.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie kupione przed ślubem a rozwód

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 22.04.2015

Jestem kawalerem. Zamierzam kupić na kredyt mieszkanie własnościowe i wyposażyć je. Czy po zawarciu związku małżeńskiego, w przypadku rozwodu, żona może dochodzić praw do połowy mieszkania, które ja nabyłem przed ślubem? Jak wygląda sprawa wymeldowania żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie kupione przed ślubem a rozwód

Zakup mieszkanie przed ślubem 

Mieszkanie kupione przez Pana przed zawarciem związku małżeńskiego będzie stanowić tylko i wyłącznie Pana majątek osobisty. Podstawę do takiego twierdzenia daje art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

 

Oznacza to, że od dnia wstąpienia przez Pana w związek małżeński wszelkie dobra nabyte po ślubie (zaczynając już od prezentów wręczanych na ślubie) stanowią łączną własność Pana i małżonki. W sytuacji jednak, gdy pewne składniki majątku zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, to przedmiot taki będzie stanowił własność tego z Państwa, który go zakupił przed ślubem.

Wyodrębnienie składników majątkowych nabytych przed dniem zawarcia małżeństwa

Podstawą do wyodrębnienia składników majątkowych nabytych przed dniem zawarcia ślubu jest art. 33 K.r.o., który mówi, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli przed dniem zawarcia związku małżeńskiego.

 

Ponieważ umowę kupna mieszkania zawrze jedynie Pan, nie będąc jeszcze w związku małżeńskim, to własność tego mieszkania oraz jego wyposażenia, które zakupił Pan przed ślubem, będą należeć jedynie do Pana. I ta kwestia pozostaje całkowicie bezsporna. W związku z tym przyszła żona nie będzie miała prawa dochodzić od Pana jakiejkolwiek części wartości tego mieszkania ani sprzeciwiać się Pańskim rozporządzeniom tym lokalem, np. sprzedaży.

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Do majątku osobistego należą także:

 

  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (czyli np. jeżeli nawet w trakcie małżeństwa sprzedałby Pan mieszkanie, które należy do Pana majątku osobistego, to środki z jego sprzedaży będą stanowiły wyłącznie Pana majątek osobisty).

Nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków

Co do kwestii wykonanych w mieszkaniu wspólnych zmian w trakcie trwania małżeństwa, jak remonty czy zakup pewnych elementów wyposażenia lub spłaty kredytu, to małżonka może dochodzić zwrotu połowy zainwestowanej kwoty. Podstawę do dochodzenie nakładów poczynionych na mieszkanie wspólne z majątku osobistego żony stanowi art. 45 K.r.o.:

 

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód (…).

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.”

 

W przypadku udowodnienia przez żonę poczynionych przez nią nakładów lub wydatków (np. spłata rat kredytu), będzie Pan zobowiązany zwrócić jej tę kwotę przy ewentualnym podziale majątku.

 

Co do wyprowadzki żony po rozwodzie oczywiście jako właściciel mieszkania będzie mógł Pan zażądać, by żona we wskazanym terminie opuściła lokal. Jeżeli nie uczyni tego dobrowolnie, będzie Pan mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego o eksmisję żony. Jednakże eksmitować żonę można jedynie po rozwodzie, w trakcie małżeństwa ma ona takie samo prawo zamieszkiwania w Pana mieszkaniu jak Pan.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »