.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Studia doktoranckie a wysługa lat pracownika instytucji kultury

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.07.2017

Czy okres studiów doktoranckich zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze w jednostce podległej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego? A jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Chodzi o dodatek za wysługę lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa pracy wyróżniają dwa rodzaje stażu pracy:

 

„a) ogólny, a więc obejmujący wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jakie posiada pracownik. Do ogólnego stażu pracy wlicza się także inne okresy, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tutaj najczęściej wymieniane są:

  • okres, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę,
  • okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy pracownicy w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • okresy czynnej i zawodowej służby wojskowej,
  • okresy służby w Policji, UOP, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie i na zasadach przewidzianych przepisami ustaw dotyczących ww. służb,
  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i okresy pobierania stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, stypendium otrzymywanego w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, stypendium otrzymywanego przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
  • udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • niektóre okresy pracy na roli,
  • okresy odbywania studiów doktoranckich – nie więcej jednak niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora,
  • okres pobierania stypendiów sportowych.

b) zakładowy, czyli obejmujący wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy wlicza się pracownikowi do zakładowego stażu pracy tylko wówczas, gdy doszło do przejęcie zakładu pracy na podstawie art. 23(1) K.p.”

 

Ogólny staż pracy bierze się pod uwagę głównie przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. W niektórych przypadkach ogólny staż pracy brany jest także pod uwagę przy obliczaniu stażu do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego – jednak w tym przypadku należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy.

 

Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników instytucji kultury stanowią jedynie, że do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Oznacza to, że studia doktoranckie będą wliczane do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy, o ile podlega Pan pod przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. (Dz. U. poz. 1798).

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 198 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »