.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak kontaktu ubezpieczyciela w celu naprawieniu szkody

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 21.02.2020

Pięć tygodni temu miało miejsce zdarzenie na miejskiej drodze publicznej z moim udziałem. Prowadząc służbowy samochód, wjechałam w dziurę znajdującą się na pasie ruchu. W wyniku tego zdarzenia w samochodzie zostały uszkodzone opony, felgi oraz amortyzator. Całe to zdarzenie obserwowała osoba, która jechała bezpośrednio za mną do siedziby naszej firmy. Następnego dnia zgłosiłam to zdarzenie do urzędu miasta wraz z dokumentacją fotograficzną. Niestety do dnia dzisiejszego firma ubezpieczająca nie skontaktowała się ze mną w tej sprawie, mimo że minęło już 30 dni. Dodam, że od tamtego zdarzenia nie jeżdżę tym autem oraz nie korzystam z pojazdu zastępczego. Jak się zachować wobec takiej opieszałości i braku kontaktu ze strony ubezpieczyciela w celu naprawienia szkody, aby wreszcie naprawił tę szkodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu ubezpieczyciela w celu naprawieniu szkody

Fot. Fotolia

Ile czasu ma ubezpieczyciel na spełnienie świadczenia?

Odnosząc się do przedstawionej sytuacji w pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów regulujących umowę ubezpieczenia. Materię tę reguluje zwłaszcza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 0, poz. 459; zwana dalej „K.c.”). Artykuł 817 K.c. stanowi:

 

„Art. 817. § 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.

§ 3. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających.”

 

Zasadniczo zatem ubezpieczyciel powinien spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Przy czym, co istotne, zawiadomiła Pani urząd miasta, ale to nie oznacza, że urząd niezwłocznie przekazał Pani zgłoszenie do ubezpieczyciela. A jeśli nawet tak było, to z punktu widzenia art. 817 § 1 K.c. liczy się moment otrzymania takiego zawiadomienia przez ubezpieczyciela. To bowiem właśnie od tej daty biegnie 30-dniowy termin.

 

W kontekście treści § 2 cytowanego wyżej art. 817 K.c. w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że „trzydziestodniowy termin spełnienia świadczenia wskazany w art. 817 § 1 K.c. znajduje zasadniczo zastosowanie w sprawach o niepowikłanych stanach faktycznych, w których wyjaśnienie okoliczności istotnych dla likwidacji szkody możliwe jest już na etapie wszczęcia takiego postępowania. Niewątpliwie we wszystkich niejednoznacznych stanach faktycznych wymagających czasochłonnego badania okoliczności odpowiedzialności ubezpieczyciela lub (i) wysokości świadczenia rozważyć należy zastosowanie przewidzianego w art. 817 § 2 K.c. terminu przedłużonego” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. akt I ACa 502/16).

 

Przedłużony termin dla spraw szczególnie zawikłanych

W opisanej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel nie zdoła załatwić sprawy w terminie 30 dni. Zwłaszcza, że z przedstawionej relacji nie wynika, żeby była wzywana na miejsce zdarzenia policja, która mogłaby to potwierdzić i sporządzić odpowiednią notatkę urzędową. Należy również zauważyć, że art. 817 § 2 K.c., literalnie rzecz biorąc, nie nakazuje ubezpieczycielom zawiadamiania poszkodowanego, że załatwienie sprawy w terminie 30-dniowym jest niemożliwe.

 

Niemniej jednak kwestię powyższą reguluje dodatkowo ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 0, poz. 1170). Artykuł 22 ust. 4 tej ustawy stanowi:

 

„Art. 29. ust. 4. Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub w umowie zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia, zawiadamia na piśmie:

1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz

2) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie

o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.”

 

Ponadto, gdyby ubezpieczyciel bezpodstawnie przeciągał załatwienie sprawy, to za czas po upływie powyższych 30 dni może domagać się Pani odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 K.c.).

 

Jakie kroki należy podjąć?

  • W pierwszej kolejności należy ustalić, czy i kiedy zgłoszenie szkody zostało przekazane do ubezpieczyciela, a zwłaszcza kiedy zostało mu ono doręczone. Dane ubezpieczyciela powinien Pani przekazać urząd miasta.
  • Jeśli po zweryfikowaniu powyższej okoliczności zostanie ustalone, że minął termin 30-dniowy, należałoby spróbować się skontaktować z ubezpieczycielem. Mogła bowiem zdarzyć się sytuacja, że z jakichś przyczyn losowych zawiadomienie nie dotarło do ubezpieczyciela.
  • Natomiast, gdyby ubezpieczyciel umyślnie przewlekał rozpoznanie sprawy, może Pani zwrócić się także o pomoc do Rzecznika Finansowego. Status tego podmiotu jest regulowany przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (j.t. Dz. U. 2016 r. Nr 0, poz. 892). Zajmuje się on m.in. pomocą w sporach z ubezpieczycielami.
  • Ostatecznie, gdyby i to nie przyniosło pożądanego efektu, można wystąpić z powództwem cywilnym bądź to przeciwko zarządcy drogi, bądź przeciwko ubezpieczycielowi (art. 822 § 4 K.c.).
  •  

Na marginesie należy także zauważyć, że wskazała Pani, iż samochód jest służbowy. Być może ubezpieczyciel kontaktuje się bezpośrednio z Pani pracodawcą. A jeśli samochód jest w leasingu albo wynajmowany, to może kontaktować się z uprawnionym podmiotem, który jest jego właścicielem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton