.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Akt własności i problemy z uprawomocnieniem

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 04.05.2012

Jak uprawomocnić akt własności ziemi mojego ojca z 1976 r.? Pracownik urzędu gminy odmawia uprawomocnienia, podając jako powód brak tzw. zwrotki od jednego z braci ojca, który już nie żyje. Nie żyje również dwoje z trojga rodzeństwa ojca, od których wspomniane „zwrotki” były wymagane. Poinformowano mnie, że w sądzie będę musiał podać adresy zamieszkania dzieci nieżyjącego rodzeństwa ojca oraz żyjącego brata ojca. Problem polega na tym, że część osób mieszkających w Kanadzie nie chce podać swoich adresów, a o istnieniu części w ogóle mogę nie wiedzieć, ponieważ rzecz będzie dotyczyć wnuków. Proszę o poradę, jak najszybciej uzyskać w takim przypadku uprawomocnienie aktu własności ziemi. Dodatkowo informuję, że posiadam postanowienie sądu o nabyciu spadku po zmarłym ojcu oraz że rozliczyłem się z urzędem skarbowym.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz przesłanej przez Pana dokumentacji, idąc za właściwie wskazanymi przez wójta gminy informacjami, stwierdzić należy, iż dalsze Pańskie działania w niniejszej sprawie powinny opierać się na przepisach ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. z 1982 r. Nr 11, poz. 81), a to właśnie z tego względu, że, jak wskazuje wójt w swoim piśmie, mimo wydania posiadanej przez Pana decyzji o uwłaszczeniu, decyzja ta nie stała się ostateczna wobec braku jej odbioru w wymaganym czasie przez Pańskiego ojca.

 

Zgodnie zatem przepisem art. 4 wspomnianej ustawy „uchyla się ustawę z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), z tym że pozostaje w mocy nabyta na jej podstawie własność nieruchomości oraz związane z tym nabyciem skutki prawne określone w art. 5, 6 i 8-11 tej ustawy. Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia na podstawie tej ustawy własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego oraz o odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu nabycia własności tych nieruchomości przekazuje się sądom”.

 

W dalszej części ustawy, zgodnie z art. 5 § 1 „nabycie własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego stwierdza sąd w postępowaniu nieprocesowym. Ten sam tryb postępowania stosuje się w sprawach o odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu nabycia własności nieruchomości”.

 

Ponadto § 3 stanowi, że „w postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości sąd określa według zasad obowiązujących w przepisach o księgach wieczystych położenie, obszar oraz osobę właściciela nieruchomości, a jeżeli dla nieruchomości jest założona księga wieczysta lub zbiór dokumentów — oznaczenie księgi lub zbioru. Ponadto sąd w postanowieniu tym określa wysokość, sposób i terminy spłat albo orzeka o zwolnieniu od obowiązku spłaty należności, a gdy nabycie nastąpiło w związku z zawartą umową o dożywocie — stwierdza powstanie prawa dożywocia”.

 

Natomiast stosownie do treści § 4 „postępowanie w sprawach wymienionych w § 1 jest wolne od opłat sądowych”.

 

Co istotne, zgodnie z przepisem art. 6 § 1 powołanej ustawy „prawomocne postanowienie sądu, stwierdzające nabycie własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego, stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków”.

 

Wskazać również należy, iż nabycie własności nieruchomości w drodze uwłaszczenia następowało z mocy prawa i nie było uwarunkowane przeprowadzeniem żadnego postępowania. Odpowiednie postępowanie konieczne jest jedynie w celu ustalenia, że własność nieruchomości rolnej została na mocy omawianej ustawy nabyta. Orzeczenie stwierdzające ten fakt nie jest zatem orzeczeniem tworzącym prawo, a jedynie potwierdzającym istnienie prawa.

 

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo. W postanowieniu Sądu Wojewódzkiego w Koninie z siedzibą w Słupcy z 07.07.1976 r., sygn. akt I Cz 273/76, wskazano:

 

„Rolnik nabywający z mocy art. 1 ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych własność gospodarstwa rolnego staje się jego właścicielem z dniem wejścia w życie tej ustawy tj. z dniem 04.11.1971 r. Ponadto śmierć rolnika po wejściu w życie cytowanej ustawy a przed wydaniem aktu własności ziemi na podstawie jej art. 1 nie ma wpływu na nabyte już przez niego prawo własności gospodarstwa rolnego. W takim wypadku rolnik może rozporządzać w testamencie tym gospodarstwem rolnym i w chwili jego śmierci spadkobiercy stają się właścicielami tego gospodarstwa”.

 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że obecnie w celu uregulowania spraw związanych z własnością przedmiotowej nieruchomości konieczne jest złożenie przez Pana stosownego wniosku do sądu w trybie art. 4 omawianej ustawy.

 

We wniosku należy wskazać dane personalne i adresy uczestników postępowania – osób zainteresowanych wynikiem postępowania, w szczególności poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobierców. Konieczne jest również wskazanie dowodów (np. świadków) na okoliczność samoistnego posiadania nieruchomości. Należy również przedstawić sądowi posiadaną przez Pana decyzję, co z pewnością znacząco uprości całe postępowanie oraz je przyspieszy.

 

Niezbędnym dokumentem jest aktualny odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie, że nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. Potrzebne może być złożenie aktualnego wypisu z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej zaopatrzonych w klauzulę, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz zaświadczenia z właściwego urzędu gminy, że nieruchomość nie była przedmiotem ostatecznie zakończonego postępowania uwłaszczeniowego w postępowaniu administracyjnym (w tej sytuacji wystarczające powinno być otrzymane przez Pana pismo wójta gminy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »