rodzinna po śmierci rodzica?

Może jednak Pani spróbować uzyskać informację w ZUS dotyczącą możliwości przyznania Pani renty rodzinnej. Renta taka przysługuje także dzieciom osoby, która chwili śmierci miała m.in. ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna może być przyznana w tym przypadku do ukończenia nauki w szkole, jeżeli dziecko przekroczyło 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (art. 65 i nast. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

 

W związku z powyższym z chwilą śmierci Pani ojca jego obowiązek alimentacyjny względem Pani wygasł. Nie obowiązuje już przepis art. 12 ustawy o funduszu alimentacyjnym, który umożliwiał ZUS wypłatę alimentów z tego funduszu mimo wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wskutek śmierci osoby zobowiązanej do alimentów, jeżeli osobie dotychczas uprawnionej do alimentów nie przysługiwała renta rodzinna, stałe świadczenie z opieki społecznej lub inna stała pomoc.

 

Może Pani rozważać dochodzenie alimentów od dziadków ze strony ojca albo uzyskanie renty rodzinnej (jeżeli spełnia Pani warunki konieczne do jej otrzymania). W tym celu proszę zasięgnąć informacji w ZUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 4 =

»Podobne materiały

Alimenty z funduszu alimentacyjnego – przekroczenie kryterium dochodowego

Moja córka z poprzedniego związku ma przyznaną I grupę inwalidzką. Jej ojciec ma zasądzone alimenty, ale ich nie płaci, bo jego rodzina korzysta z pomocy społecznej, o czym poinformował mnie komornik. Ja otrzymywałam środki z funduszu alimentacyjnego, ale z powodu niewielkiego przekroczenia kryteriu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »