.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak liczyć pracę logopedy w szkole?

Jestem zatrudniona w wymiarze pół etatu (15 godzin zegarowych) jako logopeda i pół etatu (9 godzin zegarowych) prowadzę zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze. Czy mam obowiązek pełnienia dyżurów na przerwach? Czy dodatkowe 10-20 minutowe okienka (w tym czasie uczniowie są na zajęciach) powinny być wliczone do czasu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak liczyć pracę logopedy w szkole?

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że czas trwania zajęć logopedycznych określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zajęcia logopedyczne są zajęciami specjalistycznymi. Przepis § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia MEN ustala, że godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. Natomiast tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) logopedów zatrudnionych w szkołach, zarówno w charakterze nauczycieli, jak i specjalistów, ustalają organy prowadzące szkołę, działając na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela

W myśl art. 42 ust. 1-2 KN czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia „nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym”.

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela może być określony na podstawie: art. 42 ust. 3 lub ust. 3a lub ust. 4a albo ust. 7 tej ustawy, przy czym zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela „pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć”.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy „organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość”.

 

Zgodnie z powyższym Karta Nauczyciela upoważnia organ prowadzący szkołę do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli enumeratywnie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Określenie wymiaru godzin zajęć nauczycieli tzw. nieprzedmiotowców

Ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli: logopedów, psychologów i pedagogów, ponieważ organ, kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Tyle trwa zatem jednostka lekcyjna nauczycieli przedmiotowców (załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Zobowiązani są oni zazwyczaj do pracy również w czasie przerw szkolnych. Nauczyciel logopeda zaliczany jest do tzw. nieprzedmiotowców. Nie realizuje on godzin lekcyjnych, zatem czas pracy logopedy wynosi ustaloną przez organ prowadzący liczbę godzin 60-minutowych w tygodniu.

Czas pracy logopedy

Wobec powyższego należy uznać, że Pani jako nieprzedmiotowiec nie powinna pracować 45 minut plus przerwa, a 60 minut bez przerwy. Nie ma Pani także obowiązku pełnić dyżurów na przerwach. Czas pracy logopedy powinien wynosić 60 minut razy ilość przyznanych przez organ prowadzący zajęć dydaktycznych.

 

Z kolei przerwy między zajęciami z uczniami są wliczone do czasu pracy, ale do owego ogólnego 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy, a nie do wymaganego od Pani pensum.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - IV =

Szanowna Pani - tak, 60 minut - w tym konsultacje z rodzicami i dokumentacja dla każdego dziecka wiec zajęcia trwają 20 - 30 minut a pozostałe 30 minut to dodatki. Łącznie z przyprowadzeniem i odprowadzeniem dziecka do klasy lub sali. Po wizycie dziecka należy uzupełnić każdorazowo dokumentację, aby w razie kontroli była prowadzona na bieżąco. Nie nosimy jej do domu i nie poświęcamy własnego prywatnego czasu bo za pracę w domu nikt nie płaci. Wymiar 20 godzin tygodniowo to 4 godziny dziennie czyli czwórka dzieci dziennie.

kolec

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu