Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochód z najmu mieszkania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 06.05.2014

Od kilku miesięcy jestem bezrobotny. By móc się utrzymywać, wynająłem moje mieszkanie (1500 zł – w tym odstępne i opłaty), płacę podatek ryczałtem. Czy w związku z uzyskiwanym dochodem z najmu mogę nadal być zarejestrowany w PUP jako bezrobotny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu Pana sytuacji zakładam, że mieszkanie jest tylko Pana własnością, a nie np. Pana i żony. Nic Pan nie wspomina o swoim stanie cywilnym, więc zakładam, że dochód z najmu czerpie jedynie Pan.

 

Kwestie, które Pana interesują, uregulowane są w ustawie z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przepisie art. 2 ustawa ta zawiera definicje legalne pojęć pojawiających się dalej w tej ustawie. Precyzyjniej, art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h stanowi, iż „o ile mowa o bezrobotnym oznacza to osobę zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowe, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych”.

 

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12a tej ustawy minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługująca za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ogłaszana na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 

Wynagrodzenie to w 2013 roku to, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r.), wynosi 1600,00 zł.

 

Z kolei stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 24 tej ustawy „za przychody uważa się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Do takich zatem będą podlegały przychody z najmu i zgodnie z zapisem ustawy przychód przekraczający obecnie 800,00 zł miesięcznie dyskwalifikuje Pana jako bezrobotnego.

 

Przepis ten nie jest jednak tak do końca spójny z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w omawianym zakresie, a to dlatego, że ustawa ta przewiduje podatek generalnie od dochodu a nie przychodu, poza jednak wybraną przez Pana formą opodatkowania. Wyjaśnię bowiem, że dochody z najmu mogą być opodatkowane na dwa sposoby, tj. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, wtedy podatek płaci się po prostu od różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem z najmu a kosztami jego uzyskania, i w formie ryczałtu 8,5% od przychodu, w którym to przypadku koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość podatku, który oblicza się od przychodu, a nie dochodu. Jak zaś utrzymują organy skarbowe, „jedynie określona  w umowie najmu wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności z tytułu opłat do Spółdzielni mieszkaniowej, jak i opłat za media (prąd, gaz), do których ponoszenia zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy” (por. Interpretacja indywidualna z dnia 20.11.2012 r., sygn. IPTPB1/415-571/12-2/MAP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

 

Wspominam o tym, bo jeśli opodatkowywałby Pan dochód, byłaby szansa powoływania się na nieprecyzyjność przepisów i próbę wskazywania na kryterium dochodu (a więc to, co Pan otrzymuje z umowy minus wszelkie koszty, a nie przychodu) przy ocenie, czy przysługuje Panu status bezrobotnego, czy też nie – ale ponieważ Pan w istocie opodatkowuje przychody, argument ten traci na znaczeniu.

 

Reasumując, statusu bezrobotnego z powodu dochodu z najmu Pan nie posiada, ale posiada Pan status osoby poszukującej pracy, które to osoby również są rejestrowane przez urzędu pracy. W myśl art. 2 ust 1 pkt 22 ustawy poszukującym pracy jest po prostu osoba poszukującą zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Osoba taka ma prawo do zajęć aktywizacyjnych tak jak i bezrobotni, korzystania z pomocy urzędu pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i prawo do informacji zawodowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 1 =

»Podobne materiały

Sposób na zabezpieczenie się przed cofnięciem darowizny

Chciałabym zawrzeć z ojcem pewien układ. Mianowicie on da mi działkę, a ja zapewnię mu spłatę jej wartości w formie, powiedzmy, „emerytury”, gdy on uzna, że jego sytuacja finansowa jest niekorzystna. Będę wypłacała mu w miesięcznych ratach kwotę równą obecnej wartości działki. Zatem chod

 

Określenie wartości dożywotniego użytkowania

Kilka lat temu w zamian za dożywotnią służebność mieszkania przekazałam synowi w ramach darowizny mieszkanie. Teraz on chciałby je sprzedać. Jak określić wartość dożywotniego użytkowania? Czy zapłacę od tej kwoty podatek?

 

Aneks do aktu notarialnego

Mój mąż jest Węgrem, niedawno zakupiliśmy mieszkanie w Polsce. Żeby było łatwiej (mąż dużo podróżuje), uznaliśmy, że mieszkanie będzie tylko „na mnie”. Notariusz wiedział, że jestem mężatką i że pieniądze na zakup są od męża (wspólne). Mimo to spisał akt notarialny z zapisem, że mieszkan

 

Występek o charakterze chuligańskim

Mój brat, będąc pod wpływem alkoholu, uszkodził motor zaparkowany na ulicy (należący do przypadkowej osoby). Niestety nie pamięta tego zdarzenia, jednak dobrowolnie poddał się karze (Policja w akcie oskarżenia postawiła mu zarzut występku o charakterze chuligańskim – czyn z art. 288 § 1 i

 

Kara za niezgłoszenie wynajmu mieszkania w urzędzie skarbowym

Przez rok wynajmowałem dwóm studentkom mieszkanie (wykupiłem to mieszkanie od spółdzielni 20 lat temu). Umowa zawarta była jednak tylko pomiędzy mną a jedną z wynajmujących (opłaty dziewczęta dzieliły między sobą). We wrześniu zadzwonili do mnie rodzicie tej drugiej studentki z żądaniem zw

 

Nieujawnione dochody z najmu

Dostałam wezwanie do osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym w celu przedłożenia umowy najmu. Mam mieszkanie po tacie (stare i zniszczone), które wynajmowałam różnym osobom za niewielką kwotę. Nie miałam żadnej pisemnej umowy z tymi ludźmi, nie ujawniłam też dochodów z najmu w urzędzie skarbow

 

Zwrot bonifikaty na wykup mieszkania komunalnego

Mama wykupiła mieszkanie komunalne na własność, otrzymała dużą bonifikatę. Następnie mieszkanie przekazała mi, a ja je sprzedałem. Wszystkie środki przeznaczyłem na zakup małego domku, w którym mieszkamy. Teraz po 2 latach urząd domaga się zwrotu bonifikaty. Nie zgodził się na umorzenie długu. Czy m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »