Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gra na giełdzie a zasiłek dla bezrobotnych

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 05.06.2013

Jestem zarejestrowany w urzędzie pracy i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Od kilku lat gram na giełdzie za pieniądze z oszczędności oraz inwestuję na rynku Forex – ostatnio z coraz większym zyskiem. Czy muszę to zgłosić w urzędzie pracy? Czy zmienia to w jakiś sposób moją sytuację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. – dalej ustawa): „ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

2) bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. i, j, l, lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 

a) ukończyła 18 lat,

 

b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.),

 

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

 

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

 

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

 

f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

– zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

 

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

 

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

 

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

 

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6,

 

l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników”.

 

W analizowanym stanie faktycznym w zasadzie ważny jest art. 2 ust. 1 pkt 2 zdanie wstępne oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy (przy założeniu, że pozostałe warunki wynikające z cytowanej definicji są spełnione). Podstawą zatem do tego, aby w ogóle mówić o kimś, że spełnia warunki określone w definicji „bezrobotnego”, jest to, aby:

 

  • nie był on zatrudniony
  • ani nie wykonywał on innej pracy zarobkowej.

 

Pojęcie „zatrudnienie” należy rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy, a pojęcie „innej pracy zarobkowej” – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami: „ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

11) innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;

 

[…]

 

43) zatrudnieniu – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą”.

 

Podsumowując, podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby uznać daną osobę za bezrobotną jest to, aby osoba ta:

 

  • nie wykonywała pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,
  • nie wykonywała pracy lub nie świadczyła usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 

Wydaje się, że gra na giełdzie i inwestowanie na rynku Forex nie spełnia wskazanych definicji, a zatem osoby wykonujące te czynności mogą być potraktowane jako osoby bezrobotne wtedy, gdy spełniają pozostałe warunki, a w szczególności ten, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h. Osoba taka (spełniająca kryteria podstawowe) może bowiem nie spełniać kryterium dochodowego. Może np. uzyskiwać miesięcznie przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych). Wtedy taka osoba także traci status bezrobotnego.

 

Gra na giełdzie i inwestowanie na rynku Forex tylko wtedy nie powoduje ustania statusu bezrobotnego, gdy spełniony jest wymóg miesięcznego przychodu. Jedynie wówczas należy się zasiłek dla bezrobotnych.

 

 

 

 

Stan prawny z 29.06.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 4 =

»Podobne materiały

Inwestycje na GPW i rynku Forex w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – zawód: trader

Chciałbym założyć jednoosobową działalność związaną z inwestycjami na GPW i rynku Forex. Wiem, że można rozliczać inwestycje giełdowe na specjalnie stworzonym do tego PIT, ale to nie rozwiązuje problemu, bo nadal jest się osobą bezrobotną. A mnie zależy, aby nią nie być. Chciałbym traktowość zawód t

 

Zaległy zasiłek dla bezrobotnych

Kilka lat temu zostałam zwolniona z pracy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie). Z tego względu zasiłek dla bezrobotnych, który mi przyznano, był płatny dopiero po upływie pół roku. W międzyczasie złożyłam do sądu pracy pozew o odszkodowanie w związku z niesłusznym zwolnieniem; sprawę wygrałam. Teraz c

 

Zasiłek dla bezrobotnych a udziały w spółce z o.o.

Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli posiadam udziały w spółce z o.o. (która aktualnie prowadzi działalność)?

 

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu, a poza tym pracuję. Niestety umowa kończy mi się za dwa tygodnie. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »