.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.10.2014 • Zaktualizowane: 04.01.2021

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu, a poza tym pracuję. Niestety umowa kończy mi się za dwa tygodnie. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

Komu przysługuje renta rodzinna?

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż w chwili obecnej jako małżonka jest Pani osobą uprawnioną i faktycznie pobierającą rentę rodzinną po zmarłym mężu. Za dwa tygodnie, jak mniemam, nastąpi rozwiązanie umowy o pracę.

 

Podstawę niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jednym ze świadczeń określonych w niniejszej ustawie jest renta rodzinna.

 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71:

 

  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  3. małżonek (wdowa i wdowiec);
  4. rodzice.

Kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 

  1. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
  2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

 

Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a renta rodzinna

Przyjmując, iż nabędzie Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zastosowanie znajdzie art. 95 ust. 1 ww. ustawy. Innymi słowy, zostanie wstrzymane jedno ze świadczeń, co nastąpi od dnia, od którego przysługuje prawo do wypłaty świadczenia wyższego lub wybranego przez zainteresowanego.

 

Wybór świadczenia należy zatem do Pani jako osoby uprawnionej. Ustawodawca daje bowiem możliwość wyboru wypłaty świadczenia wyższego lub wybranego przez Panią jako osobę zainteresowaną.

 

Ponadto wskazać należy na stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2001 r., sygn. akt II UKN 479/2000, zgodnie z którym „przy ustalaniu podstawy wymiaru renty rodzinnej nie sumuje się kwot świadczeń przysługujących z różnych tytułów i z różnych rodzajowo ubezpieczeń społecznych”.

 

Reasumując, w przypadku zbiegu renty rodzinnej z zasiłkiem dla bezrobotnych będzie Pani miała prawo wyboru świadczenia wypłacanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 7 =

24.11.2016

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie reguluje kwestii wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Ten bowiem nie jest wypłacany z FUS a z Funduszu Pracy, a podstawą dla jego przyznania jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tym samym przepis art. 95 ust. 1 o emeryturach i rentach z FUS nie znajdzie w tym wypadku zastosowania, gdyż jak wynika z jego treści reguluje on kwestie zbiegu świadczeń uregulowanych tylko tą ustawą.

Czepialski

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »