.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana miejsca pracy przez nauczyciela

Jestem nauczycielem. Szkoła, w której pracuję, jest w trakcie likwidacji. W tym roku mam pełny etat, w przyszłym roku zmniejszy się on o połowę. Czy mogę zostać zatrudniony w innej szkole (prowadzonej przez ten sam organ, mającej jednak innego dyrektora) na zasadzie przeniesienia, zachowując prawo zatrudnienia na podstawie mianowania?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że Karta Nauczyciela przewiduje dwa sposoby przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole: za zgodą nauczyciela lub bez takiej zgody. Pierwszy przypadek został uregulowany w art. 18 KN, natomiast kwestie związane z przeniesieniem nauczyciela bez jego zgody określa art. 19 KN.

 

Zgodnie z art. 18 KN nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

 

Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5.

 

Przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 KN odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy. Pozostaje on nawiązany w drodze mianowania i jest kontynuowany w nowym miejscu pracy. Przeniesienie dotyczy wyłącznie nauczycieli, dla których podstawą nawiązania stosunku pracy jest mianowanie. Oznacza to, że z tego trybu mogą skorzystać nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni na podstawie mianowania. Nauczyciel powinien być przeniesiony na takie stanowisko, do jakiego zajmowania posiada kwalifikacje. Jednakże w razie przeniesienia nauczyciela na stanowisko, do zajmowania którego nie posiada wymaganych kwalifikacji, ich brak nie może stanowić przyczyny uzasadniającej przyjęcie, iż w nowej szkole nastąpiło z nauczycielem nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana miejsca pracy przez nauczyciela

W wyroku z dnia 25 stycznia 2007 r. (I PK 195/06, OSNP 2008, nr 5-6, poz. 62), Sąd Najwyższy wskazał, iż „zamiar zmiany miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia na własną prośbę (za zgodą lub z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko (…). Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania”.

 

Nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę lub za jego zgodą. W tym trybie nauczyciel może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, lecz także takie samo lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela bądź też w innej miejscowości. W razie dokonywania przeniesienia nauczyciela z urzędu do innej miejscowości należy zapewnić nauczycielowi mieszkanie, którego wielkość będzie zależeć od liczby członków jego rodziny, znaleźć pracę dla współmałżonka, jeżeli jest on również nauczycielem, a także zwrócić koszty przeniesienia.

 

W trybie art. 18 KN można nauczyciela przenieść nie tylko wtedy, gdy obie szkoły (ta, w której nauczyciel dotychczas pracuje, i ta, do której nauczyciel ma być przeniesiony) są prowadzone przez ten sam organ, lecz także w przypadku występowania różnych organów prowadzących (wówczas trzeba zasięgnąć opinii obydwu organów).

Wyrażenie zgody na przeniesienie przez dyrektora szkoły

Warunkiem przeniesienia nauczyciela na podstawie art. 18 KN jest wyrażenie zgody na przeniesienie przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje, i uprzednie zasięgnięcie opinii organu prowadzącego szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa). Odmowa wyrażenia zgody przez dyrektora szkoły może być spowodowana niemożliwością zapewnienia właściwej obsady kadrowej w szkole w związku z odejściem nauczyciela. Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na przeniesienie nauczyciela, ten może rozwiązać stosunek pracy z końcem roku szkolnego za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem i od początku nowego roku szkolnego nawiązać stosunek pracy w drugiej szkole. W nowej szkole stosunek pracy będzie z nauczycielem nawiązany na podstawie mianowania, jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 KN.

 

Formalności związanych ze zmianą miejsca pracy przez nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony. W akcie przeniesienia należy wskazać nowego pracodawcę i miejsce wykonywania pracy (jeżeli ulegają zmianie), stanowisko, na jakie nauczyciel jest przenoszony, oraz datę przeniesienia.

 

Zgodnie z art. 19 KN w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Uprawnienia, które przysługują nauczycielowi w razie przeniesienia

Warunkiem przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (na takiej podstawie może być zatrudniony nauczyciel mianowany lub dyplomowany) do pracy w innej szkole bez jego zgody jest potrzeba zapewnienia tej szkole nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, którego w inny sposób nie udało się w szkole zatrudnić. Wyboru nauczyciela do przeniesienia oraz szkoły, z której zostanie on przeniesiony, dokonuje organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę potrzeby prowadzonych przez siebie szkół. Przeniesienie w tym trybie może nastąpić do szkoły w tej samej lub innej miejscowości. W razie przeniesienia nauczyciela do pracy w innej miejscowości, która nie jest miejscem zamieszkania tego nauczyciela, nauczycielowi przysługują określone w art. 19 ust. 2 KN uprawnienia, mające na celu złagodzenie niedogodności związanych z przeniesieniem. Dyrektor szkoły, do której przeniesiono nauczyciela, powinien tak ustalić rozkład czasu pracy, aby nauczyciel prowadził zajęcia jedynie 4 dni w tygodniu. Ponadto nauczycielowi przysługuje zakwaterowanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła, do której go przeniesiono, oraz dodatek za uciążliwość pracy. Dodatek ten wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela. Dodatek za uciążliwość pracy stanowi element wynagrodzenia nauczycieli w rozumieniu art. 30 ust. 1 KN.

 

Wobec powyższego podkreślić należy, że w Pana przypadku zastosowanie będzie miał art. 18 KN. Na podstawie tego przepisu – po uzyskaniu zgody dyrektora i pozytywnej opinii organu prowadzącego – może Pan zostać przeniesiony do innej szkoły bez zmiany trwającego stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu