Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Groźby ze strony sąsiada, co zrobić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.05.2017

Chciałem zgłosić sąsiada za groźby karalne. Tydzień temu jego koledzy grozili mi śmiercią oraz pobiciem. Oni stali pod blokiem, ja byłem w mieszkaniu, sąsiad najprawdopodobniej też. Natomiast wczoraj nasłany przez niego kolega wykrzyczał mi do okna, że jak z tym pójdę na policję, to zabiją moją matkę. Co powinienem zrobić? Chciałem pójść na policję, ale nie mam dowodów. Jestem pewny, że tych ludzi nasyła sąsiad i te groźby to jego pomysł. Mogę jedynie podać adres dwóch innych sąsiadów, którzy zapewne te groźby słyszeli. Czy jest sens iść z tym na policję, mimo że nie jestem pewny, czy ktoś potwierdzi moją wersję? Ten sam sąsiad zgłosił mnie na policję, która była u mnie w domu w celu pouczenia, żebym go nie zaczepiał i najlepiej w ogóle z nim nie rozmawiał.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Groźby ze strony sąsiada, co zrobić?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 191 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Zasadne jest zatem wyjaśnienie zwrotu groźba bezprawna. Definicję tego zwrotu zawiera art. 115 § 12 K.k., zgodnie z którym „groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem”.

 

Przestępstwo z art. 191 § 1 K.k. jest przestępstwem formalnym, zatem znamiona jego zostaną wypełnione już w chwili, gdy groźba, której oskarżony użyje wobec pokrzywdzonego, wzbudzi w nim uzasadnioną obawę. Z treści Pana pytania wynika, iż w chwili obecnej obawia się Pan nie tylko o swoje życie, ale także zdrowie. Życie jako największa wartość znajduje się pod szczególną ochroną prawną i każde zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 191 § 1 K.k. winny być przez organy ścigania traktowane ze szczególną uwagę.

 

Istotny w aspekcie tego czynu zabronionego jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 grudnia 1998 r., I KZP 22/98, zgodnie z którym: „»przemoc wobec osoby« jako forma zmuszania – w rozumieniu art. 191 § 1 kk – może polegać tylko na bezpośrednim fizycznym oddziaływaniu na człowieka i nie obejmuje oddziaływania pośredniego (tzw. przemocy pośredniej) przez postępowanie z rzeczą”.

 

Ważne jest nadto, aby groźba bezprawna stanowiąca postać przestępstwa określonego w art. 191 § 1 K.k. (przestępstwo kierunkowe) była na tyle realna, że u obiektywnego obserwatora zdarzenia wywołuje przekonanie, że jej użycie może wpłynąć na określone zachowanie pokrzywdzonego zgodnie z wolą sprawcy tego zdarzenia. Dla bytu tego przestępstwa bez znaczenia jest okoliczność, czy „zmuszany” podporządkował się woli „zmuszającego”. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 września 2006 r., sygn. akt WA 27/06.

 

Innymi słowy z przestępstwem, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy osoba postronna stojąca niejako z boku Panów poweźmie przekonanie, że Pana przyszłe zachowanie może być podjęte pod wpływem groźny stosowanej przez osobę trzecią. Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich orzeczeniach dawał wyraz, iż ważny jest jedynie subiektywny odbiór tej groźby u pokrzywdzonego, tj. to, czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia (zob. wyrok SN z 27 kwietnia 1990 r., IV KR 69/90,; wyrok SA w Lublinie z 11 października 2005 r., II AKa 233/2005).

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. akt IV KK 273/2006: „Przestępstwo groźby karalnej skierowane jest przeciwko wolności człowieka w sferze psychicznej, tj. poczucia bezpieczeństwa, rozumianego jako wolność od strachu i obawy o naruszenie innych jego – lub osób mu najbliższych – dóbr. Bez wątpienia wolność od uczucia strachu, zagrożenia nie jest dobrem mierzalnym w sensie fizycznym, zatem ocena szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu w sferze psychicznej, zachowaniem stypizowanym w normie art. 190 § 1 K.k., może być także dokonywana, m.in. przez pryzmat charakteru i czasu podjęcia przez pokrzywdzonego działań zmierzających do ochrony naruszonego dobra. Zachowanie pokrzywdzonego będzie bowiem wskazywało na poziom jego indywidualnych negatywnych dolegliwości w sferze psychicznej, a więc poziom obaw, strachu, czy wręcz przerażenia, wywołanych bezprawnym zachowaniem sprawcy czynu. Oczywiście ocena takiego zachowania pokrzywdzonego winna być wnikliwa – chociażby z tego powodu, że zachowanie to może zostać wykorzystane także w innych celach – ale właściwe ustalenia w tym zakresie nie pozostają bez znaczenia dla oceny następstw bezprawnego działania (w innym nieco kontekście na okoliczność złożenia z opóźnieniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu).”.

 

Występek z § 1 zagrożony jest karą pozbawienia wolności od miesiąca do 3 lat. Występek penalizowany w art. 191 § 1 K.k. ścigany jest z urzędu. Trudno jednak o sytuację, w której organa ścigania dowiadują się o wskazanej przez Pana okoliczności. W związku z powyższym może Pan złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 191 § 1 K.k. Zawiadomienie takie może Pan złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Właściwym organem do przyjęcie takiego zawiadomienia jest właściwa miejscowo prokuratura rejonowa lub komenda / komisariat policji. Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż jeżeli nie będzie Pan dysponował dowodami, to na podstawie li tylko Pana zeznań nie zostanie postawiony nikomu zarzut. Konieczne jest dysponowanie dowodami. Musiałby jednak Pan rozpytać sąsiadów na okoliczność zdarzenia, tj. czy mają wiedzę o zdarzeniu, czy coś słyszeli, a jeżeli tak, to co. Jeżeli sąsiedzi wskażę, że nie mają takiej wiedzy, to w mojej ocenie nie ma szans na wyrok skazujący.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 0 =

»Podobne materiały

Studia doktoranckie a wysługa lat pracownika instytucji kultury

Czy okres studiów doktoranckich zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze w jednostce podległej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego? A jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Chodzi o dodatek za wysługę lat.

 

Zgłoszenie do prokuratury przestępstwa znęcania się

Jestem świadkiem przemocy w rodzinie od wielu lat. Ojciec znęca się nad mamą psychicznie i nieraz fizycznie, jest dla niej okrutny, ogranicza ją i zastrasza. Mama od zawsze bagatelizowała sytuację, nie chcąc, by ojcu coś groziło i bojąc się go. Obawiam się, że mamie może stać się krzywda z ręki

 

Nieprawidłowo wykonane roboty budowlane

Zleciłam wykonanie robót budowlanych na kwotę 40 000 zł. Roboty zostały źle wykonane – w sposób świadczący co najmniej o braku wiedzy budowlanej (opinia biegłego ma 40 stron). Prokurator twierdzi, iż nie doszło do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Czy ma rację? Jeśli

 

Kłamstwa ucznia – zniesławienie nauczyciela

Od prawie 20 lat uczę w szkole średniej. Od kilku miesięcy mam problemy z uczniem, który niewłaściwie się zachowuje, próbuje zastraszać nauczycieli i kolegów. Swojemu ojcu opowiada kłamstwa na mój temat – że jest szykanowany przeze mnie, niesprawiedliwie oceniany i ośmieszany. Ojciec zamierza

 

Nękanie SMS-ami

Od dłuższego czasu jestem nękana SMS-ami przez mężczyznę, którego nie znam osobiście, a wiem tylko, jak się nazywa. Grozi on, że mnie „zniszczy” oraz że wyśle kompromitujące mnie zdjęcia mojemu mężowi. Czasami mnie śledzi – wysyła mi wówczas SMS z adresem miejsca, gdzie obecnie prz

 

Podszycie się pod inną osobę na facebooku

Ktoś podszył się pode mnie, zakładając na moje imię i nazwisko fałszywy profil na Facebooku. Konto później zostało usunięte, o całej sprawie dowiedziałem się już po jego likwidacji, nie mam zatem żadnych danych potwierdzających jego istnienie i zawartość. Co mogę zrobić, aby osoba, która założyła fa

 

Grożenie śmiercią przez telefon

Dokładnie rok temu grożono mi śmiercią przez telefon. Jeśli założę sprawę karną, czy będę mogła wnioskować o pobranie rozmowy od operatora?

 

Groźba ujawnienia kompromitujących nagrań

Jestem samotną matką pozbawioną jakiejkolwiek pomocy ze strony rodziny. Miesiąc temu zdecydowałam się zarobić trochę pieniędzy, robiąc striptiz przed kamerą dla pewnego portalu internetowego. Zobaczyła mnie tam osoba, która zna moją rodzinę, i nagrała kilka z tych pokazów. Teraz straszy mnie na Face

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »