Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie do innej klasy

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 25.04.2012

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (biegi, w tym długodystansowe), a nie jak inne klasy ogólnodostępne podstawę programową z wychowania fizycznego. Ojciec złożył podanie o przeniesienie ucznia do innej klasy równoległej wraz ze zwolnieniem lekarskim z zajęć bardziej forsujących, jednocześnie zarzucając mi, że nie jestem w stanie zapewnić uczniowi w tej klasie realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Matka na przeniesienie nie wyraża zgody. Czy dyrektor może bez zgody matki dokonać takiego przeniesienia uchwałą rady pedagogicznej, motywując taki krok koniecznością zapewnienia możliwości realizacji podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego? Dotychczas próbuję uzyskać zgodę matki, ale bezskutecznie. Szkoła zgłosiła już wcześniej do sądu rodzinnego problem braku wspólnych decyzji i niepokój o bezpieczeństwo chłopca.

 

Krystyna Ewa Nizioł

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom”.

 

Treść władzy rodzicielskiej „obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

 

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

 

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia” (art. 95 K.r.io.).

 

„Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

 

Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy” (art. 97 K.r.io.).

 

Jeżeli rodzice nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii istotnych spraw dziecka, to rozstrzygnięcie tej kwestii należy do sądu rodzinnego.

 

Istotne jest tutaj ustalenie, jakie sprawy są sprawami istotnymi dla dziecka, które wymagają współdziałania rodziców, a w razie jego braku – rozstrzygnięcia sądu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wskazuje się, że do spraw takich mogą m.in. należeć: regulowanie trybu życia dziecka, udostępnianie dziecku określonych przedmiotów (np. motocykla), sprawy związane z jego reprezentacją, wybór kierunku edukacji.

 

W związku z tym, jeżeli przyjmie się, że uczęszczanie przez dziecko do klasy sportowej jest sprawą dotyczącą wyboru kierunku edukacji dziecka, to rodzice powinni decyzję w tej sprawie podjąć wspólnie. W razie braku ich współdziałania kwestię tę powinien rozstrzygnąć sąd.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących”.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy „do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów”.

 

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 „rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”.

 

W związku z tym do kompetencji dyrektora szkoły należy sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 

Można się zastanawiać, czy podjęcie decyzji o przeniesieniu ucznia do innej klasy, która realizuje podstawę programową z wychowania fizycznego, mieści się w wyżej wymienionym zakresie kompetencji dyrektora szkoły.

 

W piśmiennictwie wskazuje się:

 

„W art. 39 ust. 1 pkt 3 uso chodzi, jak się wydaje, nie tyle o nałożenie na dyrektora obowiązku osobistego sprawowania pieczy nad uczniami (wychowankami), ile raczej o zakres jego odpowiedzialności. Zwrot »sprawuje opiekę«, którym posłużył się ustawodawca, nieodparcie nasuwa skojarzenia ze sferą prawa rodzinnego. Jak się wydaje, jest to skojarzenie trafne. Dzieci i młodzież, korzystające z usług edukacyjnych szkół i placówek, nie są bowiem podmiotami w sensie prawnym w pełni samodzielnymi i odpowiedzialnymi za swój byt. (…) Uprawnienie to jest jednak ograniczone; ustawodawca siłą rzeczy ingeruje w nie np. wtedy, gdy wprowadza nowe obowiązki edukacyjne (lub rozszerza zakres już istniejących). (…) Zarazem komentowany przepis przyznaje dyrektorowi (gdyż szkoła jako taka nie ma osobowości cywilnoprawnej) prawo opieki nad małoletnimi uczniami w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji przez szkołę jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Przez »opiekę«, o której tu mowa, rozumieć należy prawo do decydowania o tym, gdzie dzieci, powierzone pieczy dyrektora jako przedstawiciela szkoły lub placówki, przebywają w czasie zajęć szkolnych, jaki jest porządek i organizacja tych zajęć, a także rozstrzygania o właściwym sposobie zapewnienia dzieciom możliwości spokojnego i bezpiecznego przebywania na terenie szkoły. Tak też należy, jak się wydaje, rozumieć dalszą część komentowanego przepisu, gdzie mowa o stwarzaniu warunków »harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne«. Dyrektor powinien więc tak wykonywać swoje obowiązki kierownika oświatowej jednostki organizacyjnej, aby zabezpieczyć dzieci i młodzież przed szkodliwym wpływem otoczenia społecznego oraz przez to stworzyć im możliwości właściwego rozwoju w sferze psychicznej i fizycznej. Do obowiązków tych należy również, w miarę możliwości, zapewnienie uczniom (wychowankom) korzystania w szkole lub placówce ze świadczeń opieki zdrowotnej” (M. Pilich, Komentarz do ustawy o systemie oświaty, 2008, ABC).

 

W związku z tym, co do zasady, o kierunku wykształcenia dziecka (klasa sportowa czy inna) powinni decydować wspólnie rodzice.

 

Na dyrektorze szkoły spoczywa jednak również obowiązek zapewnienia dziecku harmonijnego rozwoju psychofizycznego. Jeżeli z zaświadczenia lekarskiego wynikają ewidentne przeciwwskazania do zajęć ucznia związanych z dużym wysiłkiem, można spróbować to wykorzystać jako argument służący do przeniesienia ucznia do klasy realizującej podstawę programową z wychowania fizycznego.

 

Niemniej jednak, o ile jest to możliwe, proszę rozważyć wstrzymanie się z podejmowaniem takich działań do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd. W toku sprawy rozwodowej sąd może bowiem również powierzyć sprawowanie pieczy nad dzieckiem jednemu z rodziców.

 

Można też rozważać wyraźnie zakomunikowanie obojgu rodzicom, że do momentu rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd albo uzgodnienia przez nich wspólnego stanowiska nie będą podejmowane dalsze działania w tej sprawie.

 

Jednocześnie nie może Pan jak dyrektor szkoły brać na siebie odpowiedzialności za brak współpracy rodziców, którzy w swoim działaniu nie kierują się dobrem dziecka. W razie dalszego zaostrzenia konfliktu między rodzicami matka dziecka może twierdzić, że szkoła wkracza w jej sferę władzy rodzicielskiej.

 

Ponadto, w ramach kompetencji rady pedagogicznej, które realizuje dyrektor szkoły, nie wymieniono podobnego rozstrzygnięcia. Nie jest to kompetencja stanowiąca, te są bowiem wymienione w art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, a ewentualnie opiniodawcza dla Pana jako dyrektora szkoły.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Cofnięcie uprawnień kierownika kolonii

Jestem właścicielką obiektu składającego się z dwóch budynków. Niedługo będę gościć kolonię. Na 3 tygodnie przed przyjazdem grupy kierownik kolonii zmienił wcześniejsze zdanie i obecnie chce zgłosić wypoczynek do kuratorium. Obecnie żąda ode mnie protokołu straży pożarnej. Posiadam taki tylko na jeden budynek. Czy kierownikowi kolonii grozi cofnięcie uprawnień? Czy mi coś zagraża w tej sytuacji?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »