Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe dla mieszkańców inwestycje - co można zrobić?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 21.07.2020

Mieszkam w centrum dużego miasta w starej kamienicy. Od kilku lat naokoło trwają budowy. A to szkoła jest remontowana, a to uczelnia przebudowuje swoje budynki albo sąsiednia kamienica odzyskuje młodość i jeszcze inne. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie prace nie będą realizowane w absolutnej ciszy, ale z upływem kolejnych lat moja tolerancja jest mniejsza. Czy istnieją jakieś ograniczenia pozwalające ofierze boomu budowlanego na obronę? Może zakaz prowadzenia prac w weekendy? Cokolwiek, co pomogłoby uzyskać trochę spokoju i ciszy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uciążliwe dla mieszkańców inwestycje - co można zrobić?

Prawa właściciela mieszkania

Jakieś szanse na rozwiązanie Pańskiego problemu są, ale – biorąc pod uwagę aspekty praktyczne – niewielkie szanse (zwłaszcza na szybkie załatwienie sprawy) upatrywałbym w prawie cywilnym, a zwłaszcza w artykule 144 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Sama treść tego przepisu może dawać nadzieje, nawet spore. Co więcej, w przypadkach poważniejszych naruszeń (np. wyraźnie odczuwalne drgania lub naruszanie granic nieruchomości) w grę może wchodzić także roszczenie przewidziane w treści art. 222 § 2 K.c.: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. Jeżeli Pan jest właścicielem mieszkania (jako nieruchomości lokalowej), a więc współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, to łatwiejsze może być wystąpienie z roszczeniami – proszę się jednak liczyć z próbami obrony strony pozwanej przez twierdzenie, że stroną pozywającą powinna być wspólnota mieszkaniowa; z uwagi na konstrukcję prawną wspólnot mieszkaniowych spore znaczenie ma orzecznictwo (a to się zmienia), bo niekiedy brak jednoznacznych wskazówek w ustawach (np. w ustawie o własności lokali). W dodatku ewentualne udziały (art. 204 K.c.) – zwłaszcza udziały większościowe – gminy miejskiej w danej nieruchomości wspólnej mogłyby przyczynić się do wprowadzania zamieszania, zwłaszcza proceduralnego (np. „urzędnik odpowiedzialny jest chory”) – szczególnie w przypadku roszczeń związanych z inwestycjami miejskimi. Jeśli Pan jest najemcą, to warto brać pod uwagę brzmienie art. 690 K.c.: „Do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności”.

 

Naruszenie dóbr osobistych

Jeżeli zakłócenia wpływają na sprawy osobiste (np. zdrowie lub spokój domowy), to dochodzić może do naruszenia także dóbr osobistych człowieka (zwłaszcza art. 23 K.c.); podstawowe rodzaje roszczeń w związku z naruszeniem dóbr osobistych ustawodawca wskazał w art. 24 K.c. – jednym z nich jest zadośćuczynienie pieniężne.

 

Postępowanie cywilne

W postępowaniach prawnych (zwłaszcza rzeczywiście spornych) duże znaczenie praktyczne ma nie tylko rzeczywiste spieranie się stron (lub ich przedstawicieli) – art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – ale także wywiązanie się z prawnego obowiązku udowodnienia faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.). Sędziowie dość często powołują biegłych – zwłaszcza w sytuacji, którą uznają za wymagającą wiedzy specjalistycznej; ponadto trzeba się liczyć z wnioskami pozwanego (pozwanych) o przeprowadzenie z opinii biegłego. Wynagrodzenie biegłych sądowych jest na ogół wyższe od cen rynkowych za analogiczne czynności specjalistyczne. Samo powołanie biegłego może trwać jakiś czas, a proszę się liczyć z trudnością „znalezienia biegłego”; czasami duża liczba obowiązków jest faktem, a czasami może być przejawem bronienia się przed postawieniem biegłego w niezręcznej sytuacji – z jednej strony prawny (i to nawet pod rygorem odpowiedzialności karnej) obowiązek sporządzenia rzetelnej opinii specjalistycznej, a z drugiej liczenie się z problemami (np. z brakiem zamówień, a miasta sporo zamawiają).

 

Pozew przeciwko inwestorowi

Żądania (zwłaszcza w postępowaniu cywilnym) kieruje się wobec zindywidualizowanego podmiotu – pozwanego w procesie (albo uczestnika w postępowaniu nieprocesowym). Pan zaś wskazał na różne inwestycje – co dodatkowo może skłaniać do prób przerzucania odpowiedzialności. Ponadto realizowanie dużych inwestycji (w tym poważniejszych remontów) przez podmioty publiczne (np. przez gminy lub przez państwowe uczelnie) na ogół wiąże się z zamówieniami publicznymi. Te zaś często polegają na tym, że poza wykonawcą – niekiedy głównie „od przerzucania papierków” i „pobierania wynagrodzenia” – są jeszcze podwykonawcy, a nawet dalsi podwykonawcy; „outsourcing” jest nie tylko popularny, ale niekiedy wprost stał się plagą – do brania pieniędzy są chętni, ale „czarną robotę” zwala się na innych – często marnie wynagradzanych. Pozwanie inwestora może wiązać się z wnioskiem o przypozwanie wykonawcy – lub inżyniera sprawującego nadzór (jako „inżynierowie od nadzoru” dość często dorabiają urzędnicy, np. z „wydziałów budowlanych”); jeżeli jest podwykonawca, to można spodziewać się prób przypozwania podwykonawcy. I tak dalej… Łatwo da się zauważyć, że może być sporo sposobów na doprowadzenie do przedłużenia postępowania, np. do czasu, gdy powołanie biegłego stanie się (zwłaszcza z Pańskiej perspektywy) mało celowe. Co po biegłym, który stwierdzi, że „na tym placu budowy” nie prowadzić się ciężkich robót? Być może nawet stwierdzi prowadzenie takich prac gdzie indziej w okolicy, ale przecież powództwo dotyczyłoby konkretnej inwestycji. By pozwać kogoś innego lub w związku z inną inwestycją, należałoby wytoczyć nowe powództwo.

 

Obca mi jest intencja zniechęcania Pana do bronienia się przed tym, co stanowi poważną uciążliwość – w dodatku przez długi czas. Zwracam uwagę na ważne cechy postępowań cywilnych. Znajomość tych cech może pomóc w podjęciu właściwych decyzji.

 

Wezwanie o prowadzenie prac w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie

Zachęcam Pana do przygotowania własnej strategii. Opracowując ją, warto mieć na uwadze maksymę: „atak – najlepszym sposobem obrony”. Z całą stanowczością nie może chodzić o atakowanie wprost – zwłaszcza fizycznie. Obywatele (nie tylko bezpośrednio zainteresowani biegiem określonych spraw) są uprawnieni zwracać się do organów władzy i administracji publicznej, w tym z wnioskami i skargami – całkiem sporo przepisów poświęcono skargom i wnioskom w Kodeksie postępowania administracyjnego (K.p.a.). Ponadto można wysyłać wezwania do właścicieli nieruchomości o prowadzenie prac (zwłaszcza uciążliwych) w sposób ograniczający negatywne oddziaływania zewnętrzne. Wezwanie może być określone jako „przedsądowe” – czyli sygnalizujące gotowość wystąpienia na drogę sądową. W ważnych sprawach warto pisma składać za pokwitowaniem przyjęcia (np. przez biuro podawcze lub sekretariat) albo wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”). W różnych instytucjach (np. w urzędach miast oraz na uczelniach) są godziny przyjęć interesantów – można z nich korzystać (czasami trzeba się wcześniej zapisać, np. podczas rozmowy telefonicznej).

 

Listy od grupy osób (np. mieszkańców budynku lub osiedla) często są traktowane jako bardziej znaczące od wystąpień jednostkowych – chociażby dlatego, że politycy (w tym lokalni) nie chcą tracić poparcia. Można korzystać z orientacji w zakresie polityki lokalnej i zwracać się do instytucji kierowanych przez kogoś „z innej opcji politycznej”; nie znam realiów w Pańskim mieście, ale proszę zwrócić uwagę na uprawnienia administracji publicznej wobec samorządu terytorialnego (chodzi zwłaszcza o uprawnienia nadzorcze wojewodów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ponadto spore znaczenie mają media – czasami są pomocne, czasami wprost podlizują się komuś (np. jakiejś ważnej „personie”, także na danym terenie), czasami zaś dziennikarze opowiadają „koszałki-opałki” (przyczyniając się do chaosu, zwłaszcza w zakresie świadomości prawnej). Programów i dziennikarzy interwencyjnych jest sporo (także w prasie i radiu).

 

Obywatelski monitoringu inwestycji

Proponuję zastanowić się – o ile możliwości (w tym czasowe) by to umożliwiały – nad zorganizowaniem czegoś w rodzaju „obywatelskiego monitoringu” poszczególnych inwestycji. Współdziałanie z innymi ludźmi mogłoby się przydać; np. w ramach społecznych „dyżurów” – najlepiej przez osobę mogącą nagrywać zdarzenia (dowody z nagrań, jako dowody obiektywne, często pozwalają rozstrzygnąć spór o cechach „słowo przeciw słowu”). Funkcjonariusze służb publicznych nie mogą być wszędzie, a ponadto różnie bywa z ich gorliwością do pracy; czasami osobę lekceważącą zgłoszenie trzeba zapytać o dane personalne – z dodaniem, że może ponosić odpowiedzialność (osobiście!) za niedopełnienie obowiązków służbowych.

 

Zakłócanie ciszy nocnej, przestrzeganie prawa pracy

Zakłócanie ciszy nocnej może być wykroczeniem; może się przydać nagranie, by uniknąć próby nałożenia przez funkcjonariuszy mandatu „za bezzasadne wezwanie patrolu”. Rzeczywistość pokazuje, że dni świąteczne spowszedniały – zwłaszcza w handlu, ale także na placach budów. Nie ma czegoś takiego jak bezwzględna ochrona prawna niedzieli jako dnia świątecznego. Za to można (zwłaszcza wspierając się nagraniami) zwracać uwagę Państwowej Inspekcji Pracy na pracę w niedziele; do ewentualnej kontroli rodzaju umów (a często „śmieciówki” są zawierane wtedy, gdy należy zawrzeć umowę o pracę) może dojść kontrola czasu pracy oraz kontrola wynagrodzeń (np. za pracę w dni wolne od pracy należy się wyższe wynagrodzenie). Sfilmowanie pracy bez odpowiednich zabezpieczeń (zwłaszcza na wysokościach) również mogłoby zainteresować Państwową Inspekcję Pracy – a w przypadkach bardzo poważnych naruszeń również prokuraturę. Ewentualne zatrudnianie obcokrajowców bez stosownych zezwoleń mogłoby zainteresować różne służby publiczne, w tym Urząd do Spraw Cudzoziemców lub Straż Graniczną.

 

Nadzór budowlany, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – te instytucje mogą pomóc

Jeżeli na jakiś plac budowy zorganizowano faktyczny zjazd z drogi publicznej bez zgody zarządcy danej drogi publicznej, to taka okoliczność może uzasadniać nałożenie wysokiej opłaty (faktycznie mającej cechy kary administracyjnej) – chodzi o środki prawne przewidziane ustawą o drogach publicznych.

 

Niesprawne pojazdy lub naprawianie pojazdów na placu budowy (a nie w warsztacie) może skutkować nałożeniem kar przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska; akcentuję szczebel wojewódzki takiej inspekcji, zakładając, że miasto, w którym Pan mieszka, jest miastem na prawach powiatu, a więc szczebel powiatowy może nie wystarczać. Nadmierny (a zwłaszcza szkodliwy) kurz, używanie groźnych dla środowiska technologii to również okoliczności, które mogłyby zainteresować urzędników „od ochrony środowiska”. Być może część takich okoliczności zainteresowałaby „nadzór budowlany” – z ww. względów proponuję informować zwłaszcza Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – ale ten szczególny rodzaj administracji publicznej byłby właściwy zwłaszcza w przypadku partackiego lub stanowiącego zagrożenie prowadzenia robót budowlanych.

 

Proszę zastanowić się i po naradzie z innymi osobami (zwłaszcza z sąsiedztwa) podjąć decyzję co do sposobów bronienia się przed uciążliwościami. Nie musowo wybierać (w stylu „albo – albo”) między drogą cywilną a powiadamianiem administracji publicznej (zwłaszcza w celach kontrolnych); akta postępowań (w tym kontrolnych) mogłyby być dowodem z dokumentu w postępowaniu cywilnym (art. 244 i następne K.c.) – zwłaszcza na wniosek osoby zainteresowanej. Występowanie tylko na drogę cywilną może być uciążliwe – zwłaszcza dla jednego człowieka występującego przeciwko sporym strukturom organizacyjnym i instytucjonalnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - II =

»Podobne materiały

Uciążliwy warsztat samochodowy sąsiada

Moja działka graniczy z uciążliwym warsztatem samochodowym naprawiającym wyłącznie ciężarówki. Oddziela nas droga wewnętrzna, więc nawet nie miałem informacji, że taki warsztat w sąsiedztwie powstaje. Negocjacje z sąsiadem są niemożliwe. Jak mogę wpłynąć na sąsiada np. na godziny pracy czy postawien

 

Remont nieruchomości we współwłasności a zgoda właścicieli

Mieszkam w nieruchomości, która stanowi współwłasność moją (25%) oraz sąsiadów (75%). Sąsiedzi (małżeństwo) chcą zrobić remont nieruchomości. Otrzymałam od nich list polecony bez kosztorysu, z ostrzeżeniem, że jeśli się nie zgodzę na pokrycie 1/3 części kosztów remontu, to wystąpią na drogę cywilnop

 

Przekroczenie granicy działki przez sąsiada

Jesteśmy razem z żoną właścicielami nieruchomości, którą przekazała nam jej mama przed 5 laty. Przed prawie dwudziestoma laty sąsiad postawił ogrodzenie, przekraczając granice naszej działki o prawie metr na całej długości. Ogrodzenie jest zniszczone i chcę zrobić nowe na własny koszt, ale sąsiad ni

 

Jeden licznik za prąd do dwóch lokali

Od 44 lat jestem zameldowana i mieszkam w budynku, który – jak się niedawno okazało – należy nie do mnie, a do mojego wuja. Chce on odłączyć mi energię elektryczną, bo mamy jeden licznik (na niego) – do mojego i jego mieszkania (ja płacę połowę). Co mogę zrobić? Czy mogę założyć sw

 

Spory sąsiedzkie we wspólnocie mieszkaniowej

Od kilkunastu lat mieszkamy z żoną w kamienicy na ostatnim piętrze w mieszkaniu własnościowym. Mamy ciemną kuchnię i w związku z tym otwieramy drzwi na korytarz i dodatkowo okno na klatce schodowej w celu wywietrzenia zapachów wydobywających się z kuchni podczas gotowania. Staramy się nie wydzielać

 

Sąsiedztwo tartaku

Kilka lat temu zakupiłem działkę pod budowę domu. W jej sąsiedztwie stał tartak. Przed zakupem rozmawiałem jednak z właścicielem tartaku, który poinformował mnie, że zamknie tę działalność do dwóch lat. Tak się jednak nie stało. Tartak działa dalej, także na nowych działkach przeznaczonych pod budow

 

Sprzedaż domu bez zgody dzieci

Moja matka jest prawnym właścicielem domu i aktualnie chce go sprzedać. Ja wraz z bratem jesteśmy przeciwni sprzedaży domu. Jesteśmy zameldowani w tym domu i chcemy w nim mieszkać. Przez dwa lata dokładałem się do czynszu, lecz niestety matka zarzuca mi, że to dla niej za mało i dlatego chce sprzeda

 

Regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej

Czy można grillować na podwórku, skoro zabrania tego regulamin porządku domowego przyjęty uchwałą wspólnoty mieszkaniowej? Dom ma 18 mieszkań: 16 wykupionych, 2 komunalne. Lokator mieszkania komunalnego uważa, że skoro nie ma zakazów ustawowych, to uchwała wspólnoty jest bezprawna. Proszę o wyjaśnie

 

Hałas sąsiedzki

Czy istnieje możliwość wymuszenia na sąsiadach „z góry” rozłożenia na podłodze wykładziny, żeby zapobiec hałasowi, jaki towarzyszy zabawom ich dzieci? Każde spadanie klocków, szuranie bieganie jest bardzo akustyczne na zwykłych panelach. Zwykła wykładzina zdecydowanie wyciszyłaby hałas,

 

Żywopłot sąsiada a przycinanie

Sąsiad od strony południowej posadził cisy w odległości 60 cm od mojej siatki i nie przycina w ogóle drzewek. Sięgają 2 m i wrastają gałęziami w siatkę. Przyciąłem więc je za niego. Wezwał policję i zostałem wezwany na przesłuchanie z zarzutem z art. 288 § 1 K.k. Nadmieniam, że n

 

Rura sąsiada uniemożliwia budowę domu, co robić?

Kupiłem trzy sąsiadujące ze sobą wąskie działki od trzech różnych osób. Okazało się, że przebiega przez nie rura kanalizacyjna sąsiada w takim miejscu, że uniemożliwia mi to budowę własnego domu. Sąsiad ma napisane odręcznie zgody poprzednich właścicieli na podłączenie się na ich gruncie, ale nie ma

 

Agresywny sąsiad w bloku

Mieszkam w bloku wspólnoty i jestem prawnym właścicielem lokalu. Od miesiąca po sąsiedzku mieszka sąsiad – najemca, który zwraca mi uwagę, że w ciągu dnia dochodzą hałasy z mojego mieszkania. Wczoraj wieczorem przyszedł do mnie zdenerwowany i zagroził, że jak jeszcze raz będę chodziła w butach

 

Działka zasypana gruzem przez sąsiada, co robić?

Mam problem z sąsiadem, który wysypał gruz na moją działkę. Miałam dwie działki budowlane, jedną sprzedałam. Na tej sprzedanej pozostały stare fundamenty budynku. Kupujący wiedział o nich i dostał znaczny upust na ich wywiezienie. Mam na to dowody (korespondencja mailowa przed sprzedażą). Miesiąc te

 

Złośliwy sąsiad uprzykrzający życie – co robić?

Mój sąsiad zachowuje się złośliwie wobec mnie i mojej rodziny. Nasze posesje ze sobą graniczą. Dom sąsiada stoi w odległości kilku metrów od granicy. Od wielu tygodni celowo otwiera okna wychodzące na moją działkę i puszcza głośno muzykę od wczesnego rana aż do późnego wieczora. Nie wyłącza jej nawe

 

Zwrot nakładów na nieruchomość rodziców po wyprowadzce

Mieszkamy u rodziców mojego męża w domu jednorodzinnym. Aktualnie mamy osobne wejście, jeden pokój, łazienkę i małą kuchnię zrobioną w dobudówce. Rodzice męża przed ślubem obiecywali, że przepiszą mu połowę domu (mąż ma troje rodzeństwa). Jesteśmy rok po ślubie, a przepis nadal nie zrobiony, więcej

 

Zarzut nadmiernego zacienienia działki sąsiada

Jakie mam szanse w sporze z sąsiadem? Zarzut to nadmierne zacienienie jego działki. Sąsiad wystąpił z pozwem, w którym domaga się przycięcia tui posadzonych kilkanaście lat temu do wysokości 2,5 m, obecnie tuje mają 4 m. Dwa lata temu skróciłem je o 1,5 na żądanie sąsiada, ale uznał, że to

 

Brak zgody na przydomową oczyszczalnię sąsiada

Są dwie działki na pochyłym zboczu. Jedna za drugą. Sąsiad z górnej działki chce zbudować przydomową oczyszczalnię biologiczną, więc siłą rzeczy cała woda z oczyszczalni przydomowej będzie schodziła w dół pod stojący tam budynek. Gleba jest ciężka. Kiedy padają dłużej deszcze, zapada się po kostki.

 

Kłopoty ze wspólnym korytarzem w kamienicy

Mieszkam w kamienicy, gdzie w jednym przedpokoju/korytarzu mieszkają trzy rodziny. Dwie maja osobne wejścia i mieszkania, jednak przemieszczają się przez mój korytarz, który jest własnością wspólną, i to powoduje duże kłopoty. Ja moje mieszkanie mam wykupione, ale korzystam z toalety na korytarzu i

 

Uciążliwe rozładunki towaru do sklepu - co zrobić?

Po drugiej stronie mojej uliczki wójt kupił działkę, wybudował budynek i wynajął go na sklep. Od tej pory każdego dnia ja i sąsiad od godz. 6 jesteśmy budzeni prze głośne rozładunki towaru po drugiej stronie ulicy. Sytuacja jest dla nas nie do zniesienia. Co możemy zrobić?

 

Przycinanie gałęzi drzew rosnących w granicy

Sąsiad (wspólnota mieszkaniowa) wysłał nam pismo, w którym domaga się przycięcia gałęzi drzew znajdujących się w granicy z jego działką, uzasadniając to rysowaniem elewacji, zaśmiecaniem rynien, zacienieniem terenu itd. Drzewa są dużo starsze i rosły, zanim powstał blok sąsiada. Co najlepiej zrobić

 

Uciążliwe treningi motocrossowe sąsiada

Mieszkam w domu jednorodzinnym, obok mojej posesji znajduje się niezabudowana działka sąsiada z ustalonymi warunkami zabudowy. Problem w tym, że od pewnego czasu syn sąsiada jeździ po działce crossem, co jest dla mnie bardzo uciążliwe z powodu hałasu, a w ciepłe, suche dni także kurzu, który przecho

 

Uciążliwe sąsiedztwo boiska szkolnego

Wybudowałem dom w sąsiedztwie boiska do koszykówki, które jest integralną częścią obiektu sportowego miejscowej szkoły. Boisko usytuowane jest pomiędzy prywatnymi posesjami. Od lat na tym boisku młodzież gra w piłkę nożną. Prawie codziennie piłka przelatuje na moją posesję. Jestem nachodzony przez m

 

Parkowanie na wykupionym miejscu parkingowym

Jestem właścicielem mieszkania w bloku i wykupionego miejsca parkingowego (w akcie notarialnym zapis o prawie wieczystego użytkowania). Tymczasem pewni sąsiedzi notorycznie zajmują moje miejsce i ignorują prośby i groźby (dotyczące np. straży miejskiej). Według nich to posesja prywatna i nic im nie

 

Uciążliwy dym z komina sąsiada

Sąsiad emituje w sposób ciągły dym z komina który jest bardzo uciążliwy. Podejrzewam, że używa miału lub ekogroszku. Plan miejscowy dopuszcza opalanie gazem lub olejem. Co możemy zrobić?

 

Żywopłot jako ogrodzenie – kto ma go pielęgnować z jednej i z drugiej strony?

Mamy z sąsiadami wspólne ogrodzenie z żywopłotu. Roślinność żywopłotu jest posadzona w 3 rzędach na ich działce i na naszej. Zaistniał konflikt między nami co do dbałości o ten żywopłot. My obcinamy go od swojej strony, ale sąsiad się upiera, że powinniśmy również obcinać go od jego strony i posprzą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »