.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Likwidacja firmy a pracownik na urlopie macierzyńskim

Moja żona znajduje się obecnie do końca września na urlopie macierzyńskim. Firma, w której pracuje (duża firma, powyżej 100 pracowników), ogłasza upadłość i likwiduje swoją działalność w Polsce. Z tego, co mi wiadomo, do końca września firma ma zostać zlikwidowana w naszym kraju. Według prawa żona może zostać zwolniona, jeżeli firma ogłasza upadłość. Żona ma jeszcze sporo niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego oraz 3-miesięczny okres wypowiedzenia (zapewne zostanie skrócony) oraz przysługuje jej odprawa. Chciałbym się dowiedzieć, co zrobić w przypadku, kiedy firma okaże się niewypłacalna? Czy może zlikwidować działalność i wycofać się ona z naszego rynku, nie regulując takich obowiązków jak rozwiązanie stosunku pracy, wydanie świadectwa pracy czy nieuregulowanie należności finansowych? Nie wiem, czy żona powinna skrócić urlop macierzyński i wrócić do pracy, póki spółka istnieje i nie została jeszcze zlikwidowana, a może pozostać na zwolnieniu lekarskim? Co będzie dla niej najlepszą opcją, żeby nie stracić pieniędzy, na które zapracowała?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Likwidacja firmy a pracownik na urlopie macierzyńskim

Upadłość firmy a uprawnienia pracowników

Nawet jeśli firma ogłosiła upadłość nie znaczy to, że pracownicy pozostaną bez dokumentów i świadczeń, które im się należą.

 

W sytuacji, gdy pracodawca ogłasza upadłość, ochronie wynagrodzeń pracowników służy specjalnie utworzony w tym celu fundusz, tzw. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego zasady działania reguluje ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Jest to państwowy fundusz celowy, posiadający osobowość prawną. Jego dochodami są m.in. składki opłacane przez pracodawców, których poboru dokonuje ZUS w okresach miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

 

Aby dany pracownik mógł zaspokoić swoje roszczenia należne od pracodawcy, musi dojść do jego upadłości. Przepisy ustawy bardzo szczegółowo odnoszą się do tej kwestii, wskazując przypadki uznania danego podmiotu za upadły w odniesieniu do przepisów prawa upadłościowego.

Roszczenia finansowe pracowników

Obok wynagrodzenia za należności główne, na których zwrot może liczyć pracownik w razie niewypłacalności pracodawcy, uważa się także:

 

  • wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, a także wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  • odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, ale należny tylko za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
  • dodatek wyrównawczy z tytułu obniżenia wynagrodzenia,
  • składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Warto pamiętać, że wynagrodzenia, dodatki wyrównawcze oraz składki podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

 

Uzyskanie należnych świadczeń może przebiegać następująco:

 

  • W okresie 1 miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy, pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy ma obowiązek sporządzenia zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń, określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków funduszu. Następnie składa się taki wykaz kierownikowi Biura Terenowego FGŚP, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, który niezwłocznie przekazuje odpowiednie środki finansowe jednemu z wymienionych powyżej podmiotów, a ten wypłaca je uprawnionym osobom.
  • W każdym przypadku wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika. Składa się go kierownikowi Biura Terenowego FGŚP, nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od upływu terminów przewidzianych do złożenia wykazu przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inny podmiot sprawujący zarząd upadłym majątkiem.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pracownica na macierzyńskim i jej uprawnienia mimo likwidacji pracodawcy

Jeśli żona nie wyrazi zgody na porozumienie stron, powinna otrzymać wypowiedzenie. Odprawa będzie jej przysługiwać, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu